1046/2008

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työttömyysvakuutusrahastolle omavastuumaksuasiassa ilmoitettavista tiedoista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 24 e §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1352/2007:

1 §

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 24 e §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ovat:

1) työntekijän henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot;

2) työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, irtisanomisvuosi, työnantajan nimi, y-tunnus ja tiedossa olevat yhteystiedot;

3) peruspäivärahan saajan osalta työssäoloehtoon luetut kaudet ja palkkatiedot vastaavalta ajalta;

4) työttömyyspäivärahakauden alkaessa henkilölle työttömyysturvalain perusteella määrätty korvaukseton määräaika ja päivärahan epääminen työnantajalta saadun taloudellisen etuuden vuoksi sekä taloudellisen edun määrä;

5) kolme vuotta kestäneen työsuhteen päättymisen jälkeen maksettu ensimmäinen työttömyyspäivärahapäivä;

6) tieto siitä, että henkilö on työsuhteen päättymisen jälkeen täyttänyt uudelleen työttömyysturvalain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetun työssäoloehdon muun kuin alun perin irtisanoneen työnantajan palveluksessa;

7) alle kolme vuotta kestäneistä työsuhteista työssäoloehtoon sisältyvän pisimmän työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä;

8) henkilölle maksettavan ansiopäivärahan suuruus;

9) ensimmäisen lisäpäivän päivämäärä 24 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta henkilöstä;

10) maksettujen työttömyysetuuksien yhteismäärä 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta henkilöstä vanhuuseläkettä tai 63 vuoden täyttämistä edeltäneeltä ajalta.

2 §

Työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen on annettava työttömyysvakuutusrahastolle 1 §:n 1―5 kohdassa tarkoitetut tiedot työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 24 §:n 1 momentissa tarkoitetusta henkilöstä sen jälkeen, kun hän on tullut työttömyyspäivärahan hakijaksi ja tiedot ovat annettavissa. Edellä 1 §:n 6 kohdassa tarkoitettu tieto on ilmoitettava, jos henkilö täyttää ennakkoilmoituksen antamisen jälkeen uudelleen työssäoloehdon.

Edellä 1 §:n 7―9 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava työttömyysvakuutusrahastolle työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun lisäpäiväoikeuden alkaessa ja 1 §:n 10 kohdassa tarkoitetut tiedot 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkilön täytettyä 63 vuotta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Esko Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.