876/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1209/2006) 5 §:n nojalla:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti ovat:

1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulkuneuvoselvitystä, luovutusta vapaaseen liikkeeseen, vientimenettelyyn asettamista ja tullivarastointimenettelyn päättämistä, sekä muut maksutaulukossa mainitut tullitoimenpiteet;

2) Tullihallituksen ja tullipiirien päätökset;

3) Tullilaboratorion tutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta;

4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

5) muut maksutaulukossa mainitut suoritteet.

2 §

Maksullisen valvontasuoritteen edellyttämästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peritään erillinen korvaus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdistetaan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä. Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos alus tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta tunnin kuluessa.

Ennakkoratkaisut
3 §

Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettuja tullilaitoksen maksullisia suoritteita ovat Tullihallituksen valmisteverotusta ja muuta verotusta koskeva ennakkoratkaisu sekä päätös olla antamatta ennakkoratkaisua. Näistä peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa määrätty käsittely- tai päätösmaksu.

Muut suoritteet
4 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä koulutus;

3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauksesta, jollei suoritetta muualla säädetä maksuttomaksi;

4) julkaisut;

5) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;

6) tullilaitoksen tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

7) muulle kuin asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

8) lomakkeet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Tullihallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §

Viisumeista peritään viisumihakemuksen käsittelyn hallinnollisia kuluja vastaavia maksuja koskevan yhteisen konsuliohjeiston liitteen 12 ja yhteisen käsikirjan liitteen 14 a muuttamisesta annettuun neuvoston päätökseen 2006/440/EY perustuva käsittelymaksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksu peritään myös päätöksestä olla myöntämättä viisumia.

Maksua ei kuitenkaan peritä:

1) 1 momentissa mainitun neuvoston päätöksen mukaisissa tapauksissa alle 6-vuotiailta lapsilta;

2) koululaisilta, opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta tai mukana seuraavilta opettajilta, jotka matkustavat opiskelun tai ammattikoulutuksen vuoksi;

3) Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella tieteellistä tutkimusta varten matkustavilta kolmansien maiden tutkijoilta lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi;

4) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

5) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta eikä Suomen edustuston paikalta palkatulta henkilökunnan jäseneltä, joka tulee Suomeen virkatehtävissä;

6) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen tai siihen rinnastettavan edustuston tai Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

7) siltä, joka otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

8) siltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta;

9) Suomen taikka muun Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisen perheenjäseneltä, joka on sellaisen kolmannen maan kansalainen, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle;

10) Yhdistyneiden kansakuntien tai sen alajärjestön, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin taikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettävään kokoukseen osallistuvalta;

11) Suomen kunniakonsulilta;

12) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta; sekä

13) pelastus-, poliisi-, raja- ja tulliviranomaisten yhteistoimintaan osallistuvilta henkilöiltä.

Viisumi voidaan myöntää maksutta:

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, jos humanitaariset syyt puoltavat;

2) opetus-, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- tai nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä on alle 18 vuotta;

3) suurlähetystön tai Suomen viranomaisen yhteistyökumppanille, kulttuuri- ja opiskelijavaihtoon sekä kansalaisjärjestön yhteistyöhön liittyen;

4) jos asialla tai vierailulla on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta; sekä

5) jos jollekulle annetaan uusi viisumi aikaisemman viisumin antamisessa tapahtuneen teknisen tai muun virheen johdosta.

Viisumivelvollisen kolmannen maan kansalaiselta maksu voidaan jättää perimättä tai sen määrää alentaa, jos Euroopan yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä tehdyssä tai maksun suuruuden osalta neuvoteltavassa, viisumimenettelyjen helpottamista koskevassa sopimuksessa niin määrätään.

6 §

Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antamisesta peritään yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 11 artiklassa tarkoitetut erityiskustannukset, jos ne ovat tavanomaisesti aiheutuvia merkittävästi suuremmat.

Erinäiset säännökset
7 §

Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta euroiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

Voimaantulo
8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Asetuksen mukaisia suoritemaksuja sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finanssineuvos
Sakari Alasalmi

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.