115/2009

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan puolustusvoimien ajokorteista 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun asetuksen (667/1993) 2 §:n 1, 4, 6 ja 7 kohta, 4 §, 5 §:n 2 momentin 1 ja 4 kohta, 6 §, 7 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentin 1 kohta, 19 ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 kohta, 6 § ja 19 § asetuksessa 534/1997, 4 § ja 7 §:n 2 momentti osaksi mainitussa asetuksessa 534/1997 ja 5 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 1118/1995, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 534/1997, uusi 8 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) puolustusvoimien ajoneuvolla tieliikennelain 2 a §:n 5 kohdan mukaista sotilasajoneuvoa, joka on rekisteröity Ajoneuvohallintokeskuksen pitämään ajoneuvoliikennerekisteriin tai puolustusvoimien pitämään sotilasajoneuvorekisteriin;


4) ajokortilla ajokorttiasetuksen mukaista ajokorttia tai sellaista ulkomailla annettua ajokorttia, johon perustuva ajo-oikeus on voimassa Suomessa;


6) kuljettajakoulutuksella muuta kuin puolustusvoimien ajokorttia varten annettavaa ajoneuvokoulutusta;

7) ajoneuvotarkastajalla puolustusvoimien kuljettajantutkintojen vastaanottajaa;

8) ammattipätevyydellä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007) säädettyä kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyyttä.

4 §
Puolustusvoimien ajokortti-, ajolupa- ja ajoneuvoluokat

Puolustusvoimien ajokortit ja ajoluvat luokitellaan ajokorttiasetuksen mukaisesti.

C-luokkaan luetaan kuitenkin myös sellaiset puolustusvoimien ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa keskiakseliperävaunun tai rakenteeltaan sitä vastaavan muun hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 4 500 kg. B-luokkaan luetaan sotilasajoneuvoista annetussa puolustusministeriön asetuksessa (180/2006) tarkoitetut telavetoinen erikoisajoneuvo ja panssariajoneuvo. C-luokkaan luetaan pyöräalustainen panssariajoneuvo ja erikoisajoneuvo, jos niiden kokonaismassa on yli 3 500 kg. A-luokkaan luetaan moottoripyörä riippumatta sen tehosta tai tehon suhteesta omamassaan.

5 §
Ajo-oikeuden laajuus

Puolustusvoimien ajoneuvoa saa kuljettaa myös kyseisen ajoneuvoluokan kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin perusteella silloin, kun kyseessä on:

1) B-, C1- ja D1-luokkaan kuuluva ajoneuvo tai BE-, C1E- ja D1E-luokkaan kuuluva ajoneuvoyhdistelmä, jos D1- ja D1E-luokassa kuljettajalla on lisäksi luokkaa vastaava ammattipätevyys;


4) ajo-opetus, jota annetaan kuljettajaopetuksessa D-luokan ajoneuvolla, jos oppilaalla on vähintään C-luokan ajokortti tai puolustusvoimien C-luokan ajokortti, taikka E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, jos oppilaalla on vetoauton luokkaa vastaava ajokortti tai puolustusvoimien kuljettajantutkintotodistus;


6 §
Ikävaatimukset

Vähimmäisikä puolustusvoimien ajokortin saamiseksi on 18 vuotta. D- ja DE-luokassa vähimmäisikä on kuitenkin 19 vuotta.

7 §
Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen edellytykset

Puolustusvoimien ajokortin myöntämisen edellytyksenä on sen lisäksi, mitä tieliikennelain 70 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksistä, että:

1) saaja on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suorittanut hyväksytysti puolustusvoimien ajokortin luokkaa vastaavan puolustusvoimien kuljettajantutkinnon;

2) hänen ei viimeisten kahden vuoden aikana ole tuomioistuimen päätöksellä todettu syyllistyneen puolustusvoimien ajoneuvon määräysten vastaiseen käyttöön;

3) hän ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta ole kuljettajaksi sopimaton; sekä

4) hänellä on voimassa oleva ajokortti.

14 §
Opetuksen toteuttaminen

Puolustusvoimien ajokorttia varten on annettava opetusta:

1) henkilölle, jolla ei ole ajoneuvon luokkaa vastaavaa ajokorttia, vähintään vastaava määrä kuin mitä vastaavan ajokorttiasetuksen mukaisen ajokortin suorittamiseksi vaaditaan; sekä


19 §
Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Puolustusvoimien kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksiin sovelletaan, mitä ajokorttiasetuksessa säädetään kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksistä. Lisäksi edellytetään, että:

1) tutkinnon suorittajalla on muu kuin T- tai M-luokan ajokortti;

2) hän on saanut tämän asetuksen 14 §:n mukaisen kuljettajaopetuksen;

3) CE-luokan tutkinnon suorittajalla on C-luokan ajokortti tai puolustusvoimien C-luokan ajokortti taikka hän on hyväksytysti suorittanut puolustusvoimissa C-luokan kuljettajantutkinnon; sekä

4) D- tai DE-luokan tutkintoa suorittava varusmies on täyttänyt 19 vuotta.

Tutkinnon suorittaja saadaan ottaa kuljettajantutkintoon ennen 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuun opetukseen sisältyvän käytännön harjoittelun alkamista.

20 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Kuljettajantutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä tutkinnon vastaanottajalle:

1) selvitys enintään kuusi kuukautta aikaisemmin päättyneellä kuljettajakurssilla saadusta opetuksesta taikka aikaisemmin annetusta puolustusvoimien ajokortista;

2) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus tai sitä vastaava lääkärin lausunto;

3) ajokortti.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2009.

Mitä ajokorttiasetuksen mukaisen C- ja CE-luokan ajokortin kuljettajaopetuksen määristä ja tutkintoon pääsemisen edellytyksistä 10 päivästä syyskuuta 2009 ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (556/2008) ja ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (559/2008) säädetään, sovelletaan kuitenkin ennen tämän asetuksen voimaantuloa kaikkiin vuoden 2009 aikana varusmiespalveluksensa aloittaviin tässä asetuksessa tarkoitettua puolustusvoimien ajokorttia suoritettaessa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnetyt puolustusvoimien ajokortit ja ajoluvat erityislupineen ovat voimassa niissä mainitun ajan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.