1014/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ratahallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ratahallintokeskus perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) lupa yksityisraideliityntää varten, sekä

2) lupa tasoristeystä varten.

3 §
Omakustannusarvon mukainen julkisoikeudellinen suorite

Liikenteenohjaus yksityisraiteella tai sen osalla, liikenteenohjaus vaihtotyöliikenteessä, vaihtotyöliikenteessä tarvittavan Ratahallintokeskuksen viestintäverkon käyttö sekä radanpidon tarpeita palveleva koulutustoiminta ovat valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ratahallintokeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun. Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 80 euroa tunnilta. Lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen mahdollisesti liittyvät ulkopuolisen palveluntarjoajan perimät kustannukset.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Ratahallintokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) risteämälupa;

2) mittauspyöräkertojen vuokraaminen sekä radantarkastuspalvelut;

3) liikkuvan kaluston koeajoradan käyttö;

4) huoneistojen, rakennusten, rakennelmien, maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden vuokraaminen ja luovuttaminen;

5) maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-, rasite- ja muut vastaavat oikeudet sekä kiven, soran ja muiden näihin verrattavien ainesten luovuttaminen ja puun sekä radanpitoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynti;

6) painotuotteet ja muu tietoaineisto;

7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

8) rautatielain (555/2006) 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut rataverkon käyttömahdollisuuksiin kuuluvat palvelut, rataverkon käytön lisäpalvelut ja oheispalvelut, sekä

9) muu Ratahallintokeskuksen suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ratahallintokeskus ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

Edellä 3 §:ssä tarkoitetusta radanpidon tarpeita palvelevasta koulutuspalvelusta voidaan periä omakustannusarvon mukaista hintaa alhaisempi hinta, jos se on tarpeen koulutuksen järjestämiseen liittyvästä perustellusta syystä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan Ratahallintokeskuksen maksuista 30 päivänä elokuuta 2006 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (754/2006).

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Liite

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1. Lupa yksityisraideliittymää varten 320 euroa
2. Lupa tasoristeystä varten 320 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.