1132/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 4 luvun 1 §:n 1 ja 3 momentti ja 2 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1267/2005, seuraavasti:

4 luku

Rahoitus

1 §
Valtion rahoitusosuuden suorittaminen työtulovakuutuksen kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle laitoksen arvioon perustuen valtion rahoitusosuuden ennakkona kuukausittain yhtä kahdettatoista osaa vastaavan määrän sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista.


Kansaneläkelaitoksen tulee ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle kunakin kuukautena maksetut sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut kulut viimeistään maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä. Näiden kulujen ja suoritettujen ennakoiden erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ennakoiden suorituksen yhteydessä.

2 §
Valtion rahoitusosuuksien suorittaminen sairaanhoitovakuutuksen kuluista

Kansaneläkelaitoksen sosiaali- ja terveysministeriölle toimittamien sairausvakuutuslain 18 luvun 28 §:n mukaisten laskelmien perusteella sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon sairausvakuutuslain 18 luvun 10 §:ssä tarkoitetut valtion osuudet siten, että vuotuisen osuuden määrästä maksetaan tammikuussa vähintään yksi kuudesosa ja sen jälkeen kuukausittain jäljellä oleva määrä tasasuuruisina kuukausierinä. Rahoituksen turvaamiseksi tai valtion osuuden olennaisesti muuttuessa voidaan kuukausittaiset suoritukset jaksottaa edellä säädetystä poiketen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.