1146/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta 21 päivänä marraskuuta 2008 annetun lain (717/2008) nojalla:

1 §
Tehtävät

Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain (717/2008) 3 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi kehittämiskeskus:

1) rahoittaa teollisuus- ja palvelualojen innovatiivisia tutkimus- ja kehityshankkeita;

2) rahoittaa valtioyhteisön ja kuntayhteisöjen (julkisyhteisö), yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden julkista tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden (julkinen tutkimusorganisaatio) tutkimushankkeita;

3) rahoittaa työelämän innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita;

4) suunnittelee, toteuttaa ja ohjaa tutkimus- ja kehitysohjelmia;

5) edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kykyä kehittää ja kaupallisesti hyödyntää uutta teknologiaa ja innovaatioita sekä uusien innovatiivisten yritysten ja liiketoimintojen syntymistä;

6) edistää teollisuus- ja palvelualojen yritysten keskinäistä sekä niiden ja julkisyhteisöjen ja julkisten tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä;

7) edistää yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden tutkimus-, teknologia- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä sekä vaikuttaa toiminnallaan Suomen vetovoimaisuuteen monikansallisen tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovatiivisen liiketoiminnan sijaintipaikkana;

8) ohjaa ja valvoo työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintaa niiden hoitaessa kehittämiskeskuksen toimialaan kuuluvia tehtäviä;

9) avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä avaruusasiain hallinnon hoitamisessa ja huolehtii avaruusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen (288/1992) 4 §:ssä tarkoitetun sihteeristön tehtävistä;

10) avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä Euroopan unionin tutkimustoimintaa ja teknologian kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevien asioiden hoitamisessa;

11) huolehtii Euroopan unionin tutkimus- ja kehittämistoiminnan Suomen sihteeristön tehtävistä;

12) huolehtii teknologia- ja innovaatiotoimintaa koskevasta tiedotuksesta.

2 §
Organisaatio ja henkilöstö

Kehittämiskeskuksessa on pääjohtajan lisäksi muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään virkamiehistä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

3 §
Hallituksen jäsenten palkkio

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot.

4 §
Tekesin valtuuskunnan nimittäminen ja tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa Tekesin valtuuskunnan. Valtuuskunnassa on enintään 25 jäsentä. Ministeriö nimittää jäsenet määräajaksi, enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan tehtävänä on seurata kehittämiskeskuksen toimintaa sekä ylläpitää ja edistää kehittämiskeskuksen ja teollisuuden, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen välistä yhteistoimintaa.

5 §
Hallituksen päätösvalta

Hallitus päättää:

1) kehittämiskeskuksen talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä;

2) varojen myöntämisestä sellaisiin yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin sekä julkisen tutkimuksen hankkeisiin, joissa kehittämiskeskuksen rahoitusosuus on yli 3 000 000 euroa;

3) kansallisista aktivointitoimista, Tekes-ohjelmista ja rahoituksen myöntämisen periaatteista, rahoitukseen liittyvistä toimintalinjoista sekä muista sellaisista kehittämiskeskuksen kannalta merkittävistä asioista, jotka pääjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja haluaa hallituksen käsiteltäviksi.

Hallitus voi päättää varojen myöntämisestä myös sellaiseen 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun hankkeeseen, jossa kehittämiskeskuksen rahoitusosuus ei ylitä 3 000 000 euroa.

6 §
Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

7 §
Pääjohtajan päätösvallan siirtäminen

Pääjohtaja antaa työjärjestyksessä tai erillismääräyksillä sen mukaan kuin työjärjestyksessä erikseen määrätään tarkemmat määräykset kehittämiskeskuksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä.

Kehittämiskeskuksen muun toimintayksikön työjärjestyksen vahvistaa sen päällikkö.

8 §
Kelpoisuusvaatimukset

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena kehittämiskeskuksen virkoihin ja toimiin on sellainen taito ja kyky, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja -kokemusta.

Rahoituksen myöntämisestä päätöksiä tekevien ja niitä esittelevien osalta on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena joko suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

9 §
Virkojen ja toimien täyttäminen

Välittömästi pääjohtajan alaiset johtavat virkamiehet nimittää kehittämiskeskuksen hallitus.

Muut kehittämiskeskuksen virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

10 §
Sijaisten määrääminen

Hallitus päättää, ketkä kehittämiskeskuksen virkamiehistä toimivat pääjohtajan sijaisina.

Muiden virkamiesten sijaisista määrätään työjärjestyksessä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta 21 päivänä maaliskuuta 2007 annettu asetus (299/2007).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Erityisasiantuntija
Tuija Ypyä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.