21/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään alueellisen kuljetustuen valtion talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) pienellä ja keskisuurella yrityksellä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyä pientä tai keskisuurta yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät pienen tai keskisuuren yrityksen tunnusmerkit;

2) autokuljetuksella kuorma-autolla, pakettiautolla, linja-autolla tai muulla ajoneuvolla teitse tapahtuvaa kuljetusta;

3) Pohjoiskalotilla niitä läänejä tai vastaavia hallinnollisia alueita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, jotka kokonaan tai osaksi sijaitsevat napapiirin pohjoispuolella, sekä Venäjällä Murmanskin aluetta;

4) saaristokuljetuksella alueiden kehittämislain (602/2002) perusteella I ja II tukialueeseen määrätyiltä muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevilta pysyvästi asutuilta, ilman kiinteää tieyhteyttä olevilta saarilta alkavia Suomessa suoritettavia tavarankuljetuksia; sekä

5) de minimis –tuella tukea, joka myönnetään perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1998/2006 säädetyin ehdoin.

3 §
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Kuljetustukea voidaan myöntää pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden Suomessa tapahtuvasta kuljetuksesta. Kuljetustukeen oikeuttavaa jalostusta ei ole tavaran purkaminen, uudelleen lastaaminen, pakkaaminen tai muu sellainen tavaran käsittely, jota ei voida pitää varsinaisena tuotteen jalostuksena.

4 §
Tuen saaja

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa toimintaa harjoittavalle yhteisölle ja Suomessa asuvalle luonnolliselle henkilölle.

Kuljetustuki myönnetään sille, joka tavaran lähettäjänä on maksanut kuljetusmaksun. Erityisestä syystä tuki voidaan myöntää myös tavaran vastaanottajalle, joka on maksanut kuljetusmaksun.

Satamatoiminnoista myönnettävä kuljetustuki myönnetään kuitenkin aina tavaran lähettäjälle.

5 §
Kuljetustuen myöntämisen yleiset esteet

Kuljetustukea ei myönnetä:

1) käytettyjen tavaroiden;

2) raaka-aineiden;

3) teollisten tuotantoprosessien vähäarvoisten sivutuotteiden;

4) 1-3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita vastaavien jalostamattomien tai vain vähän jalostettujen tavaroiden taikka ainesten kuljetuksesta.

Kuljetustukea ei myönnetä kuljetuksista, jotka liittyvät toimintaan, jolle ei ole vaihtoehtoista sijoituspaikkaa.

6 §
Kuljetustuen myöntämisen toimialakohtaiset esteet

Kuljetustukea ei myönnetä Euroopan yhteisöjen komission alueellisia valtiontukia vuosille 2007–2013 koskevien suuntaviivojen (2006/C 54/08) 8 kohdassa mainituille seuraaville toimialoille:

1) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden alkutuotanto, mukaan lukien kalastus;

2) kivihiiliteollisuus;

3) laivanrakennusteollisuus;

4) terästeollisuus;

5) synteettikuituteollisuus.

7 §
Kuljetustuen myöntäminen maataloustuotteiden ensiasteen jalosteiden kuljetuksesta

Kuljetustukea voidaan myöntää maataloustuotteiden ensiasteen jalosteiden kuljetuksesta.

Maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksella tarkoitetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen maataloustuotteiden sellaista käsittelyä, jonka tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote.

Maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksena ei kuitenkaan pidetä sellaisia maatilalla tapahtuvia toimia, jotka ovat tarpeen tuotteen valmistamiseksi ensimyyntiä varten.

Tuki maataloustuotteiden ensiasteen jalosteiden kuljetuksesta myönnetään de minimis -tukena.

8 §
Kuljetustuen myöntäminen kalanjalosteiden kuljetuksesta

Tuki kalanjalosteiden kuljetuksesta myönnetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastusalalla ja asetuksen (EY) N:o 1860/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 875/2007 säädetyin ehdoin.

Jos kuljetustukea myönnetään kalanjalosteiden kuljetuksesta, ei sovelleta 13 §:n 2 momenttia, 19 §:n 2 momenttia, 21 §:n 3 momenttia ja 22 §:n 4 momenttia.

9 §
Viranomaiset

Valtionapuviranomainen tässä asetuksessa tarkoitetuissa valtionavustuksissa on se työ- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueelta kuljetus alkaa ja saaristokuljetusten tuen osalta Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus.

2 luku

Kuljetustuen hakeminen ja myöntäminen

Tuen hakeminen
10 §
Tukihakemus

Kuljetustukea koskeva hakemus on toimitettava toimivaltaiselle työ- ja elinkeinokeskukselle.

Hakemukseen on liitettävä rahti- tai kuljetuskirja taikka muu työ- ja elinkeinokeskuksen hyväksymä luotettava selvitys siitä kuljetuksesta, johon kuljetustukea haetaan. Lisäksi hakijan on toimitettava työ- ja elinkeinokeskukselle muut hakemuksen ratkaisemista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

11 §
Hakuaika

Kuljetustukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa kunkin hakemuskauden päättymisestä. Ensimmäinen hakemuskausi on tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välinen ajanjakso ja toinen hakemuskausi heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välinen ajanjakso.

Kuljetustukea vuoden 2008 kuljetuksista haetaan kuitenkin koko kalenterivuodelta viimeistään maaliskuun 31 päivänä 2009.

Työ- ja elinkeinokeskus voi erityisistä syistä myöntää tuen, vaikka sitä ei olisi haettu säädetyssä ajassa.

Tuen myöntäminen
12 §
Tukipäätös

Kuljetustuki myönnetään puolivuosittain jälkikäteen. Vuodelta 2008 kuljetustuki myönnetään kuitenkin jälkikäteen yhdessä erässä.

Kuljetustuki voidaan myöntää, jos kuljetusmaksu on ollut vähintään 30 euroa lähetykseltä ja myönnettävä kuljetustuki on vähintään 360 euroa hakemuskaudessa.

Edellä 2 momentista poiketen saaristokuljetusten tuki voidaan myöntää, jos kuljetusmaksu on ollut vähintään 10 euroa lähetykseltä ja myönnettävä kuljetustuki on vähintään 80 euroa hakemuskaudessa.

Rautatie- ja autokuljetusten tukeminen
13 §
Soveltamisalue

Tukea rautatie- ja autokuljetuksiin voidaan myöntää Suomessa suoritettavista tavaran kuljetuksista, jos kuljetukset alkavat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan alueelta taikka Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan, Kaustisen seutukunnan tai entisen Ullavan kunnan alueelta.

Jos kuljetus alkaa Pohjois-Savon maakunnan, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan, Kaustisen seutukunnan tai entisen Ullavan kunnan alueelta, tuki myönnetään de minimis -tukena.

14 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tukea voidaan myöntää 13 §:ssä tarkoitetuilla alueilla jalostettujen tuotteiden jalostuspaikalta alkavasta kuljetuksesta.

Kuljetustukea voidaan myöntää:

1) vähintään 266 kilometrin pituisista rautatie- ja autokuljetuksista;

2) yhteensä vähintään 266 kilometrin pituisista rautatie- ja autokuljetuksista, jotka muodostavat yhtenäisen 16 §:ssä tarkoitetun kuljetusketjun; sekä

3) kotimaassa tapahtuvan kuljetusmatkan osalta sellaisista vähintään 266 kilometrin pituisista Suomen Pohjoiskalotilta alkavista kuljetuksista, jotka suuntautuvat muualle Pohjoiskalotille tai sen kautta edelleen kuljetettaviksi, siten kuin 18 §:n 2 momentissa tarkemmin säädetään.

15 §
Hyväksyttävät kustannukset

Kuljetustuki myönnetään siitä kuljetusmaksusta rahdinlisineen ja lisämaksuineen, joka on merkitty rahtikirjaan tai muuhun kuljetuskirjaan. Hakijan saamat alennukset ja vähennykset on vähennettävä kuljetusmaksusta ennen kuljetustuen myöntämistä.

Kuljetuskustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään määrä, joka vastaa yleisesti vastaavanlaisista kuljetuksista maksettuja korvauksia.

16 §
Kuljetusketju

Kuljetustukea voidaan myöntää rautatie- ja autokuljetuksen muodostamasta yhtenäisestä kuljetusketjusta, jossa kustakin kuljetusosuudesta suoritetaan erillinen maksu. Tällaisen kuljetusketjun kuljetustuen prosenttimäärä määräytyy koko kuljetusmatkan pituuden mukaan.

17 §
Kuljetus yrityksen omalla kalustolla

Kuljetustukea ei myönnetä yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista.

Jos jalostuspaikalta ei ole rautatie- tai autokuljetusyhteyttä, hyväksytään kuitenkin yrityksen oman kuljetuksen kuljetusmatka jalostuspaikalta lähimmälle sellaiselle paikalle, jolta on edellä mainittu jatkokuljetusyhteys, kuljetustukiprosentin määrittelyssä huomioon otettavaksi matkaksi. Tällöin kuljetustukiprosentti määräytyy koko kuljetusmatkan pituuden mukaan. Kuljetustukea ei kuitenkaan myönnetä yrityksen oman kuljetuksen osuudesta syntyvistä kustannuksista.

18 §
Kuljetustuen määrä

Rautatie- ja autokuljetusten tuki on kuljetetun matkan pituuden mukaan määräytyvä prosenttiosuus hyväksytyistä kustannuksista seuraavasti:

Kuljetettu matka kilometriä Tukiprosentti
266–300 7
301–400 11
401–500 15
501–600 18
601–700 22
701–800 24
801–1000 26
1001– 29

Jos kuljetus alkaa Pohjoiskalotilta Suomessa, kuljetustukeen oikeuttavaa vähimmäismatkaa laskettaessa mukaan luetaan myös muualla kuin Suomen Pohjoiskalotilla tapahtuva kuljetus. Jos kuljetusmatka Suomen alueella on alle 266 kilometriä, tukiprosentti määräytyy 266 kilometrin mukaan.

Satamatoimintojen tukeminen
19 §
Soveltamisalue

Jos tuote on jalostettu 13 §:ssä tarkoitetulla alueella, kuljetustukea voidaan myöntää satamatoiminnoista, jotka tapahtuvat Merikarvian kunnassa tai sen pohjoispuolella sijaitsevassa Pohjanlahden satamassa tai laivauspaikassa taikka Saimaan vesistöalueen satamassa tai laivauspaikassa.

Jos tuote on jalostettu 13 §:n 2 momentissa tarkoitetulla alueella, tuki myönnetään de minimis -tukena.

20 §
Kuljetustuen määrä satamatoimintoihin

Satamatoimintojen tuki myönnetään lähetyksen painon perusteella.

Kuljetustuen määrä on:

1) Satamatoiminnoista Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä Joensuun satamassa ja sen pohjoispuolella olevissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa 2,60 euroa tonnilta;

2) Satamatoiminnoista Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa 1,32 euroa tonnilta.

Muutettaessa kuljetustuen laskemista varten lähetyksen tilavuus painoksi käytetään kuutiometrin painona 300 kiloa, jos lähetyksen paino kuutiometriä kohden on tätä painoa pienempi.

21 §
Satamatoimintoihin liittyvä kuljetus

Jos rautatie- tai autokuljetukseen liittyy 19 §:ssä tarkoitettuja satamatoimintoja, rautatie- ja autokuljetusten tuki on kuljetetun matkan pituuden mukaan määräytyvä prosenttiosuus hyväksytyistä kustannuksista seuraavasti:

Kuljetettu matka kilometriä Tukiprosentti
101–130 7
131–160 9
161–210 10
211–265 12
266–400 14
401–500 15
501–600 18
601–700 22
701–800 24
801–1000 26
1001– 29

Yrityksen omalla kuljetuskalustolla tapahtuvaan kuljetukseen sovelletaan, mitä 17 §:ssä säädetään.

Jos kuljetus alkaa Pohjois-Savon maakunnan, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan, Kaustisen seutukunnan tai entisen Ullavan kunnan alueelta, tuki myönnetään de minimis -tukena.

Saaristokuljetusten tukeminen
22 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Saaristokuljetusten tukea voidaan myöntää 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuilta alueilta alkavista vähintään 65 kilometrin pituisista auto- ja vesikuljetuksista toiselle saarelle tai mantereelle sekä näiden keskinäisistä ja rautatiekuljetusten kanssa tapahtuvista yhdistetyistä kuljetuksista. Tukea voidaan myöntää lyhyemmistäkin kuljetuksista, jos poikkeuksellisen korkeat kuljetuskustannukset tai muut erityiset olosuhteet sitä edellyttävät.

Poiketen siitä, mitä 17 §:n 1 momentissa säädetään, tukea voidaan myöntää myös yritysten omista kuljetuksista erillisinä tai 1 momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin yhdistettyinä kuljetuksina. Tukea yritysten omista kuljetuksista voidaan myöntää enintään lähimpään mantereella sijaitsevaan kunnan keskustaajamaan tai lähimmälle rautatieasemalle saakka, ellei työ- ja elinkeinokeskus erityisistä syistä toisin päätä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa yhdistetyissä kuljetuksissa tukiprosentti määrätään koko kuljetusmatkan pituuden mukaan. Ulkomaille suuntautuvista kuljetuksista tukea voidaan myöntää Suomessa suoritetulta kuljetusmatkalta valtakunnan rajalle tai vientisatamaan.

Saaristokuljetusten tuki myönnetään de minimis -tukena.

23 §
Kuljetusmatkan pituuden määritteleminen

Saaristokuljetusmatkan pituutta määriteltäessä muunnetaan vesitse suoritettava matka maakuljetusmatkaksi siten, että normaaliolosuhteissa vesimatkaan käytettävä tunti vastaa 90 autokuljetuskilometriä. Odotusajan korvaamiseksi lisätään kuljetusmatkaan ensimmäistä vesimatkaa kohti 35 kilometriä ja kutakin seuraavaa vesimatkaa kohti edellisen vesimatkan odotusaikaa korvaava kilometrimäärä lisättynä 15 kilometrillä.

24 §
Tuen määrä

Saaristokuljetusten tuen prosenttiosuus hyväksyttävistä kustannuksista on:

Kuljetettu matka kilometriä Tukiprosentti
65―80 7
81―100 9
101―120 11
121―140 14
141―180 17
181―220 20
221―280 23
281―360 26
361―460 29
461―580 32
581―700 35
701―800 38
801―900 40
901―1 000 42
1 001―1 140 44
1 141― 46
25 §
Hyväksyttävät kustannukset

Saaristokuljetusten tuen hyväksyttäviin kustannuksiin sovelletaan, mitä 15 §:ssä säädetään.

Jos tukea haetaan yrityksen omiin kuljetuksiin, on niistä esitettävä työ- ja elinkeinokeskuksen vaatima selvitys.

3 luku

Voimaantulo

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Tätä asetusta sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen.

Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 (32006R1998); EUVL N:o L 379, 28.12.2006, s. 5
Komission asetus (EY) N:o 875/2007 (32007R0875); EUVL N:o L 193, 25.7.2007, s. 6

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Mikko Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.