972/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 4 momentin 15, 58, 69, 72―75 ja 78 kohta, sellaisina kuin ne ovat 15 kohta asetuksessa 311/1997, 58, 72 ja 78 kohta asetuksessa 481/2001, 69 ja 74 kohta asetuksessa 497/1996 sekä 73 ja 75 kohta asetuksessa 731/1998,

muutetaan 9 §:n 3―5 momentti, 10 §:n 3 momentin 6 kohta sekä 10 §:n 4 momentin 3, 10, 10 c, 11, 12, 19―21, 23, 48, 68, 77 ja 84 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 §:n 3―5 momentti asetuksessa 505/2007, 10 §:n 3 momentin 6 kohta ja 10 §:n 4 momentin 10, 23 ja 84 kohta asetuksessa 1270/2006, 10 §:n 4 momentin 3, 11, 12 ja 48 kohta mainitussa asetuksessa 497/1996, 10 §:n 4 momentin 10 c kohta asetuksessa 752/2001, 10 §:n 4 momentin 19 ja 21 kohta asetuksessa 481/2001, 10 §:n 4 momentin 20 ja 77 kohta asetuksessa 960/2003 sekä 10 §:n 4 momentin 68 kohta mainitussa asetuksessa 731/1998, sekä

lisätään asetuksen 10 §:n 4 momenttiin uusi 11 a ja 23 a kohta sekä siitä mainitulla asetuksella 1270/2006 kumotun 60 kohdan tilalle uusi 60 kohta seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Ministeriö, jonka toimialaan asianomainen virasto tai laitos kuuluu, päättää virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista

1) viraston tai laitoksen päällikön osalta;

2) oikeusministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten osalta;

3) paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa lääniä tai valtakunnallista yksikköä taikka Helsingin poliisilaitoksen päällikköä;

4) puolustusvoimien osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa alueellista esikuntaa tai koko puolustusvoimia;

5) työsuojelun piirihallinnon osalta.

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksesta ja luontoiseduista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä

1) lääninhallitus maistraattien ja paikallispoliisin osalta ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan, sikäli kuin asia ei ole 3 momentin 3 kohdan perusteella ministeriön ratkaistava;

2) terveyden ja hyvinvoinnin laitos valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta;

3) rikosseuraamusvirasto omalta osaltaan sekä kriminaalihuoltolaitoksen, vankeinhoitolaitoksen ja rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen osalta; sekä

4) valtakunnansyyttäjänvirasto omalta osaltaan sekä syyttäjänvirastojen osalta.

Valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista päättää

1) nimittävä viranomainen virastojen tai laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta; sekä

2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta lukuun ottamatta rikosseuraamusvirastoa, kriminaalihuoltolaitosta, vankeinhoitolaitosta ja rikosseuraamusalan koulutuskeskusta, joiden osalta päätöksen tekee rikosseuraamusvirasto sekä valtakunnansyyttäjänvirastoa ja syyttäjänvirastoja, joiden osalta päätöksen tekee valtakunnansyyttäjänvirasto.


10 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:


6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuun ottamatta tuomioistuimia, paikallisia syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, valtion oikeusaputoimistoja, kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistoja, oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipoliittista instituuttia, maistraatteja, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, valtion korkeakoulutasoa alempia oppilaitoksia, opintotuen muutoksenhakulautakuntaa, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta ja työ- ja elinkeinotoimistojen toimistonhoitajia; sekä


Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


3) ulkoministeriö: kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja ja kiertävä suurlähettiläs;


10) vankeinhoitolaitos: aluevankilan johtaja, johtava ylilääkäri, vankilan johtaja ja psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri;


10 c) rikosseuraamusalan koulutuskeskus: koulutuskeskuksen johtaja;


11) sisäasiainministeriö: hallintojohtaja, talousjohtaja, poliisijohtaja, pelastusosaston apulaisosastopäällikkö, poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston hallintoasioita käsittelevän yksikön päällikkö sekä poliisiosaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevät hallitusneuvokset;

11 a) hallinnon tietotekniikkakeskus: hallintojohtaja;

12) maahanmuuttovirasto: hallintoyksikön johtaja;


19) poliisiammattikorkeakoulu: rehtori;

20) pelastustoimi: hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusyksikön hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö sekä pelastusopiston rehtori ja hallintopäällikkö;

21) rajavartiolaitos: rajavartiolaitoksen päällikkö, rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja hallitusneuvos sekä rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, henkilöstöosaston sekä raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, koulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri sekä henkilöstöosaston ylitarkastaja ja palvelussuhdeasioita käsittelevä upseeri;


23) valtiovarainministeriö: apulaisosastopäällikkö, hallinnon kehittämisosaston henkilöstöasioita käsittelevät hallitusneuvos ja neuvotteleva virkamies, henkilöstöasioita valmisteleva ja esittelevä henkilöstösihteeri, henkilöstöosaston virkamiehet sekä valtion työnantajatoiminnan viestinnästä vastaava tiedottaja,

23 a) maistraatit: Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun seudun, Tampereen, Satakunnan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maistraatin päällikkö;


48) metsäntutkimuslaitos: tutkimusjohtaja, palvelujohtaja, hallintojohtaja, lakimies, toimintayksikön johtaja;


60) kuluttajatutkimuskeskus: kehitysjohtaja;


68) sosiaali- ja terveysministeriö: hallinto-osaston henkilöstösuunnittelija, työsuojeluosaston työsuojelun piirihallinnosta vastaavan tulosryhmän päällikkö ja piirihallinnon henkilöstöasioita käsittelevä ylitarkastaja;


77) lääkelaitos: osastopäällikkö, hallintojohtaja ja hallintopalvelupäällikkö;


84) asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus: johtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.