234/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 1 ja 2 §, 2 luvun otsikko, 3, 5―8, 9 a, 10―15, 17―21, 21 a §, 21 b §:n 1 momentti, 22 § ja 26 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1, 2, 7, 15 ja 17 § asetuksessa 16/2008, 3 ja 10 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, 5 ja 19 § osaksi asetuksessa 894/2007, 6 § mainituissa asetuksissa 894/2007 ja 16/2008, 9 a § asetuksessa 1119/2003 ja mainitussa asetuksessa 894/2007, 20 § asetuksessa 1180/2006 ja mainitussa asetuksessa 894/2007, 21 § asetuksessa 112/2008, 21 a § mainitussa asetuksessa 1119/2003 ja 21 b §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 112/2008, sekä

lisätään asetukseen uusi 13 a, 13 b, 13 c, 16 a ja 16 b §, 17 §:n edelle uusi 2 a luvun otsikko, sekä asetukseen uusi 18 a § ja 2 b luku, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitetun M-, N-, O-, L-, C- ja R-luokan ajoneuvon, liikennetraktorin, moottorityökoneen ja maastoajoneuvon sekä niiden järjestelmien, osien, erillisten teknisten yksiköiden ja varusteiden tyyppihyväksyntää sekä yksittäishyväksyntää samoin kuin ajoneuvon rekisteröinti-, kytkentä- ja muutoskatsastusta sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamista tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä ja katsastuksessa.

2. Tämä asetus ei kuitenkaan koske traktorin EY-tyyppihyväksyntää.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) järjestelmällä ajoneuvon laitteistoa, kuten jarruja tai pakokaasunpuhdistusjärjestelmää taikka sisävarusteita, joka on olennainen osa ajoneuvoa eikä ole yleensä irrotettavissa erilliseksi osaksi;

b) osalla ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta kuten valaisinta, joka voidaan irrottaa ajoneuvosta tai asentaa siihen ja joka voidaan tyyppihyväksyä erillisenä;

c) erillisellä teknisellä yksiköllä ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, kuten alleajosuojaa, joka liittyy tiettyyn ajoneuvotyyppiin ja voidaan tyyppihyväksyä erillisenä tai osana kyseistä ajoneuvotyyppiä, ja ajoneuvosta erillistä laitetta, kuten suojakypärää tai lasten turvalaitetta, jota käytetään liikenteessä;

d) EY-tyyppihyväksynnällä ajoneuvojen ja niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevien Euroopan yhteisön säädösten mukaisia tyyppihyväksyntöjä; koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä perustuu seuraaviin direktiiveihin, jäljempänä tyyppihyväksyntädirektiivit:

1) puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, jäljempänä autojen ja perävaunujen puitedirektiivi;

2) kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, jäljempänä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivi;

3) maatalous- ja metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, jäljempänä traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivi;

e) EY-piensarjatyyppihyväksynnällä tarkoitetaan ajoneuvolle a kohdan 1 tai 3 alakohdassa mainitun EU-säädöksen mukaisesti myönnettävää EY-tyyppihyväksyntää, joka myönnetään sellaista tyyppiä olevalle uudelle ajoneuvolle, jota valmistetaan rajoitettu määrä;

f) E-tyyppihyväksynnällä moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamisesta ja hyväksymisten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen (SopS 70/1976, jäljempänä Geneven sopimus) liitettyjen sääntöjen, jäljempänä E-säännöt, mukaista tyyppihyväksyntää;

g) kansallisella tyyppihyväksynnällä Suomessa ajoneuvolle tai varusteelle myönnettävää tyyppihyväksyntää;

h) kansallisella piensarjatyyppihyväksynnällä ajoneuvolle tyyppihyväksyntädirektiivien mukaisesti myönnettävää kansallista tyyppihyväksyntää, joka myönnetään sellaista tyyppiä olevalle uudelle ajoneuvolle, jota valmistetaan rajoitettu määrä;

i) varusteen tyyppihyväksynnällä menettelyä, jolla ajoneuvolain 35 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla tyyppihyväksytään ajoneuvon osaksi tarkoitettu laite, kuten nasta, jolle ei ole olemassa EY- eikä E-tyyppihyväksyntämenettelyä, mutta jolle voidaan myöntää kansallinen tyyppihyväksyntä;

j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän haltijan laatimaa tyyppihyväksyntädirektiivien mukaista teknisiä tietoja sisältävää todistusta yksittäistä ajoneuvoa varten;

k) tyypillä tyyppihyväksyntädirektiiveissä, niiden nojalla annetuissa erityisdirektiiveissä tai -asetuksissa tai kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettujen olennaisten osien osalta samanlaisia ajoneuvoja (ajoneuvotyyppi), osia, järjestelmiä, erillisiä teknisiä yksiköitä tai varusteita;

l) tyyppihyväksyntäviranomaisella Ajoneuvohallintokeskusta;

m) jälkitarkastuksella katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsastuksesta samassa katsastustoimipaikassa suoritettavaa katsastusta;

n) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

o) asteittaisella tyyppihyväksynnällä ajoneuvon hyväksyntämenettelyä, jossa asteittain kerätään kaikkien ajoneuvoon liittyvien järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntätodistukset ja jonka lopullisen vaiheen tuloksena saadaan koko ajoneuvon hyväksyntä;

p) yksivaiheisella tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa koko ajoneuvon hyväksyntä suoritetaan yhdellä kertaa;

q) yhdistetyllä tyyppihyväksynnällä asteittaista tyyppihyväksyntämenettelyä, jossa koko ajoneuvon hyväksynnän lopullisessa vaiheessa saadaan yksi tai useampia järjestelmähyväksyntöjä eikä kyseisille järjestelmille tarvitse antaa EY-todistusta;

r) variantilla tietyiltä osiltaan samanlaisia saman tyypin ajoneuvoja;

s) versiolla tietyiltä osiltaan samanlaisia saman tyypin samaan varianttiin kuuluvia ajoneuvoja;

t) erityisdirektiivillä ja –asetuksella tyyppihyväksyntädirektiivien nojalla ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnästä annettua EY-säädöstä.

2 luku

Ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen teknisen yksikön ja varusteen tyyppihyväksyntä

3 §
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen

1. Valmistajan tyyppihyväksyntäviranomaiselle toimittamaan ajoneuvon tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, joissa on autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteessä III tai kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä II vaaditut tiedot ja tyyppihyväksyntätodistus kunkin sovellettavan erityisdirektiivin tai E-säännön osalta. Lisäksi erityisdirektiiveissä määrätyt järjestelmää ja erillistä teknistä yksikköä koskevat hyväksyntäasiakirjat on annettava tyyppihyväksyntäviranomaisen käyttöön, kunnes hyväksyntä on myönnetty tai evätty.

2. Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, jos autojen ja perävaunujen puitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvaa ajoneuvoa tyyppihyväksyttäessä asianomaista erityisdirektiiviä koskevia hyväksyntätodistuksia ei ole käytettävissä, hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, jotka sisältävät autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteessä I ja ajoneuvotyypistä riippuen liitteessä IV tai XI tarkoitettujen erityisdirektiivien perusteella vaaditut sekä tarvittaessa liitteessä III olevassa II osassa vaaditut tiedot.

3. Monivaiheisessa tyyppihyväksynnässä hakijan on toimitettava:

a) ensimmäisessä vaiheessa valmistuvaa ajoneuvoa varten vaadittavien valmistusasiakirjojen ja tyyppihyväksyntätodistusten ne osat, jotka kuuluvat perusajoneuvon valmistusvaiheeseen;

b) toisessa ja seuraavissa vaiheissa valmistusasiakirjojen ja tyyppihyväksyntätodistusten ne osat, jotka vastaavat senhetkistä valmistusvaihetta, ja keskeneräisen ajoneuvon tyyppihyväksyntätodistukset, jotka on annettu edellisissä valmistusvaiheissa; lisäksi valmistajan on toimitettava luettelo keskeneräiseen ajoneuvoon tekemistään muutoksista ja lisäyksistä.

4. Valmistajan tyyppihyväksyntäviranomaisille toimittamaan järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, joiden sisältö eritellään vastaavan erityisdirektiivin ilmoituslomakkeessa.

5. Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntä on haettavissa ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Jokaisen hyväksyttävän tyypin osalta on toimitettava erillinen hakemus.

5 §
Kansallisen tyyppihyväksynnän hakeminen

1. Hakijana toimivan valmistajan tai valmistajan edustajan on lähetettävä tyyppihyväksyntäviranomaiselle hakemus sekä ilmoituslomake tarvittavine liitteineen.

2. Ajoneuvon kansallista tyyppihyväksyntää varten on ilmoitettava ajoneuvon tyyppi, variantti, versio, tekniset tiedot, tunnistetiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on liitettävä:

a) mitoitettu piirros ajoneuvosta tai sen alustasta sekä paineilmajarruilla varustetusta ajoneuvosta jarrukaavio osaluetteloineen;

b) tiedot niistä kotimaisista tai kansainvälisistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista hyväksymistodistuksista tai testiraporteista, joihin hakija haluaa vedota;

c) muut tyyppihyväksyntäviranomaisen tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset ajoneuvon teknisten vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi.

3. Haettaessa kansallista tyyppihyväksyntää voidaan hakijaa vaatia esittämään:

a) tarpeelliset selvitykset siitä, mitkä erityiskohteet ajoneuvosta on määräaikaiskatsastuksen ja teknisen tienvarsitarkastuksen yhteydessä tarkastettava ajoneuvon liikenneturvallisuuden varmistamiseksi, ja miten tarkastus suoritetaan;

b) tiedot valmistajan ilmoittamista liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 8 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetuista arvoista pakokaasupäästöjen tarkastusta varten;

c) tiedot melupäästöjen käytönaikaista mittausta varten;

d) tiedot jarrujen tarkastusta varten.

4. Tyyppihyväksyntäviranomainen voi hakemuksesta sallia, että 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja tiedot toimitetaan annetussa määräajassa tyyppihyväksynnän jälkeen.

6 §
Tyyppihyväksynnän myöntäminen

1. Ajoneuvon kansallisessa tyyppihyväksynnässä:

a) määrätään, mihin luokkaan ja ryhmään ajoneuvotyyppi kuuluu;

b) todetaan ajoneuvon tunnistetiedot, valmistajaa ja valmistajan edustajaa koskevat tiedot, ajoneuvon yleiset rakenneominaisuudet, mitat, teknisesti sallitut massat ja omamassa, moottorin, voimansiirron, pyöräntuennan, ohjauksen, jarrujen, korin ja kytkentälaitteiden tiedot, linja-autoja koskevia erityisiä tietoja sekä valmistajan valmiille ajoneuvolle takaamat perävaunumassat;

c) määrätään tarvittaessa ohjaamon tai valmiiksi henkilökuljetukseen rakennetun korin istumapaikkojen lukumäärä sekä tieliikenteessä sallitut kokonaismassa, akseleille kohdistuvat massat sekä valmiin ajoneuvon perävaunumassat;

d) tutkitaan, täyttääkö ajoneuvotyyppi rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta osin säännösten vaatimukset.

2. Ajoneuvon kansallista tyyppihyväksyntää koskevasta päätöksestä tulee käydä ilmi, mitä versioita tyyppihyväksyntä koskee.

3. Tyyppihyväksyntäviranomainen noudattaa myönnetyn, muutetun, evätyn ja peruutetun EY-tyyppihyväksynnän, EY-piensarjatyyppihyväksynnän, kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän ja yksittäishyväksynnän ilmoittamisessa muiden ETA-valtioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle tyyppihyväksyntädirektiivien ja niiden nojalla annettujen erityisdirektiivien ja -asetusten mukaista menettelyä. Myönnetyn, muutetun, evätyn ja peruutetun E-tyyppihyväksynnän ilmoittamisessa E-sääntöä soveltavan valtion tyyppihyväksyntäviranomaiselle noudatetaan Geneven sopimuksen ja siihen liitettyjen sääntöjen mukaista menettelyä.

7 §
Poikkeukset kansallisessa tyyppihyväksynnässä

Tyyppihyväksyntäviranomainen voi erityisestä syystä myöntää ajoneuvon kansallisessa tyyppihyväksynnässä vähäisiä poikkeuksia autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002), kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) sekä traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (274/2006) vaatimuksista.

8 §
Kansainväliset tyyppihyväksyntätodistukset

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen antaa ajoneuvolle järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle myönnetystä EY-tyyppihyväksynnästä tyyppihyväksyntädirektiiveissä taikka erityisdirektiivissä tai –asetuksessa määritetyn tyyppihyväksyntätodistuksen hyväksynnän hakijalle.

2. Tyyppihyväksyntäviranomainen antaa järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle myönnetystä E-tyyppihyväksynnästä Geneven sopimukseen liitetyissä säännöissä määritetyn tyyppihyväksyntätodistuksen hyväksynnän hakijalle.

3. EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnän sekä muutetun, perutun ja evätyn tyyppihyväksynnän ilmoittamisessa muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle sovelletaan, mitä siitä tyyppihyväksyntädirektiiveissä tai erityisdirektiiveissä tai –asetuksissa edellytetään.

4. E-tyyppihyväksytyn järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnän sekä muutetun, perutun ja evätyn tyyppihyväksynnän ilmoittamisessa kyseessä olevaa E-sääntöä soveltavien valtioiden hyväksyntäviranomaisille sovelletaan, mitä siitä Geneven sopimuksessa ja siihen liitetyissä säännöissä edellytetään.

9 a §
Tyyppitietojen tallettaminen

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen tallettaa ajoneuvoliikennerekisteriin Suomessa kansallisesti tyyppihyväksytystä ajoneuvosta ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116 /2003) 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot ja 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyväksyntätiedot sekä tarvittaessa 18 §:ssä tarkoitetut verotustiedot. Lisäksi talletetaan 19 §:ssä tarkoitetut katsastuksen erityisohjeet sekä katsastusta ja katsastuksen valvontaa palvelevat tiedot, jos nämä tiedot ovat käytettävissä.

2. Tyyppihyväksyntäviranomainen tallettaa ajoneuvoliikennerekisteriin EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta ajoneuvon ETA-valtioon sijoittautuneen valmistajan tai ajoneuvolain 32 b §:ssä tarkoitetun valmistajan edustajan hakemuksesta 1 momentissa mainitun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot ja 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyväksyntätiedot sekä tarvittaessa 18 §:ssä tarkoitetut verotustiedot ja 19 §:ssä tarkoitetut katsastuksen erityisohjeet, katsastusta palvelevat tiedot ja katsastuksen valvontaa palvelevat tiedot.

3. Tyyppihyväksyntäviranomainen tallettaa ajoneuvon ETA-valtioon sijoittautuneen valmistajan, ajoneuvolain 32 b §:ssä tarkoitetun valmistajan edustajan tai ajoneuvon maahantuojan hakemuksesta ajoneuvoliikennerekisteriin Suomessa tunnustetusta, toisessa ETA-valtiossa kansallisesti piensarjatyyppihyväksytystä ajoneuvosta 1 momentissa mainitun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot ja 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyväksyntätiedot sekä tarvittaessa 18 §:ssä tarkoitetut verotustiedot. Lisäksi talletetaan 19 §:ssä tarkoitetut katsastuksen erityisohjeet sekä katsastusta ja katsastuksen valvontaa palvelevat tiedot, jos nämä tiedot ovat käytettävissä.

10 §
EY-tyyppihyväksynnän muutokset

1. Jos tyyppihyväksyntäviranomainen katsoo, ettei EY-tyyppihyväksynnän muutos aiheuta muutosta olemassa olevaan EY-tyyppihyväksyntätodistukseen eikä edellytä uuden todistuksen laatimista, sen on ilmoitettava siitä valmistajalle.

2. Jos tyyppihyväksyntäviranomainen toteaa, että ilmoituslomakkeessa annettujen tietojen muutos on peruste uusille tarkastuksille tai testeille, sen on ilmoitettava siitä valmistajalle ja edellytettävä EY-tyyppihyväksynnän voimassa olon säilymiseksi, että hyväksyntätestit ja hyväksyntätarkastukset tehdään muutosten johdosta uudelleen

3. Suomessa myönnettyjen EY-tyyppihyväksyntöjen tarkistuksia, muutoksia ja laajennuksia koskevissa asioissa sovelletaan asianomaisessa tyyppihyväksyntää koskevassa säädöksessä säädettyä menettelyä.

11 §
E-tyyppihyväksynnän muutokset

Suomessa myönnettyjen E-tyyppihyväksyntöjen muutoksia ja laajennuksia koskevissa asioissa sovelletaan Geneven sopimusta ja siihen liitettyjä sääntöjä.

12 §
Kansallisen tyyppihyväksynnän muutokset

1. Kansallisen tyyppihyväksynnän hakija on velvollinen tiedottamaan tyyppihyväksyntäviranomaiselle hyväksyntäasiakirjojen tietoihin vaikuttavista muutoksista.

2. Kansallisen tyyppihyväksynnän hakijan on toimitettava muutosta tai laajennusta koskeva hakemus tyyppihyväksyntäviranomaiselle.

3. Tyyppihyväksyntäviranomainen antaa kansallisesta tyyppihyväksynnästä tarvittaessa muutetun tyyppihyväksyntätodistuksen.

13 §
Kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä annettava todistus

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen antaa autojen ja perävaunujen puitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä mainitun direktiivin liitteessä VI kuvatun tyyppihyväksyntätodistuksen tyyppihyväksynnän hakijalle. Todistus numeroidaan mainitun direktiivin liitteessä VII määritetyllä tavalla.

2. Jos tyyppihyväksynnässä sovelletaan autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteissä IV tai XI oleville vaatimuksille vaihtoehtoisia vaatimuksia, tyyppihyväksyntätodistukseen kirjataan tieto näistä vaihtoehtoisista vaatimuksista.

13 a §
Piensarjatyyppihyväksynnässä sovellettavat määrälliset rajoitukset

Kansallisesti piensarjatyyppihyväksyttyjen Suomessa vuosittain rekisteröitävien, ensimmäistä kertaa käyttöönotettavien samaa tyyppiä olevien ajoneuvojen lukumäärä saa olla yhteensä enintään:

a) 75 kappaletta M1-luokan ajoneuvoilla:

b) 250 kappaletta M2- ja M3-luokan ajoneuvoilla;

c) 500 kappaletta N1-luokan ajoneuvoilla;

d) 250 kappaletta N2- ja N3-luokan ajoneuvoilla;

e) 500 kappaletta O1- ja O2-luokan ajoneuvoilla;

f) 250 kappaletta O3- ja O4-luokan ajoneuvoilla;

g) 25 kappaletta L-luokan ajoneuvoilla.

13 b §
Toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tunnustaminen

1. Saatuaan toisen ETA-valtion hyväksyntäviranomaiselta pyynnön kyseisessä valtiossa myönnetyn M-, N- tai O-luokan ajoneuvon kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tunnustamisesta tyyppihyväksyntäviranomaisen on 60 päivän kuluessa ilmoitettava, tunnustetaanko tyyppihyväksynnän voimassaolo Suomessa.

2. Saatuaan toisen ETA-valtion hyväksyntäviranomaiselta ilmoituksen kyseisen valtion myöntämästä L-luokan ajoneuvon kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä, tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa, tunnustetaanko tyyppihyväksynnän voimassaolo Suomessa.

3. Toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tunnustamiseen sekä tunnustamisesta ilmoittamiseen muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle sovelletaan, mitä tyyppihyväksyntädirektiiveissä ja niiden nojalla annetuissa erityisdirektiiveissä edellytetään.

4. Tyyppihyväksyntäviranomainen julkaisee verkkosivuillaan listan niistä muiden ETA-valtioiden myöntämistä kansallisista piensarjatyyppihyväksynnöistä, jotka on tunnustettu Suomessa.

13 c §
Suomessa myönnetyn kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen toimittaminen

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen toimittaa valmistajan pyynnöstä jäljennöksen tyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen valmistajan nimeämien muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille muiden ETA-valtioiden tunnustamisen saamiseksi Suomessa myönnetylle M-, N- tai O-luokan ajoneuvon kansalliselle piensarjatyyppihyväksynnälle.

2. Tyyppihyväksyntäviranomainen ilmoittaa tiedot L-luokan ajoneuvolle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle myönnetystä kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä kuukauden kuluessa muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille.

3. Jos Suomessa kansallisesti piensarjatyyppihyväksytyn M-, N- tai O-luokan ajoneuvon omistaja haluaa myydä, rekisteröidä tai ottaa ajoneuvon käyttöön muussa ETA -valtiossa taikka Ahvenanmaan maakunnassa, tyyppihyväksyntäviranomaisen on hakemuksesta toimitettava ajoneuvon omistajalle jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta ja hyväksynnän myöntämisen perusteena olleista hyväksyntäasiakirjoista.

14 §
Vaatimustenmukaisuustodistus

1. Ajoneuvon valmistajan on ilmoitettava vaatimustenmukaisuustodistuksessa autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteessä IX ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä IV olevassa A osassa vaaditut ajoneuvoa koskevat tiedot. Vaatimustenmukaisuustodistus on väärentämisen estämiseksi suojattava joko värigrafiikalla tai valmistajan tunnuksella varustetulla vesileimalla.

2. EY-piensarjatyyppihyväksytyn ajoneuvon ja ajoneuvon, jolle on myönnetty vapautuksia siinä sovelletun uuden tekniikan vuoksi, vaatimustenmukaisuustodistuksen otsikoinnissa noudatetaan tyyppihyväksyntädirektiivien vaatimuksia.

15 §
Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta tehtävä sopimus

Ajoneuvolain 46 §:ssä tarkoitetussa tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta tehtävässä sopimuksessa sovitaan:

a) ajoneuvolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valvontamenetelmistä, jotka sisältävät vähintään autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen X, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen VI tai Geneven sopimuksen liitteen 2 menettelyitä vastaavat järjestelyt;

b) menettelyistä ja aikarajoista, joita valvonnan osapuolet noudattavat valvonnassa tehtyjen havaintojen tai osapuolten toiminnassa ilmenneiden puutteiden tai muutosten ilmoittamiseksi tyyppihyväksyntäviranomaiselle;

c) sovellettavasta valmistajan toiminnan arvioinnin kriteeristöstä, jolla varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä vastaa vähintään standardin EN ISO 9001:2000 vaatimuksia, lukuun ottamatta asiakastyytyväisyyttä ja jatkuvaa parantamista koskevien suunnittelun ja kehityksen käsitteisiin liittyviä vaatimuksia, tai standardin EN ISO 9002:1994 vaatimuksia, jonka soveltamisala kattaa tuotantolaitokset ja hyväksyttäväksi haetun tuotteen;

d) valvontaan sisältyvien arviointien, tarkastusten ja testien aikaväleistä;

e) tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaan liittyvien valmistajan tekemien tai teettämien testien ja laskelmien tulosten kirjaamisesta ja näistä tehtyjen havaintojen saattamisesta tyyppihyväksyntäviranomaisen tietoon; sekä

f) vaatimustenmukaisuuden valvontaan liittyvien liiteasiakirjojen saatavilla olosta hyväksynnän myöntämisen perusteena olevassa EU-säädöksessä kerrotun tai tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa sovitun ajan, kuitenkin enintään 10 vuotta.

16 a §
Variantti ja versio kansallisessa tyyppihyväksynnässä

Ajoneuvotyypin jakamisessa variantteihin ja variantin jakamisessa versioihin noudatetaan:

a) kansallisessa piensarjatyyppihyväksynnässä vastaavan ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntämenettelyn mukaista jaottelua;

b) moottorityökoneen kansallisessa tyyppihyväksynnässä soveltuvin osin traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivissä säädettyä jaottelua;

c) maastoajoneuvon kansallisessa tyyppihyväksynnässä soveltuvin osin kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivissä säädettyä jaottelua.

16 b §
Ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimassaolon päättyminen

1. Jos ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimassaolon päättyminen koskee ainoastaan osaa kyseisen tyypin varianteista tai osaa joidenkin varianttien versioista, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy ainoastaan näiden varianttien tai versioiden osalta.

2. Ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimassaolo ei ajoneuvolain 46 b §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa pääty eikä tyyppihyväksyntään vaadita muutosta, jos voimaan tulevan uuden säännöksen vaatimukset ovat kyseisen ajoneuvotyypin kannalta teknisesti merkityksettömiä tai koskevat muuta ajoneuvoluokkaa kuin sitä, johon kyseinen ajoneuvo kuuluu.

3. Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava myöntämänsä EY-tyyppihyväksynnän päättymisestä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2 a luku

Tutkimuslaitosta koskevat vaatimukset

17 §
Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan hyväksyminen

1. Nimetyn tutkimuslaitoksen hyväksymisestä säädetään ajoneuvolain 47 §:ssä ja hyväksytyksi asiantuntijaksi hyväksymisestä mainitun lain 48 §:ssä. Haettaessa hyväksyntää tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvään toimintaan, hakemukseen tulee liittää selvitys 15 §:n a kohdan edellytysten mukaisesta arviointikriteeristöstä.

2. Nimetyn tutkimuslaitoksen hyväksyntään sovelletaan autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen V lisäyksen 2 menettelyä. Menettelyjen osalta tulee noudattaa seuraavia määräaikoja;

a) päätös nimetyn tutkimuslaitoksen hyväksymisestä tai sen pätevyysalueen laajentamisesta tulee tehdä viipymättä sen jälkeen, kun laitoksen pätevyyden arvioinnista on saatu riittävän luotettava selvitys;

b) jos nimetyn tutkimuslaitoksen valvonnan tai uudelleenarvioinnin yhteydessä havaitaan vaatimustenvastaisuuksia, tyyppihyväksyntäviranomaisen tulee edellyttää korjaavia toimenpiteitä kuukauden kuluessa korjausvaatimuksen toimittamisesta.

3. Nimetyn tutkimuslaitoksen tulee:

a) täyttää 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset sekä autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen V lisäyksessä 1 säädetyt vaatimukset;

b) huolehtia siitä, että toiminta jatkuvasti täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset ja ehdot; toiminnan katsotaan täyttävän hyväksynnän edellytykset jatkuvuuden osalta, jos toimintaa arvioidaan kalenterivuosittain; tarkastusten välisen ajan tulee olla vähintään kuusi kuukautta;

c) ilmoittaa viipymättä, kuitenkin enintään 20 päivän kuluessa, tyyppihyväksyntäviranomaiselle sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnan osapuolille organisaatiossaan tai muissa toimintaedellytyksissään tapahtuvista muutoksista, joilla voi olla merkitystä nimettynä tutkimuslaitoksena toimimisen tai asetettujen vaatimusten täyttämisen kannalta;

d) toimia pätevyyden arvioinnin yhteydessä esittämiensä toimintajärjestelmien, menettelyohjeiden ja selvitysten mukaisesti;

e) osallistua laitosten väliseen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön tai varmistaa muulla tavoin pysyvänsä ajoneuvolain 36 ja 45 §:n mukaisessa toiminnassa sovellettavien menettelytapojen ja vaatimusten kehityksen tasalla;

f) toimittaa vuosittain tyyppihyväksyntäviranomaiselle toimintakertomuksen kahden kuukauden kuluessa sen valmistumisesta tai, jollei siitä käy ilmi toiminta nimettynä tutkimuslaitoksena, erillisen selvityksen toimintavuoden aikana tällaisena laitoksena toimimisesta;

4. Hyväksytyn asiantuntijan hyväksymiseen sovelletaan soveltuvin osin 2 momentin vaatimuksia. Hyväksytyn asiantuntijan tulee toiminnassaan täyttää 3 momentin b―d ja f kohdan vaatimukset.

18 §
Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan pätevyysalueet

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen ilmoittaa komissiolle ja tarvittaessa muille jäsenvaltioille EY-tyyppihyväksynnän mukaisia testejä tekemään hyväksymänsä nimetyt tutkimuslaitokset ja minkä säännösten mukaisten testien suorittamiseen sekä mihin tyyppihyväksyntään liittyvän toiminnan luokkaan kukin näistä laitoksista on hyväksytty. E-sääntöjen mukaisia testejä tekevät tutkimuslaitokset ilmoitetaan vastaavasti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2. Tyyppihyväksyntäviranomainen julkaisee nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan pätevyysalueet verkkosivuillaan.

18 a §
Hyväksytyn asiantuntijan toiminnan arviointi

1. Hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluetta vastaavien selvitysten laatimiseen tarvittavat välineet ja menettelyt sekä toiminnasta vastaavat kirjataan asiantuntijan hyväksymisestä tehtävään päätökseen.

2. Jos hyväksyttynä asiantuntijana toimii luonnollinen henkilö, pätevyyden arvioinnissa voidaan riippumattomuutta koskevat vaatimukset katsoa täytetyksi, jos toiminnassa noudatetaan hallintolain (434/2003) esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

2 b luku

Yksittäishyväksyntä

18 b §
Poikkeukset yksittäishyväksyntävelvollisuudesta

1. Yksittäishyväksyntään ei tarvitse esittää valmiina ajoneuvona tyyppi- tai yksittäishyväksyttyä ajoneuvoa, jonka rakennetta tai varusteita on ennen ensirekisteröintiä muutettu, jos muutokset ovat sellaisia, että niillä ei ole vaikutusta ajoneuvolle myönnetyn hyväksynnän voimassaoloon eikä ajoneuvosta rekisteriin merkittäviin tietoihin.

2. Yksittäishyväksyntään ei tarvitse esittää valmiina ajoneuvona tyyppi- tai yksittäishyväksyttyä N-luokan ajoneuvoa, jonka rakennetta on tyyppi- tai yksittäishyväksynnän jälkeen muutettu vain varustamalla tavaratila tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä, jos ajoneuvon rakennetta tai varusteita ei ole hyväksynnässä tarkastetuilta osin muutettu.

18 c §
Yksittäishyväksyntää koskevien tietojen tallettaminen

1. Yksittäishyväksynnän myöntäjä tallettaa yksittäishyväksyttäväksi esitetystä ajoneuvosta ajoneuvoliikennerekisteriin 9 a §:n 1 momentissa mainitun asetuksen 13 §:ssä tarkoitetut yksilöintitiedot, 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot, 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut yksittäishyväksyntätiedot sekä tarvittaessa 18 §:ssä tarkoitetut verotustiedot. Lisäksi talletetaan19 §:ssä tarkoitetut katsastuksen erityisohjeet sekä katsastusta ja katsastuksen valvontaa palvelevat tiedot, jos nämä tiedot ovat käytettävissä.

2. Yksittäishyväksyttäessä uutena ajoneuvona Suomeen tuotu tai Suomessa valmistettu uusi autoverolain (1482/1994) 35 b §:ssä tarkoitettu myytäväksi tarkoitettu ajoneuvo merkitään ajoneuvon ensimmäiseksi käyttöönottopäiväksi tullin vahvistaman käyttöönottoilmoituksen päivämäärä.

18 d §
Yksittäishyväksynnästä annettava todistus

1. Yksittäishyväksynnän myöntäjä antaa yksittäishyväksynnästä hyväksynnän hakijalle autojen ja perävaunujen puitedirektiivin 24 artiklassa tarkoitetun yksittäishyväksyntätodistuksen.

2. Yksittäishyväksynnän myöntäjä voi hakemuksesta jatkaa antamansa yksittäishyväksyntätodistuksen voimassaoloaikaa enintään kolmella kuukaudella ajoneuvolain 50 f §:ssä säädetyin edellytyksin.

3. Edellä 2 momentista poiketen voidaan 18 c §:n 2 momentissa tarkoitetulle ajoneuvolle annetun yksittäishyväksyntätodistuksen voimassaoloaikaa jatkaa, kuitenkin enintään yhdeksän kuukauden päähän tullin vahvistaman käyttöönottoilmoituksen päivämäärästä.

18 e §
Toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa myönnetyn yksittäishyväksynnän tunnustaminen

1. Ensimmäistä kertaa käyttöönotettavan ajoneuvon, joka on yksittäishyväksytty toisessa ETA -valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa, vaatimustenmukaisuus todetaan ajoneuvolain 60 §:ssä tarkoitetussa rekisteröintikatsastuksessa.

2. Käytettynä maahantuotuun yksittäishyväksyttyyn ajoneuvoon voidaan ajoneuvolain 29 a §:ssä säädetyllä tavalla soveltaa niitä teknisiä vaatimuksia, jotka koskivat Suomessa ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai myöhemmin yksittäishyväksyttyä ajoneuvoa.

19 §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Velvollisuudesta rekisteröintikatsastaa ajoneuvo säädetään ajoneuvolain 60 §:n 1 momentissa. Rekisteröintikatsastuksen suorittamisesta vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi muulle kuin EY-tyyppihyväksytylle tai Suomessa kansallisesti piensarjatyyppihyväksytylle ajoneuvolle säädetään lisäksi mainitun lain 32 §:n 3 momentissa.

2. Ajoneuvolain 60 §:n 1 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on esitettävä rekisteröintikatsastukseen, jos ajoneuvo on tyyppihyväksynnän jälkeen varusteltu kouluajoneuvoksi tai muuhun erityistarkoitukseen.

3. Ajoneuvolain 60 §:n 3 momentista poiketen rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää ajoneuvoa, joka on yksittäishyväksytty ajoneuvolain 50 b §:n mukaisesti ja jolle myönnetty yksittäishyväksyntätodistus on rekisteröintiajankohtana voimassa.

20 §
Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikatsastukseen

1. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä vaatimustenmukaisuustodistus tai sellainen ajoneuvolain 60 a §:n mukainen selvitys ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimustenmukaisuudesta, johon halutaan vedota.

2. Käytettynä ETA-valtiosta tuodusta ajoneuvosta on katsastuksen suorittajalle luovutettava ulkomainen rekisteröintitodistus tai ulkomaisen, ajoneuvojen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama todistus aikaisemmasta rekisteröinnistä. Jos ulkomaisesta kaksiosaisesta rekisteröintitodistuksesta puuttuu II osa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus voidaan hyväksyä, jos aikaisemman rekisteröintivaltion viranomaiselta saadaan tieto siitä, ettei ajoneuvon rekisteröinnille Suomeen ole estettä. Käytettynä muualta kuin ETA-valtiosta tuodusta ajoneuvosta on esitettävä ulkomainen rekisteröintitodistus tai ulkomaisen, ajoneuvojen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama todistus aikaisemmasta rekisteröinnistä. Ahvenanmaan maakunnasta käytettynä tuodusta ajoneuvosta on esitettävä Ahvenanmaan maakunnan antama rekisteröintitodistus. Jos käytettynä maahantuodulta ajoneuvolta ei ole lähtömaassa edellytetty rekisteröintiä, tulee ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta esittää asianmukainen selvitys.

3. Edellä 2 momentista poiketen Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä hyväksyä myös muun luotettavan selvityksen osoituksena oikeudesta rekisteröidä ajoneuvo.

4. Ajoneuvosta, jota ei ole tyyppihyväksytty tai yksittäishyväksytty ja jota ei ole aiemmin merkitty rekisteriin Suomessa tai muualla taikka joka on aikaisemmin ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröity ja on rakenteeltaan tai varusteiltaan muutettu, on katsastuksessa muun selvityksen lisäksi esitettävä ajoneuvon valmistajan tai tämän edustajan antama todistus suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ja suurimmista teknisesti sallituista akselimassoista sekä muut katsastustoimipaikan tarvittaessa vaatimat lisäselvitykset. Massoja koskevaa todistusta ei kuitenkaan tarvitse esittää ennen vuotta 1970 käyttöön otetusta ajoneuvosta.

21 §
Rekisteröintikatsastuksen suorittaminen

1. Rekisteröintikatsastuksen sisällöstä säädetään ajoneuvolain 60 §:ssä. Käytetystä ajoneuvosta, jolle tehdään rekisteröintikatsastuksen yhteydessä ajoneuvon kunnon tarkastus, tarkastetaan määräaikaiskatsastuksessa tarkastettaviksi määrättyjen kohteiden kunto. Ajoneuvon suurimmat rekisteröinnissä ja käytössä sallitut kokonaismassa, ja akselimassat ja hinattavat massat määrätään. Ajoneuvon omamassa on määrättävä punnitsemalla, jos tyyppi- tai yksittäishyväksyntä ei ole koskenut valmista ajoneuvoa tai jos punnitsemiseen muuten on aihetta.

2. Rekisteröintikatsastettaessa uusi EY-tyyppihyväksytty ajoneuvo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuustodistus, tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteriin merkittävät tiedot. Vaatimustenmukaisuus tarkastetaan vain, jos ajoneuvoa on EY-tyyppihyväksynnän jälkeen muutettu siten, että myönnetyn tyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt. Uuden, EY-tyyppihyväksytyn, muutetun M-, N- ja O-luokan ajoneuvon oikeudesta yksittäishyväksyntään säädetään ajoneuvolain 50 b §:ssä.

3. Rekisteröintikatsastettaessa käytetty ajoneuvo, jolle suoritetaan ajoneuvolain 60 §:n edellytysten täyttyessä myös kunnon tarkastus, tarkastetaan ajoneuvo vain siltä osin kuin voimassaoleva aiempi toisessa ETA-valtiossa suoritettu tarkastus ei kata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY vaatimuksia tai Suomessa määräaikaiskatsastusta koskevissa säännöksissä esitettyjä mainittua direktiiviä täydentäviä vaatimuksia.

4. Rekisteröintikatsastettaessa uutena ajoneuvona Suomeen tuotu tai Suomessa valmistettu uusi autoverolain 35 b §:ssä tarkoitettu myytäväksi tarkoitettu ajoneuvo, merkitään ajoneuvon ensimmäiseksi käyttöönottopäiväksi tullin vahvistaman käyttöönottoilmoituksen päivämäärä.

5. Edellä 3 momenttia ei sovelleta vaurioituneena liikennekäytöstä poistettuun ajoneuvoon.

6. Vientirekisteröitävä ajoneuvo voidaan rekisteröintikatsastuksessa hyväksyä keskeneräisenä ulkomaille tapahtuvaa varustelua varten tai ulkomaisten määräysten mukaisena, jos ajoneuvon puutteet eivät heikennä liikenneturvallisuutta siirtokuljetuksen aikana.

7. Hyväksytystä ja hylätystä rekisteröintikatsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle ajoneuvon teknisiä tietoja sisältävä rekisteröintikatsastustodistuksen I osa ja rekisteri-ilmoitusasiakirjana käytettävä rekisteröintikatsastustodistuksen II osa.

21 a §
Rekisteröintikatsastusta koskevien tietojen tallettaminen

Rekisteröintikatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin 9 a §:n 1 momentissa mainitun asetuksen 13 §:ssä tarkoitetut yksilöintitiedot, 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot ja 15 §:n 3 momentissa tarkoitetut rekisteröintikatsastusta koskevat tiedot sekä tarvittaessa 18 §:ssä tarkoitetut verotustiedot. Lisäksi talletetaan 19 §:ssä tarkoitetut katsastuksen erityisohjeet sekä katsastusta ja katsastuksen valvontaa palvelevat tiedot, jos nämä tiedot ovat käytettävissä.

21 b §
Ahvenanmaan maakunnasta tai ulkomailta käytettynä tuodun ajoneuvon vaatimustenmukaisuus rekisteröintikatsastuksessa

1. Kun käytettynä Ahvenanmaan maakunnasta tai ulkomailta tuotu, aiemmin rekisterissä ollut ajoneuvo rekisteröintikatsastetaan, osoitukseksi ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta katsotaan:

a) vaatimustenmukaisuustodistus;

b) Ahvenanmaan maakunnasta tai ETA-valtiosta tuodun EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon osalta ajoneuvon tyyppihyväksyntänumero ja aikaisemman rekisteröintimaan rekisteröintitodistus, ei kuitenkaan väliaikainen rekisteröintitodistus; EY-tyyppihyväksytyltä ajoneuvolta voidaan vaatimustenmukaisuustodistusta edellyttää vain, jos ajoneuvoa ei pystytä tunnistamaan toisessa ETA-valtiossa ajoneuvolle myönnetyn muun kuin ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY vaatimuksia vastaavan rekisteröintitodistuksen perusteella;

c) Ahvenanmaan maakunnasta tai ETA-valtiosta yksittäiskappaleena tuodun, aiemmin rekisterissä olleen ajoneuvon osalta ajoneuvon aikaisemman rekisteröintimaan rekisteröintitodistus, ei kuitenkaan väliaikainen rekisteröintitodistus, sekä muu selvitys vaatimustenmukaisuudesta siltä osin kuin vaatimustenmukaisuus ei käy ilmi rekisteröintitodistuksesta; vaatimustenmukaisuuden osoittamista erillisin testein, tarkastuksin tai todistuksin voidaan edellyttää vain siltä osin kuin vaatimustenmukaisuus ei käy ilmi ajoneuvon aiemmasta rekisteröintitodistuksesta tai katsastuksen suorittajalle toimitetuista ajoneuvon aiemman rekisteröinnin edellytyksenä ajoneuvolle tehdyistä tarkastuksista ja testeistä saaduista selvityksistä.


22 §
Vaihtoehtoiset menettelyt rekisteröintikatsastuksessa

1. Jos katsastustoimipaikka ei käytettävissään olevien tietojen tai teknisen tarkastuksen avulla voi jonkin rakenteen tai varusteen osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta, katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon katsastukseen esittäjää toimittamaan ajoneuvolain 60 a §:n tai sen nojalla säädetyn taikka 60 b §:n 1 momentin mukaisen selvityksen vaatimusten täyttymisestä.

2. Muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa yksittäishyväksytyn ajoneuvon osalta katsastustoimipaikka voi Ajoneuvohallintokeskuksen välityksellä vaatia yksittäishyväksynnän myöntäneeltä hyväksyntäviranomaiselta ajoneuvolle myönnettyyn yksittäishyväksyntätodistukseen liittyviä lisätietoja, joissa yksityiskohtaisesti selvitetään kyseisen ajoneuvon täyttämät tekniset vaatimukset.

26 §
Muutoskatsastuksen suorittaminen

1. Muutoskatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin 3 luvun rekisteröintikatsastusta koskevia säännöksiä. Jos ajoneuvon moottori on vaihdettu tai sitä on muutettu, ajoneuvolle suoritetaan lisäksi liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:ssä tarkoitettu pakokaasupäästöjen tarkastus.Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EG, (32007L0046); EYVL N:o L 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Juhani Puurunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.