1011/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja Ilmailuhallinnosta 29 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1248/2005) 6 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ensiksi mainittu on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat oheisessa liitteessä olevan maksutaulukon mukaiset suoritteet, joista Ilmailuhallinto perii oheisessa liitteessä olevan maksutaulukon mukaiset maksut.

Milloin suoritteeseen liittyvä toimenpide suoritetaan hakijan pyynnöstä ulkomailla, peritään 1 momentissa tarkoitetun maksun lisäksi korvauksena matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskustannukset.

3 §
Eräät omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Lentotoimintaan, koulutustoimintaan, lennonvarmistukseen, lentopaikkoihin, lentoesteisiin, ilma-alusten huoltoon, tyyppi- tai muutostyöhyväksyntään taikka ilmailuvälineiden valmistukseen liittyvästä valvonta- ja tarkastustoiminnasta, joka perustuu toimeksiantoon tai Ilmailuhallintoa sitovaan sopimukseen, peritään suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät työ- ja välinekustannukset, matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskustannukset sekä mahdolliset muut välittömät kustannukset. Suoritteesta perittävän maksun vähimmäismäärä on kuitenkin 150 euroa.

4 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Ilmailuhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) painotuotteet ja muu tietoaineisto lukuun ottamatta lentoturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotettavaa aineistoa;

2) valokopiot, telekopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset;

3) toimeksiantoon perustuvat muut Ilmailuhallinnon suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ilmailuhallinto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Maksuttomat tai alle omakustannushinnan tuotettavat suoritteet

Maksuttomia ovat;

1) liitteenä olevassa maksutaulukossa maksuttomiksi merkityt suoritteet;

2) ilmailulain 4 luvussa tarkoitetut asematasotarkastukset ja niiden johdosta annetut todistukset;

3) ilmailulain 73―75 §:ssä tarkoitetut luvat;

4) ilmailulain 11 luvussa ja yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2320/2002 tarkoitetut siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät hyväksynnät ja kulkuoikeudet;

5) tarkastuslentäjän ja ilmailulääkärin valtuudet;

6) lentoturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetut painotuotteet ja tietoaineisto.

Laajasta lentoturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetusta painotuotteesta ja tietoaineistosta voidaan kuitenkin periä maksu, joka ei saa ylittää omakustannushintaa.

6 §
Ennakkomaksut

Ilmailuhallinto voi etukäteen periä luvan tai hyväksynnän hakijalta 50 prosenttia tai koskevasta tämän asetuksen liitteen mukaisesta maksusta. Etukäteen suoritettava maksu ei koske lupaa tai hyväksyntää, josta perittävä maksu on alle 10 000 euroa. Etukäteen suoritettavan maksun ylittävä osuus peritään, kun päätös toimitetaan hakijalle.

Jos 1 momentissa tarkoitettu hakemus peruutetaan tai jätetään täydentämättä taikka johtaa kielteiseen päätökseen, hakijalle palautetaan etukäteen maksetusta maksusta se osuus, joka ylittää hakemuksen hyväksi tehdyn työmäärän.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian suoritemaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta Ilmailulaitoksen tai Ilmailuhallinnon päätöksestä on peritty.

7 §
Erityiset säännökset toimiluvista ja hyväksynnöistä perittävistä maksuista

Milloin lupa tai hyväksyntä myönnetään yhtä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä peritään maksutaulukon perusteella laskettu maksu jokaiselta lupakauden täydeltä 30 päivän jaksolta.

Tätä säännöstä ei sovelleta kertaluontoiseksi tarkoitettuun lupaan tai hyväksyntään.

8 §
Maksusta vapauttaminen

Ilmailuhallinto voi hakemuksesta vapauttaa ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos ilma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan. Hakemus jo maksetusta lentokelpoisuuden valvontamaksusta vapauttamiseksi on jätettävä Ilmailuhallinnolle viimeistään kahden kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Kansainvälisten asioiden neuvos
Minna Kivimäki

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.