14/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2009

Oikeusministeriön asetus sovittelijan palkkioista ja kulukorvauksista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 16 päivänä elokuuta 1996 lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/1996) 31 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 931/2008:

1 §
Soveltamisala

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa (619/1996) tarkoitetun sovittelijan palkkio ja korvaus määrätään tässä asetuksessa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

2 §
Peruspalkkio

Peruspalkkio maksetaan vaativuudeltaan ja työmäärältään tavanomaisesta sovittelusta, kun sovittelijoita on määrätty kaksi ja sovittelu koskee enintään kahta lasta.

Peruspalkkio sisältää asiaan perehtymisen, puhelinneuvottelut, vanhempien ja lasten tapaamiset, sovittelukertomuksen laatimisen sekä muut sovittelun edellyttämät toimet.

Sovittelijan peruspalkkion suuruus on 900 euroa.

3 §
Korotettu palkkio

Sovittelijan peruspalkkio määrätään enintään 30 %:lla korotettuna, jos yksi tai useampi seuraavista korotusperusteista täyttyy:

1) lapsia on useampi kuin kaksi;

2) asiaan on määrätty vain yksi sovittelija;

3) sovittelu on ollut erityisen vaikea tai työmäärältään erityisen suuri;

4) sovittelu on jouduttu suorittamaan vieraalla kielellä tai erityisen kiireellisesti;

5) sovittelu on jouduttu suorittamaan sovittelijasta riippumattomista syistä pääsääntöisesti normaalin työajan ulkopuolella;

6) sovittelijan kertomusta on täydennetty sovittelijasta riippumattomista syistä; tai

7) sovittelua on jatkettu tuomioistuimen pyynnöstä.

Peruspalkkiota voidaan korottaa yli 30 %, jos tehtävä on kokonaisuutena arvioiden poikkeuksellisen vaativa.

4 §
Alennettu palkkio

Sovittelijan palkkio määrätään peruspalkkiota alempana, jos:

1) sovittelija on määrätty kesken sovittelumenettelyn;

2) sovittelu on ollut poikkeuksellisen lyhyt; tai

3) asian hoitamisessa on havaittavissa sovittelijasta johtuvia laiminlyöntejä tai puutteita.

5 §
Jatkettu sovittelu

Sovittelusta, jota on jatkettu ulosottomiehen pyynnöstä, maksetaan tuomioistuimen harkinnan mukaan 100―300 euroa.

6 §
Kuulemisesta maksettava palkkio

Jos tuomioistuin on kutsunut sovittelijan kuultavaksi istuntoon, hänelle maksetaan palkkiota 100 euroa, jos kuuleminen matkoineen on kestänyt enintään kolme tuntia. Jos käsittely matkoineen kestää yli kolme tuntia, palkkiona maksetaan lisäksi 20 euroa tunnilta.

7 §
Kulujen korvaaminen

Korvattavia kuluja ovat matka- ja majoituskulut, tavanomaista suuremmat posti- puhelin, ja kopiointikulut sekä muut suoranaiset kulut.

Tavanomaiset posti-, puhelin- ja kopiointikulut sisältyvät palkkioon.

Matka- ja majoituskulujen korvaamiseen sovelletaan valtion matkustussääntöä. Päivärahaa ei kuitenkaan makseta.

8 §
Arvonlisävero

Tämän asetuksen mukaiset palkkiot eivät sisällä arvonlisäveroa. Jos sovittelija on arvonlisäverovelvollinen, palkkioihin lisätään arvonlisäveron määrä.

9 §
Lasku

Sovittelijan on toimitettava tuomioistuimelle lasku kahtena kappaleena, jossa on selvitettävä:

1) palkkiovaatimus eriteltynä;

2) korotusperuste, jos sovittelija katsoo, että palkkio on määrättävä korotettuna;

3) vaaditut kulukorvaukset;

4) tuomioistuimessa kuulemisen osalta ilmoitus siitä, kuinka kauan kuulemiseen on matkoineen kulunut aikaa;

5) suoritettavan arvonlisäveron euromäärä ja erittely arvonlisäverottomista eristä; sekä

6) elinkeinonharjoittajan nimi, osoite, y-tunnus ja pankkiyhteys tai, jos palkkio suoritetaan sovittelijalle henkilökohtaisesti, sovittelijan nimi, henkilötunnus, osoite, verotuskunta ja pankkiyhteys.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009.

Asetusta sovelletaan sovitteluun, jota koskeva määräys on annettu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan oikeusministeriön määräys sovittelijoille maksettavista palkkiosta ja kulukorvauksista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa (27.11.1996, 4133/161/96).

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitussihteeri
Maaria Rubanin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.