37/2009

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2009

Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 12, 13 ja 47 §, sellaisina kuin niistä ovat 12 § osaksi asetuksessa 647/2005 ja 13 § asetuksessa 1464/2007,

muutetaan 10 §, 42 §:n johdantokappale ja 46 §, sellaisena kuin niistä ovat 10 § viimeksi mainitussa asetuksessa 1464/2007 ja 42 §:n johdantokappale osaksi asetuksessa 1171/2006, sekä

lisätään työjärjestyksen 42 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa 1171/2006, uusi 3 kohta seuraavasti:

10 §
Toimiala

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) taide;

2) kulttuuri;

3) audiovisuaalinen kulttuuri;

4) kulttuuriperintö ja museotoimi;

5) yleinen kirjastotoimi;

6) kulttuurivienti;

7) taidenäyttelyiden valtiontakuu, taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet;

8) tekijänoikeus;

9) liikunta;

10) nuorisotyö;

11) rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

12) rahapeliyhtiötä ja rahapelejä koskevat asiat lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua omistajaohjausta;

13) uskonnonvapaus, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat sekä yleinen hautaustoimi;

14) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 16 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston tehtävänä on huolehtia myös toimialaansa kuuluvan kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön yleisistä edellytyksistä.

Osasto jakaantuu yksiköihin. Yksiköt voivat jakaantua tulosalueisiin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja sekä yksikön ja tulosalueen päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies.

42 §
Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston päällikön ratkaistavat asiat

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston päällikkö ratkaisee 40 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:


3) ulkomaalaislain (301/2004) 47 a §:ssä tarkoitettua tutkimuslaitosten hyväksymistä ja mainitun lain 47 c §:ssä tarkoitettua tutkimuslaitoksen hyväksymisen uusimatta jättämistä tai peruuttamista.

46 §
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muiden virkamiesten ratkaistavat asiat

Ministerin määräämä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion liikuntaneuvostoa ja sen määrärahojen käyttöä;

2) nuorisoasiain neuvottelukuntaa ja nuorisojärjestöjen avustustoimikuntaa ja niiden määrärahojen käyttöä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.