1083/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (467/1999) 7 §:n 2 momentin ja 25 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 7 §:n 2 momentti laissa 1033/2008:

1 §
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan palkkiot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta), jäljempänä lautakunta, jäsenten, asiantuntijoiden ja henkilöstön palkkiot vahvistaa valtiovarainministeriö.

2 §
Menettely lautakunnassa

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla.

Jos asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä mielipiteitä, asia päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Kurinpitoasioissa äänten mennessä tasan lautakunnan päätökseksi tulee kuitenkin asianosaisen kannalta lievempi ratkaisu.

3 §
Tilintarkastajan vakuutus

Ennen tilintarkastajaksi hyväksymistä hakijan on annettava lautakunnalle kirjallisena seuraava vakuutus:

"Minä N. N. lupaan kunniani ja omantuntoni kautta rehellisesti, puolueettomasti ja tunnollisesti suorittaa kaikki ne tehtävät, joita minulla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajana on. Samoin lupaan, että en ilmaise sivullisille sellaista asiaa, jonka olen toimessani saanut tietooni ja joka on pidettävä salassa."

4 §
Valvonta

JHTT-tilintarkastajan on joka kolmas vuosi annettava lautakunnalle sen määräämänä aikana ja määräämällä tavalla selvitys edellisen kauden toiminnastaan. JHTT-yhteisön on annettava vastaava selvitys vuosittain.

5 §
Tilintarkastajatodistus

Lautakunta antaa JHTT-luetteloon merkitylle henkilölle tilintarkastajatodistuksen. Lautakunta voi antaa JHTT-yhteisölle todistuksen hyväksymisestä ja JHTT-luetteloon merkitsemisestä.

6 §
Toimintakertomus

Lautakunnan on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä laadittava kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnastaan. Kertomus on toimitettava välittömästi valtiovarainministeriölle.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 1 päivänä huhtikuuta 1999 annettu asetus (468/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Ministeri
Jan Vapaavuori

Budjettineuvos
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.