832/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista 5 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (796/2008) 6 ja 11 §:n nojalla:

1 §
Työ- ja elinkeinokeskuksen organisaatio

Työ- ja elinkeinokeskuksessa on vastuualueet työllisyyttä ja yrittäjyyttä, innovaatioita ja kansainvälistyvää liiketoimintaa sekä maaseutua ja energiaa varten. Lisäksi keskuksessa on vastuualueet yhdistäviä ja muita yksikköjä.

Työ- ja elinkeinoministeriön määräämässä työ- ja elinkeinokeskuksessa toimii tietohallinnon palveluyksikkö (Alue ICT) työ- ja elinkeinokeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen tietohallinnon tuki- ja kehittämispalveluja varten. Yksiköllä voi olla toimipisteitä työ- ja elinkeinoministeriön määräämissä muissa työ- ja elinkeinokeskuksissa sekä työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Tarkemmat määräykset keskuksen organisaatiosta annetaan työjärjestyksessä.

2 §
Työ- ja elinkeinokeskusten toimialueet ja nimet

Työ- ja elinkeinokeskusten toimialueet muodostuvat siten, että:

1) Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton toimialueista;

2) Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Varsinais-Suomen liiton toimialueesta ja Ahvenanmaan maakunnasta;

3) Satakunnan työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Satakuntaliiton toimialueesta;

4) Hämeen työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Hämeen liiton ja Päijät-Hämeen liiton toimialueista;

5) Pirkanmaan työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Pirkanmaan liiton toimialueesta;

6) Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Kymenlaakson liiton ja Etelä-Karjalan liiton toimialueista;

7) Etelä-Savon työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Etelä-Savon maakuntaliiton toimialueesta;

8) Pohjois-Savon työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Savon liiton toimialueesta;

9) Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Pohjois-Karjalan liiton toimialueesta;

10) Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Keski-Suomen liiton toimialueesta;

11) Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueesta;

12) Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Österbottens Förbund –Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton toimialueista;

13) Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Pohjois-Pohjanmaan liiton toimialueesta;

14) Kainuun työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Kainuun liiton toimialueesta; sekä

15) Lapin työ- ja elinkeinokeskus muodostuu Lapin liiton toimialueesta.

3 §
Työ- ja elinkeinokeskuksen johtoryhmä

Keskuksella on johtoryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä merkittäviä ja periaatteellisia keskuksen asioita.

Kaksikielisessä keskuksessa johtoryhmä valitsee keskuudestaan ruotsinkielisen palvelutoiminnan yhteensovittamisesta vastaavan virkamiehen.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset työ- ja elinkeinokeskuksen virkoihin

Kelpoisuusvaatimuksena keskuksen virkoihin on:

1) keskuksen johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

2) kalatalouspäälliköllä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys kalatalousalan tehtäviin.

5 §
Työ- ja elinkeinokeskuksen virkojen täyttäminen

Keskuksen johtajan nimittää valtioneuvosto.

Keskuksen muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa keskus.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi avoimien virkojen ja toimien uudelleensijoittelua varten kieltää keskusta ryhtymästä toimenpiteisiin viran täyttämiseksi.

6 §
Virkavapauden myöntäminen ja sijaisuus työ- ja elinkeinokeskuksessa

Virkavapauden keskuksen johtajalle myöntää keskus, jos kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen mukaan oikeus, ja muissa tapauksissa työ- ja elinkeinoministeriö. Keskuksen muille virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkavapauden myöntää keskus.

7 §
Työ- ja elinkeinokeskus valtion edustajana

Keskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tehtäviinsä kuuluvissa asioissa, jollei työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, sisäasiainministeriön, Tekesin, Maaseutuviraston tai Elintarviketurvallisuusviraston edustaja sitä tee.

Johtajalla, vastuualueen päälliköllä, kalatalouspäälliköllä tai työjärjestyksessä mainitulla virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta tai valtuuttamansa asiamiehen kautta valvoa tuomioistuimissa, virastoissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta.

8 §
Työvoima- ja elinkeinoasioiden neuvottelukunta

Keskuksen yhteydessä toimii työvoima- ja elinkeinoasioiden edistämistä varten neuvottelukunta, jonka keskus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on keskuksen johtaja. Keskus nimeää neuvottelukuntaan enintään 14 muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen asianomaisia tahoja kuultuaan siten, että he edustavat tasapuolisesti keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, aluekehityksestä vastaavia viranomaisia ja muita keskeisiä keskuksen yhteistyötahoja.

9 §
Ennakointi- ja hankintatoimikunta

Keskuksen yhteydessä toimii työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen sekä aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen ennakointi- ja hankintatoimikunta, jonka keskus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan puheenjohtajana on keskuksen johtaja tai hänen määräämänsä keskuksen virkamies ja varapuheenjohtajana lääninhallitusta edustava toimikunnan jäsen. Keskus nimeää toimikuntaan enintään 10 muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Toimikunnassa on oltava edustettuina lääninhallitus, keskeiset työmarkkinajärjestöt ja keskukus keskuksen päättämällä tavalla.

Toimikunnan tehtävänä on koordinoida alueellista koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointia, joka koskee keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista ja muuta aikuiskoulutusta sekä lääninhallituksen hankkimaa ammatillista lisäkoulutusta, seurata eri hallinnonalojen koulutussuunnitelmien toimeenpanoa sekä tehdä ehdotuksia ennakointi- ja hankintatoiminnan kehittämiseksi.

10 §
Kelpoisuusvaatimukset työ- ja elinkeinotoimiston virkoihin

Kelpoisuusvaatimuksena työ- ja elinkeinotoimiston virkoihin on:

1) työ- ja elinkeinotoimiston johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

2) psykologilla psykologian maisterin tutkinto taikka ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa.

11 §
Työ- ja elinkeinotoimiston virkojen täyttäminen

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajan nimittää työ- ja elinkeinokeskus. Toimiston muut virkamiehet sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa toimisto.

Keskus voi avoimien virkojen tai toimien uudelleensijoittelua varten kieltää toimistoa ryhtymästä toimenpiteisiin viran täyttämiseksi.

12 §
Työ- ja elinkeinotoimisto valtion edustajana

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja tai hänen määräämänsä kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa toimiston tehtäviin kuuluvissa asioissa, jollei keskuksen edustaja sitä tee.

13 §
Virkavapauden myöntäminen ja sijaisuus työ- ja elinkeinotoimistossa

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajalle myöntää virkavapauden toimisto, jos kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä tai työntekijällä on lain tai virkaehtosopimuksen mukaan oikeus, ja muissa tapauksissa keskus. Toimiston muille virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkavapauden myöntää toimisto.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Henkilö, joka toimii työvoimatoimiston päällikkönä tämän asetuksen voimaan tullessa tai joka on suorittanut työvoimatoimiston johtajan virkaan pätevöittävän koulutuksen Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on 10 §:ssä säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista huolimatta edelleen kelpoinen työ- ja elinkeinotoimiston johtajan virkaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Matti Ilonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.