841/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (1186/2005) nimike, 1 §, 5 §:n 3 ja 4 kohta, 10 §:n 5 kohta, 3 luvun otsikko, 14, 15, 18 ja 19 §, sellaisena kuin niistä on 1 § asetuksessa 1337/2007, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tarkemmin valtion talousarvion momentin 32.20.43 perusteella yritysten yhteishankkeisiin myönnettävien valtionavustusten ja momentin 32.20.41 perusteella ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille myönnettävien yleisavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

5 §
Avustuksen käyttökohteet

Valtionavustuksen käyttökohteina voivat olla:


3) yritysten yhteiset ulkomaille suunnatut tiedotus- ja viestintäkampanjat sekä yhteisesti toteutetut ostaja-, asiantuntija- ja vaikuttajaryhmien vierailut Suomeen;

4) vientiverkostohankkeet ja vientirenkaat;


10 §
Valtionavustuksen hakeminen

Valtionavustusta haetaan valtionapuviranomaiselta ennen hankkeen aloittamista. Hakemuksessa on esitettävä:


5) tapahtumakohtainen kustannusarvio ja pitkäkestoisissa yhteishankkeissa toimintasuunnitelma;


3 luku

Yleisavustus ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille

14 §
Yleisavustuksen myöntäminen

Ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille voidaan myöntää yleisavustusta sellaisten neuvonta-, tieto-, asiantuntija- ja muiden palveluiden ylläpitämiseen, joilla edistetään erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten valmiuksia kansainvälistyä tai joilla edistetään ulkomaisten investointien saamista Suomeen. Finpro ry:lle voidaan myöntää yleisavustusta vientikeskusverkoston ylläpitämiseen, matkailupalveluiden tuottamiseen ulkomailla ja eräisiin muihin kansainvälistymistä edistäviin palveluihin, jos tulossopimuksessa, yleisavustusta koskevissa ohjeissa ja sitä koskevassa päätöksessä tarkemmin määrätyt edellytykset täyttyvät. Finpro ry:n edellä mainittuja palveluja pidetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvänä palveluna.

15 §
Yleisavustuksen määrä

Yleisavustuksen enimmäismäärä on pääsääntöisesti yhteensä enintään 75 prosenttia avustettavaksi hyväksyttävistä kustannuksista siten kuin avustuspäätöksessä määrätään. Avustus voi ylittää 50 prosenttia tai erityisestä syystä olla 100 prosenttia, jos tuettava toiminta on tavanomaista riskialttiimpi.

18 §
Selvitys yleisavustuksen käytöstä

Yleisavustuksen käytöstä tulee antaa valtionapuviranomaiselle selvitys. Jos ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistävän järjestön tai yhteisön saama yleisavustus ylittää 30 prosenttia saajan toiminnan kokonaiskustannuksista, valtionapuviranomainen asettaa tuetulle toiminnalle vuosittain yksilöidyt tulostavoitteet.

19 §
Tulot ja ylijäämä

Yleisavustuksen kattamasta toiminnasta saadut tulot otetaan huomioon avustusta myönnettäessä. Jos yleisavustus kattaa enemmän kuin puolet toiminnan kokonaiskustannuksista, toiminnasta syntyvästä ylijäämästä on palautettava myönnettyä avustusta vastaava osuus. Palautettavasta määrästä voidaan kuitenkin hakemuksesta jättää saajan käyttöön toiminnan kehittämiseen tai muuhun erityiseen tarkoitukseen enintään puolet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Raila Kehälinna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.