169/2009

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 11 päivänä lokakuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 35 § ja 59 §:n 5 ja 6 momentti sekä

muutetaan 5, 12, 13 ja 34 § sekä 59 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 34 § osaksi asetuksessa 320/2008, seuraavasti:

5 §
Erityiset rekisteri-ilmoitukset

Vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun ajoneuvon ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla kunnan omistukseen siirtyneen ajoneuvon liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Ajoneuvohallintokeskukseen toimitetulla Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Tuhoutumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun muun ajoneuvon kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon ja kunnan omistukseen 1 momentissa mainitun lain nojalla siirtyneen muun kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon lopullista poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Ajoneuvohallintokeskukseen toimitetulla Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Jätelain 18 l §:n 1 momentissa tarkoitettu kerääjä tai esikäsittelijä voi tehdä ajoneuvon lopullista poistoa koskevan ilmoituksen Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella tai teknisellä käyttöyhteydellä taikka muutoin sähköisesti.

12 §
Liikennekäytöstä poisto

Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen rekisterikilvet on palautettava rekisteröinnin suorittajalle, kun ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä. Muiden ajoneuvojen rekisterikilvet voidaan palauttaa rekisteröinnin suorittajalle, liikennekäytöstä poiston yhteydessä tai liikennekäytöstä poiston aikana. Rekisteröinnin suorittaja tekee rekisteriin merkinnän kilpien palauttamisesta.

Ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidystä ajoneuvosta taikka ajoneuvosta, jota ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa, on tehtävä liikennekäytöstä poistoa koskeva rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvon rekisterikilvet on palautettava rekisteröinnin suorittajalle, kun ensirekisteröity ajoneuvo rekisteröidään ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan.

Ajoneuvohallintokeskuksen tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä, jos se saa ulkomaiselta tai Ahvenanmaan maakunnan rekisteröintiviranomaiselta tiedon ajoneuvon rekisteröimisestä ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan.

Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ulkomaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikilvet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle, jonka tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kilpien palauttamisvelvollisuus ei koske vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun, Valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman tai kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä. Rekisterikilvet on kuitenkin tuhottava todistettavasti.

13 §
Lopullinen poisto

Ajoneuvo katsotaan ajoneuvolain 66 e §:n mukaisesti muulla tavalla todistettavasti tuhoutuneeksi, jos:

1) M1- tai N1-luokan ajoneuvo on tuhoutunut siten, että sitä ei voida toimittaa jätelain 18 l §:n 1 momentissa tarkoitetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle; tuhoutumisesta tulee esittää viranomaisselvitys;

2) muun kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon tuhoutumisesta, romuttamisesta tai purkamisesta esitetään luotettava selvitys;

3) muu kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluva ajoneuvo on lunastettu vakuutuksen perusteella tuhoutuneena; tai

4) muu kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluva ajoneuvo on siirtynyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla ja mainitussa laissa määriteltynä romuajoneuvona kunnan omistukseen ja ajoneuvosta on tehty lopullista poistoa koskeva ilmoitus merkittäväksi rekisteriin.

Ajoneuvo merkitään lopullisesti poistetuksi romutustodistuksen antamispäivänä tai sinä päivänä, jona ajoneuvo on muulla tavalla todistettavasti tuhoutunut. Ajoneuvo voidaan erityisestä syystä merkitä lopullisesti poistetuksi myös tätä aikaisempana päivänä.

34 §
Siirtolupa

Ajoneuvolain 66 f §:n 2 momentissa tarkoitettu siirtolupa voidaan antaa hakemuksesta ensirekisteröimätöntä tai liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa varten seuraaviin käyttötarkoituksiin:

1) ajoneuvon katsastukseen tai korjaamolle vienti;

2) maahantuodun ajoneuvon siirto tuontipaikalta vientipaikalle tai muualle maahan;

3) ajoneuvon tai siihen kiinteästi liittyvän tuotteen esittely;

4) Suomessa rekisteröidyn ajoneuvourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön kilpailukalenteriin kuuluva kilpailu;

5) ajoneuvon käyttäminen liikenteessä, jos ajoneuvosta on tehty autoverolain 35 a §:ssä tarkoitettu käyttöönottoilmoitus tai jos ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken;

6) ajoneuvon käyttäminen liikenteessä autoverolain 35 b §:ssä tarkoitetussa tilanteessa;

7) ajoneuvon siirto muusta erityisestä syystä.

Siirtolupa voidaan antaa myös liikennekäytössä olevaa ajoneuvoa varten ajoneuvon korjaamolle vientiin, vaikka ajoneuvo on käyttökiellossa, sekä ajoneuvon korjaamolle ja katsastukseen vientiin, vaikka ajoneuvo on ajoneuvolain 84 §:n nojalla määrätty ajokieltoon.

Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty ajoneuvovero on suoritettu. Siirtolupa annetaan käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi. Lupaa ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Erityisen painavana syynä voidaan pitää 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja tilanteita, mutta ei ajoneuvon kilpailukäyttöä.

Siirtolupaan liittyvät siirtomerkit luovutetaan siirtoluvan antamisen yhteydessä.

Siirtoluvan nojalla käytettävä ajoneuvo saa olla kuormattuna 1 momentin 5 kohdan mukaisessa käyttötarkoituksessa. Tämän lisäksi ajoneuvo saa olla kuormattuna 1 momentin 1―3 ja 6 kohdan mukaisissa käyttötarkoituksissa, jos kuorma on vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua. Siirtoluvan nojalla käytettävällä ajoneuvolla saa vetää perävaunua 1 momentin 5 kohdan mukaisessa käyttötarkoituksessa. Tämän lisäksi ajoneuvolla saa vetää perävaunua, jos sekä vetävän ajoneuvon että perävaunun käyttötarkoitus on 1 momentin 1―3 tai 6 kohdan mukainen. Jos vetävää ajoneuvoa käytetään siirtoluvan nojalla 1 momentin 1―3 tai 6 kohdan mukaisessa käyttötarkoituksessa, myös rekisteröidyn perävaunun kuorman tulee olla vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua.

59 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettu rekisteröintitodistus on voimassa sellaisenaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.