966/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 384/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Geodeettisen laitoksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Geodeettisen laitoksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat kansallisena mittanormaalilaboratoriona annetut asiantuntijapalvelut.

3 §
Julkisista asiakirjoista annettavat jäljenteet

Viranomaisen hallussa olevasta julkisesta asiakirjasta annetusta jäljenteestä peritään asiakirjan hakemisesta, jäljentämisestä ja asiakkaalle toimittamisesta aiheutuvien työkustannusten (omakustannusarvon) mukaan määräytyvä maksu. Maksua ei peritä, kun pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viran omaisen neuvonta- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka Geodeettinen laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) asiantuntija- ja muut palvelut;

3) koulutus- ja kurssipalvelut;

4) kiintopisteaineistot, ilma- ja satelliittikuva-aineistot sekä muut tutkimusaineistot;

5) ohjelmistojen ja niiden käyttöoikeuksien luovutukset;

6) tilojen, laitteiston ja välineiden käyttöoikeuden tilapäinen luovutus;

7) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä

8) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai kansainväliseen käytäntöön perustuva selvitysten ja lausuntojen laatiminen, julkaisujen luovutus sekä tutkimukset ja mittaukset tieteellisenä yhteistyönä voidaan suorittaa maksutta, jos ne perustuvat vastavuoroisuuteen.

Tietojen luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Geodeettisen laitoksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

5 §
Yhtenäisten koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien hallintaan liittyvät suoritteet

Yhtenäisten koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa varten yleiseen käyttöön tuotetut tietokoneohjelmat ja tukiaineistot voidaan luovuttaa verkkopalveluna maksutta paikkatietoaineistoja hallinnoiville ja käyttäville tahoille koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien käyttöä varten.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.