236/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 11 päivänä lokakuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 4 ja 11 § ja 28 §:n 3 momentti seuraavasti:

4 §
Rekisteri-ilmoitusasiakirjat

Rekisteri-ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla:

1) ennakkoilmoitustodistuksen II osalla, kun kysymyksessä on valmiina ajoneuvona ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

2) rekisteröintitodistuksen II osalla, kun kysymyksessä on ajoneuvon liikennekäytöstä poisto, liikennekäyttöön otto tai muutosrekisteröinti taikka 13 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa ajoneuvon lopullinen poisto;

3) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen II osalla, kun kysymyksessä on rekisteröintikatsastetun ennakkoilmoittamattoman tai keskeneräisenä ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti taikka rekisteröintikatsastetun ajoneuvon liikennekäyttöön otto;

4) romutustodistuksella, kun kysymyksessä on ajoneuvon lopullinen poisto;

5) yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen II osalla, kun kysymyksessä on valmiin ajoneuvon ensirekisteröinti.

Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on kadonnut, ilmoitus on tehtävä kyseisen asiakirjan antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla.

Rekisteri-ilmoituksen tekemisen yhteydessä on esitettävä rekisteröintitodistuksen, ennakkoilmoitustodistuksen, yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen tai rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen I osa. Rekisteröinnin suorittaja voi ottaa rekisteriilmoituksen vastaan, vaikka I osaa ei esitetä, jos asiakkaalle voidaan heti luovuttaa uusi rekisteröintitodistus tai jos siihen on muu erityinen syy.

11 §
Ajoneuvon käyttö ennen uuden rekisteröintitodistuksen saapumista tai rekisteröintipäätöksen tekemistä

Rekisteröinnin suorittajan viimeksi voimassa olleeseen rekisteröintitodistuksen, yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen, rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteröintitodistuksen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.

Rekisteröinnin suorittaja voi 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa rekisteröintitodistuksen, yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen, rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaa ei ole esitetty, antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan. Väliaikaistodistus voidaan erityisestä syystä antaa myös, jos ajoneuvon omistusoikeutta ei ilmoituksen tekijästä johtumattomasta syystä voida kohtuullisessa ajassa selvittää.

Rekisteröinnin hakija on velvollinen palauttamaan väliaikaistodistuksen ja ajoneuvolle mahdollisesti annetut kilvet, jos rekisteröinnin edellytykset eivät täyty.

28 §
Vientirekisteröinnin edellytykset

Vientirekisteröitävä ajoneuvo on yksittäishyväksyttävä tai hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen vientirekisteröintiä. Ajoneuvoa ei kuitenkaan tarvitse yksittäishyväksyä tai esittää rekisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi, jos:

1) vientirekisteröintiä varten luovutetaan ennakkoilmoitustodistus; tai

2) vientirekisteröidään kilpailua varten vähintään euroopanmestaruustason kilpailuun käytettäväksi tarkoitettu N- tai A-kilpailuryhmän kilpa-auto, josta esitetään asianmukainen, Suomessa rekisteröidyn autourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön antama todistus luokituksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EG, (32007L0046); EYVL N:o L 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Juhani Puurunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.