17/2009

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä lokakuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 35 §:n 2-kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 246/2007, sekä

muutetaan 4-6 §, 33 §:n 2-4 momentti, 35 §:n 7-kohta, 39 § ja 49 §, sellaisina kuin niistä ovat 4-6 §, 33 §:n 2-4 momentti ja 39 § asetuksessa 146/2008 ja 35 § mainitussa asetuksessa 246/2007, seuraavasti:

4 §
Vakuutusosasto

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) työ- ja kansaneläkelainsäädäntöä, tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädäntöä, sairaus- ja vanhempainvakuutuslainsäädäntöä, työttömyys- ja koulutusetuuslainsäädäntöä sekä niissä mainittujen etuuksien rahoitusta

2) muuta toimeentuloturvaa siltä osin kuin se ei kuulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston tai sosiaali- ja terveyspalveluosaston käsiteltäviin asioihin

3) Kansaneläkelaitoksen kustantamaa kuntoutusta

4) työterveyshuollon rahoitusta ja korvausperusteita

5) vakuutusmarkkinoiden toimintaa koskevaa sääntelyä sekä liikenne-, potilas- ja ympäristövakuutuslainsäädäntöä

6) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa, työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaa, lääkkeiden hintalautakuntaa, Kansaneläkelaitosta ja Eläketurvakeskusta.

5 §
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä

2) osallisuuden edistämistä sekä sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyä

3) kuntoutusta siltä osin kuin se ei kuulu sosiaali- ja terveyspalveluosaston tai vakuutusosaston käsiteltäviin asioihin

4) lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamista, neuvolatyötä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa

5) toimeentulotukea, yleistä asumistukea ja maahanmuuttajien erityistukea

6) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuuskysymyksiä ja niiden yhteensovittamista

7) ympäristöterveydenhuoltoa ja kemikaalivalvontaa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin sekä geenitekniikkaa

8) alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikkaa

9) työterveyshuoltoa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston tai vakuutusosaston käsiteltäviin asioihin sekä

10) Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Säteilyturvakeskusta, työterveyslaitosta ja Alko Oy:tä.

6 §
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää sekä sosiaalihuoltoa ja sairaanhoitoa

2) perhepoliittisia palveluja

3) lapsilisiä, äitiysavustuksia, lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea, elatusturvaa sekä adoptiokorvauksia

4) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä

5) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asemaa

6) lääkehuoltoa

7) lääkinnällistä kuntoutusta

8) sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa

9) sotilasvammakorvauksia ja sotilasavustusta

10) maatalousyrittäjien lomituspalveluja sekä

11) Lääkelaitosta, Lääkehoidon kehittämiskeskusta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa.

33 §
Hallinnonalan ohjaus

Vakuutusosasto vastaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tulosohjauksesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Säteilyturvakeskuksen ja työterveyslaitoksen tulosohjauksesta.

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto vastaa Lääkelaitoksen, Lääkehoidon kehittämiskeskuksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulosohjauksesta.


35 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


7) ministeriön, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstöä koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen hyväksymistä


39 §
Vakuutusosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille

2) lakisääteisen työeläkevakuutuksen laskuperusteita sekä

3) vakuutus- ja eläkelaitosten sekä vakuutuksenvälittäjien toimintaan liittyvien säännösten ja ohjeiden antamista.

49 §
Vakuutusosaston vakuutusmarkkinayksikön päällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston vakuutusmarkkinayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat vakuutusyhtiölain (521/2008) 31 luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta ministeriön antamaa todistusta.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.