67/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista perittävistä maksuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta 20 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (449/1988) 15 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 986/2001:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan väliaikaisiin valtiontakauksiin, joita Valtiokonttori myöntää eduskunnan 12 päivänä joulukuuta 2008 antaman suostumuksen (839/2008) nojalla.

2 §

Takausmaksu kannetaan kertamaksuna tai vuotuismaksuna.

3 §

Takauksesta, joka on annettu voimassaoloajaltaan yli yhden ja enintään viiden vuoden joukkovelkakirjalainalle, perittävä vuotuismaksu on tässä momentissa säädetty markkinahinta lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Markkinahinta on 0,375 prosenttia takausluoton määrästä, jos takauksen saajalla on vähintään toiseksi korkein merkittävän kansainvälisen luottoluokituslaitoksen käyttämä luottoluokitus, ja 0,43 prosenttia takausluoton määrästä muussa tapauksessa.

Jos takaus on annettu kiinnitysluottopankkilaissa (1240/1999) tarkoitetulle kiinteistövakuudelliselle joukkovelkakirjalainalle, 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu lisä on kuitenkin 0,25 prosenttiyksikköä.

4 §

Voimassaoloajaltaan 12 kuukauden luoton takauksesta perittävä kertamaksu on 0,50 prosenttia takausluoton määrästä.

Voimassaoloajaltaan 12 kuukautta lyhyempien luottojen takauksesta perittävä kertamaksu on yksi kahdestoistaosa 1 momentissa säädetystä maksusta kutakin takauksen voimassaolokuukautta kohti.

5 §

Edellä 3 §:ssä ja 4 §:n 1 momentissa säädettyjä maksuja korotetaan 0,05 prosenttiyksiköllä, jos takauksen saaneen pankin luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 55 §:n 1 momentin mukaisesti laskettujen omien varojen tai, jos liikkeeseenlaskijaan sovelletaan mainitun lain 76 §:ssä tarkoitettua konsolidoitua vakavaraisuusvaatimusta, sen konsolidoitujen omien varojen määrä on 6 §:n mukaisesti määräytyvän maksukauden alkamispäivänä viimeisen tiedossa olevan vuosineljänneksen lopussa ollut pienempi kuin seitsemän prosenttia pankin varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten riskipainotetusta määrästä tai konsolidoidusta määrästä.

Edellä 1 momentissa säädetty korotus otetaan huomioon myös määrättäessä 4 §:n 2 momentissa säädettyä kertamaksua.

6 §

Kertamaksu maksetaan takausluoton liikkeeseenlaskupäivänä.

Vuotuismaksu maksetaan vuosittain etukäteen. Ensimmäinen maksukausi alkaa takausluoton liikkeeseenlaskupäivänä.

Määräajassa maksamatta jääneestä takausmaksusta peritään viivästyskorko korkolain (633/1982) 4 §:n mukaisesti.

7 §

Pääoman vasta-arvo muissa kuin euromääräisissä luotoissa lasketaan 6 §:n mukaisesti määräytyvän maksukauden alkamispäivänä asianomaiselle valuutalle voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman kurssin mukaan.

8 §

Takausmaksun perimisestä huolehtii Valtiokonttori.

Takausluoton saajan on annettava Valtiokonttorille ja Finanssivalvonnalle tiedot takausluoton liikkeeseenlaskuista sekä muut Valtiokonttorin ja Finanssivalvonnan tarvitsemat selvitykset.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2009.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Peter Nyberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.