872/2008

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2008

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa (495/2005), ja konsulipalvelulain (498/1999) 39 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ulkoasiainministeriön ja edustustojen suoritteista perittävistä maksuista.

Tätä asetusta sovelletaan kunniakonsulaatteihin niiden tuottamien julkisoikeudellisten suoritteiden osalta.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksuttomia suoritteita ovat, jollei 2 momentista muuta johdu:

1) virkatoimet, jotka eivät suoranaisesti kohdistu yksittäiseen henkilöön tai yritykseen tai muuten tarkoin rajattuun ryhmään;

2) virka-avun luonteiset, yksittäistä henkilöä koskevat toimenpiteet, joissa kysymys on yleisestä edusta;

3) toimenpiteet oikeusapulain (257/2002) mukaista oikeusapua saaneen henkilön asian hoitamiseksi;

4) konsulipalvelulain 12, 19, 20 ja 22 §:n mukaiset välttämättömät palvelut ulkomailla hädänalaiseen asemaan taikka pidätetyksi, syytetyksi tai vangituksi joutuneelle sekä vähäinen taloudellinen avustus;

5) isyyden selvittämiseen, lastensuojeluun, lapsen huoltoon ja elatusturvaan liittyvät sosiaaliviranomaisten toimialaan kuuluvat toimenpiteet ja avustaminen lapsen luvattomaan haltuunottoon liittyvissä asioissa sekä ne toimenpiteet, jotka elatusavun perimistä koskevien kansainvälisten yleissopimusten tai vastavuoroisuuden perusteella ovat maksuttomia;

6) kaksikäyttötuotteiden vientiluvat, vientitodistukset sekä maahanjääntitodistukset;

7) yksittäisten henkilöiden hakemusten ja ilmoitusten välittäminen Suomen viranomaisille, silloin kun tämä on säädetty edustuston tehtäväksi;

8) ulkoasiainhallinnon palveluksen perusteella ulkomaan kansalaisille maksettavien eläkkeiden sekä valtion maksamien muiden vastaavien suoritusten välittäminen;

9) viranomaisten yhteistyöhön liittyvä vastavuoroinen tietojen vaihto ja koulutus sekä muut vastavuoroiset suoritteet;

10) vieraan valtion lainsäädäntöä koskevan selvityksen hankkiminen tai laatiminen valtion viranomaiselle;

11) viestintä;

12) neuvonta ja ohjaus, joista aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia;

13) tiedonvälitys Suomen ja muiden valtioiden tai kansainvälisten yhteisöjen välillä;

14) ulkoasiainministeriön kirjastopalvelut ja tutkijatilojen käyttö; sekä

15) palvelussuhteeseen liittyvät toimituskirjat, otteet, jäljennökset, todistukset sekä muut niihin verrattavat suoritteet.

Mahdollisista välttämättömistä erillisistä kustannuksista peritään 20 §:n mukainen korvaus.

Kansainvälisen käytännön tai vastavuoroisuuden perusteella maksutonta on:

1) vastaaminen Suomen lainsäädäntöä koskeviin vieraiden valtioiden tiedusteluihin;

2) ulkomailta saapuneiden oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksi antaminen Suomessa; sekä

3) henkilökortin myöntäminen Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston ja Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen perheenjäsenelleen sekä vieraan valtion Suomessa toimivalle kunniakonsulille.

Maksullisia suoritteita koskevista maksuvapautuksista määrätään 4 §:n 5 momentissa, 5 §:n 3 ja 4 momentissa, 6 §:n 4 momentissa, 7 §:n 3 momentissa, 11 §:n 2 momentissa, 12 §:n 2 momentissa, 15 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa ja 20 §:n 2 momentissa.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) matkustusasiakirja;

2) viisumi;

3) oleskelulupa;

4) todistukset;

5) Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyntä ja valtuutus; sekä

6) muut notaari- ja vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet.

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään 4―9 §:ssä määrätyt kiinteät maksut sekä mahdollisista erillisistä kustannuksista 20 §:ssä määrätty korvaus.

Valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain (176/1987) 12 §:ssä on säädetty niiden ulkoasiainhallinnolle aiheutuvien kustannusten veloittamisesta, jotka aiheutuvat sanotussa laissa tarkoitetun terveydenhuollon ja työterveyshuollon järjestämisestä.

4 §
Matkustusasiakirja

Passista, diplomaattipassista, virkapassista ja henkilökortista peritään käsittelymaksuna 90 euroa. Passi voidaan myöntää pikapassina, jolloin käsittelymaksu on 110 euroa, ja expresspassina, jolloin käsittelymaksu on 135 euroa. Lisäksi peritään toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat erilliset kustannukset. Väliaikaisesta passista peritään käsittelymaksuna 135 euroa.

Merenkulkijain kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta, väliaikaisesta muukalaispassista ja Laissez-Passer-matkustusasiakirjasta sekä Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettavasta tilapäisestä matkustusasiakirjasta, Emergency Travel Document, peritään 90 euroa.

Maksu peritään hakemusta jätettäessä ja maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä. Jos passi toimitetaan asiakkaalle postitse, peritään myös postikulut.

Maksua ei peritä passista, joka annetaan

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

5 §
Viisumi

Viisumista, kauttakulkuviisumista, lentokentän kauttakulkuviisumista ja alueellisesti rajoitetusta viisumista peritään Euroopan unionin neuvoston päätöksen mukaisesti käsittelymaksuna 60 euroa.

Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

Maksua ei peritä:

1) Euroopan unionin neuvoston päätöksen mukaisissa tapauksissa alle 6-vuotiailta lapsilta; koululaisilta, opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta ja mukana seuraavilta opettajilta, jotka matkustavat opiskelun tai ammattikoulutuksen vuoksi; yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustavilta kolmansien maiden tutkijoilta lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi;

2) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

3) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta eikä Suomen edustuston paikalta palkatulta henkilökunnan jäseneltä, joka tulee Suomeen työtehtävissä;

4) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta; Suomen tai muun EU/ETA-kansalaisen perheenjäseneltä, joka on sellaisen kolmannen maan kansalainen, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle; sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin osallistuvilta;

7) Suomen kunniakonsulilta; ja

8) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta.

Viisumi voidaan myöntää maksutta:

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat;

2) kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumilta koululais- ja nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä on alle 18 vuotta; ja

3) diplomaattipassin tai virkapassin haltijalle taikka hänen perheenjäsenelleen, kun sillä on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta.

Maksun suuruus, alentaminen tai perimättä jättäminen viisumivelvollisen kolmannen maan kansalaisen osalta voi myös johtua Euroopan yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä tehdystä tai maksun suuruuden osalta neuvoteltavasta, viisumimenettelyjen helpottamista koskevasta sopimuksesta.

6 §
Oleskelulupa

Oleskeluluvasta peritään sisäasiainministeriön asetuksen mukainen maksu. Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

Voimassaolevan luvan siirrosta uuteen matkustusasiakirjaan peritään 25 euroa luvalta.

Maksua ei peritä:

1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

2) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä; ja

3) kahdenvälisen sopimuksen perusteella tai muun kansainvälisen järjestelyn nojalla tapahtuvaan nuorison vaihto-ohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä vastavuoroisuuden perusteella.

7 §
Todistukset ja otteet

Valmiiseen asiakirjaan kirjoitettavasta tai erikseen laadittavasta todistuksesta sekä asiakirjaotteesta peritään ministeriössä 20 euroa ja edustustossa 30 euroa. Jos samaan asiakirjaan kirjoitetaan useita todistuksia, peritään maksu jokaisesta todistuksesta.

Edellä 1 momentissa määrätystä poiketen kaupanvahvistajan todistuksesta peritään 160 euroa ja kauppa-aluksen väliaikaisesta kansallisuustodistuksesta 200 euroa.

Maksua ei peritä:

1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten tarvittavasta todistuksesta; sekä

2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle annettavasta todistuksesta.

8 §
Kioton mekanismien käytöstä annetun lain mukainen hyväksyntä ja valtuutus

Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta hyväksynnästä ja valtuutuksesta peritään käsittelymaksuna 105 euroa.

9 §
Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvista, muista kuin 2 §:ssä ja 4―8 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä peritään 40 euroa. Uuden laivapäiväkirjan laatimiseen liittyvistä toimenpiteistä peritään kuitenkin 160 euroa ja meriselityksen vastaanottamisesta 300 euroa.

10 §
Muut maksulliset suoritteet

Muita maksullisia suoritteita ovat:

1) tiedoksianto ulkomaille;

2) asiakirjan hankkiminen ja osoitteen selvittäminen;

3) jäämistöasian hoitaminen;

4) varojen välittäminen ja taloudellisen avustuksen järjestäminen;

5) valokopio tai muu jäljennös asiakirjasta, teknisestä tallenteesta tai muusta aineistosta;

6) muu kuin viestintään kuuluva painotuote;

7) ulkoasiainhallinnon kuriiripostin ja kuljetuspalveluiden käyttö;

8) tietoverkon käyttö;

9) koulutus-, luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutkimus-, selvitys- ja muut asiantuntijapalvelut;

10) ministeriön ja edustustojen hallinnassa olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käyttö ja toimistopalvelut,

11) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen ja laskuttaminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan; sekä

12) muu toimeksiantoon perustuva ja siihen verrattava ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluva suorite.

Muista maksullisista suoritteista peritään 11―19 §:ssä määrätyt kiinteät tai tuntiveloitukseen perustuvat tai muutoin liiketaloudellisin perustein määräytyvät maksut.

11 §
Tiedoksianto ulkomaille

Oikeudenkäynti- tai muun asiakirjan tiedoksi antamisesta peritään 100 euroa. Maksu peritään myös tiedoksiantoyrityksestä.

Maksua ei peritä:

1) virallisen syytteen alaisissa asioissa;

2) ulkomaalaislain (301/2004) mukaisissa asioissa;

3) asioissa, joissa ennen tiedoksiannon pyytämistä on myönnetty oikeusapulain (257/2002) mukainen oikeusapu; eikä

4) sosiaaliviranomaisen viran puolesta vireille panemissa asioissa.

12 §
Asiakirjan hankkiminen ja osoitteen selvittäminen

Virkatodistuksen tai muun asiakirjan hankkimisesta ulkomailta ja ulkomailla asuvan henkilön osoitteen selvittämisestä peritään liiketaloudellisin perustein määräytyvä, kuitenkin vähintään omakustannusarvoa vastaava maksu. Maksu peritään myös asiakirjan hankkimis- ja osoitteen selvittämisyrityksestä.

Maksua ei peritä sosiaaliasioita hoitavalta viranomaiselta eikä julkisoikeudelliselta yhteisöltä, jonka tehtävät liittyvät yleisen edun valvontaan.

13 §
Jäämistöasian hoitaminen

Ulkomailla olevaan jäämistöön liittyvässä asiassa peritään maksu seuraavasti:

1) pienimuotoisesta avustamisesta 100 euroa;

2) jäämistön selvittämisestä, vastaanottamisesta ja tilittämisestä perillisille 2 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 100 euroa ja enintään 6 000 euroa; sekä

3) edellä 2 kohdassa tarkoitetusta avustamisesta sekä tarvittavien asiakirjojen hankkimisesta, laatimisesta ja kääntämisestä yhteensä 5 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 150 euroa ja enintään 10 000 euroa.

Jäämistöasiaa hoitava edustusto voi sopia kunniakonsulaatin kanssa asian hoitamisesta ja siitä maksettavasta korvauksesta. Kunniakonsulaatille maksettava korvaus voi olla enintään puolet edellä sanottujen kohtien mukaan perittävästä määrästä.

14 §
Varojen välittäminen ja taloudellisen avustuksen järjestäminen

Varojen välittämisestä ja taloudellisen avustuksen järjestämisestä peritään 40 euroa, ellei avustuksen kokonaismäärä ole enintään 40 euroa.

15 §
Valokopiot, jäljenteet ja painotuotteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää ulkoasiainministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

Jäljenteistä peritään maksu seuraavasti:

1) Paperijäljenteestä A4 kokoisena 0,50 euroa ja A3 kokoisena 1 euro sivulta;

2) tallennusvälineestä 20 euroa;

3) valokuvasta, jonka tekijänoikeus on ministeriöllä tai edustustolla, 20 euroa sekä käyttömaksuna sen julkaisemisesta 50 euroa julkaisukerralta.

Erillistä maksua ei peritä, jos jäljennös annetaan muun maksullisen suoritteen osana.

Hallinnonalan painotuotteista, tiedotusmateriaalia lukuun ottamatta, peritään niiden omakustannusarvoa vastaava maksu.

16 §
Ulkoasiainhallinnon kuriiripostin ja kuljetuspalveluiden käyttö

Ulkoasiainhallinnon kuriiripostin käytöstä voidaan periä käsittelymaksuna 5 euroa ja kuljetuksesta omakustannushinta lähetyksen painon ja lähetysosoitteen mukaan ulkoasiainministeriön henkilökunnan yksityisiä kuriirilähetyksiä koskevan määräyksen mukaisesti. Maksu voidaan periä myös vastaanottajalta.

Maksua ei peritä tasavallan presidentin kanslialta.

17 §
Ulkoasiainhallinnon tietoverkon käyttö

Ministeriön tietoverkon käytöstä peritään 100 euroa kuukaudessa jokaista ulkoasiainhallinnon ulkopuolista käyttäjätunnusta kohti, ellei ministeriö vastavuoroisuuden perusteella toisin päätä.

18 §
Asiantuntijapalvelut

Koulutus-, luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutkimus-, selvitys- ja muista asiantuntija- ja vastaavista palveluista peritään liiketaloudellisin perustein määräytyvä maksu, kuitenkin vähintään 100 euroa kultakin suoritteen tuottamiseen käytetyltä tunnilta.

19 §
Muut suoritteet

Ministeriön ja edustustojen hallinnassa olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käytöstä, toimistopalveluista sekä muista toimeksiantoon perustuvista suoritteista peritään liiketaloudellisin perustein määräytyvä, kuitenkin vähintään omakustannusarvoa vastaava maksu.

20 §
Erillisten kustannusten korvaus

Suoritteen tuottamisesta ulkoasiainhallinnolle aiheutuneista välttämättömistä erillisistä kustannuksista peritään 4―17 §:ssä määrättyjen kiinteiden maksujen lisäksi korvausta seuraavasti:

1) ulkoasiainhallinnon työntekijälle valtion yleisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti maksettavat matkakustannusten korvaukset ja virka-ajan ulkopuolella tehdystä työstä maksettavat työaikakorvaukset sekä suoritteesta ulkoasiainhallinnon toimipisteelle aiheutuvat muut välittömät kustannukset; ja

2) ulkopuolisten palvelujen ostosta aiheutuneet menot täysimääräisinä lukuunottamatta tavanomaisia postimaksuja.

Korvaus erillisistä kustannuksista peritään myös silloin, kun kiinteää maksua ei tässä asetuksessa määrätyn mukaisesti peritä. Korvaus jätetään kuitenkin perimättä, jos perintäkulut olisivat suuremmat kuin perittävä korvaus.

21 §
Maksuvaluutta

Edustusto perii maksut joko euroina tai muuna vapaasti vaihdettavana valuuttana sen mukaan mitä ulkoasiainministeriö on edustuston maksuliikkeessä käytettävästä valuutasta määrännyt. Maksu otetaan kuitenkin vastaan asemamaan valuuttana, jos asemamaan valuuttamääräykset tätä edellyttävät.

Valuutan vaihtokurssina käytetään ministeriön vahvistamaa tilikurssia. Valuuttamääräinen arvo pyöristetään lähimpään paikallisessa maksuliikkeessä yleisesti käytettyyn yksikköön.

22 §
Kunniakonsulaatin perimät maksut

Kunniakonsulaatin perimät, edellä 4―6 §:ssä tarkoitetut maksut tuloutetaan valtiolle. Muut tämän asetuksen nojalla perityt maksut jäävät kunniakonsulaatille korvauksena suoritteiden tuottamisesta, jollei toisin ole sovittu.

23 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2008

Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb

Lainsäädäntöneuvos
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.