776/2008

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2008

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (577/2005) 33 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Suomen ulkomaanedustustoon asiantuntijatehtävään määrättyyn rajavartiolaitoksen virkamieheen.

2 §
Ratkaisuvalta

Tässä asetuksessa säädettyjen korvausten myöntämisestä päättää Rajavartiolaitoksen esikunta.

3 §
Paikalliskorotus

Paikalliskorotuksen perusarvo ja asemapaikkojen kalleuskertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä.

4 §
Puoliso- ja lapsikorotus

Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 20 prosenttia ulkomaanedustuston päällikön paikalliskorotuksesta. Paikalliskorotuksen lapsikorotus on 12,5 prosenttia asianomaisen edustuston avustajan paikalliskorotuksesta.

5 §
Paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksen maksaminen

Puolisokorotus maksetaan siitä lukien, kun puoliso on virkamiehen toimikauden alkaessa tai sen jälkeen saapunut asemapaikalle.

Jos puoliso on väliaikaisesti poissa asemapaikalta, ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu vuoden määräaika alkaa siitä päivästä, kun puoliso on muuttanut virkamiehen Suomesta ulkomaanedustukseen tapahtuvan siirron yhteydessä tai sen jälkeen pysyvästi asemapaikkaan. Väliaikaisena poissaolona ei pidetä aikaa, jonka puoliso on virkamiehen mukana rajavartiolaitoksen tai ulkoasiainministeriön määräämällä virkamatkalla.

Jos puoliso muuttaa pois asemapaikalta tai puolisot muuttavat asumaan erilleen, puolisokorotuksen maksaminen lopetetaan muuttoa seuraavan kuukauden alusta. Puolison katsotaan muuttaneen pois asemapaikalta jo silloin, kun puoliso poistuu asemapaikalta vuosiloman tai muun syyn vuoksi eikä enää palaa asemapaikalle.

Paikalliskorotus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos paikalliskorotus maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, kalenteripäivän paikalliskorotus lasketaan jakamalla kuukauden paikalliskorotus kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä.

6 §
Varustautumiskorvaus

Varustautumiskorvauksen määrä on tämän asetuksen liitteessä. Korvausta maksetaan tästä määrästä:

1) 100 prosenttia, jos virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran,

2) 75 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut seitsemän vuotta;

3) 50 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut viisi vuotta;

4) 30 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut kolme vuotta.

Varustautumiskorvauksen määrää korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu väliaikaista poissaoloa lukuun ottamatta samassa taloudessa virkamiehen kanssa yli vuoden.

7 §
Varustautumiskorvauksen maksaminen

Varustautumiskorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen ulkomaanedustuksen toimikauden alkamista. Puoliso- ja lapsikorotus maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle.

8 §
Muuttokorvaus

Muuttokorvauksen sekä sen puoliso- ja lapsikorotuksen määrä ovat tämän asetuksen liitteessä. Rajavartiolaitoksen esikunta määrää kuitenkin muuttokorvauksesta, jos virkamies muuttaa:

1) kokonaan tai osittain kalustettuun asuntoon;

2) asemapaikan sisällä;

3) muulta kuin Helsingistä.

9 §
Muuttokorvauksen maksaminen

Muuttokorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen siirtopäivää. Puoliso- ja lapsikorotus maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle tai asemapaikalta.

10 §
Asuntokorvaus

Asuntokorvauksena maksetaan asunnon vuokra, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, puhelimen asennus- ja perusmaksut, asuntoon kuuluvan autotallin maksu sekä muut virkamiehen asumiseen välittömästi liittyvät välttämättömät kohtuulliset kustannukset.

Jos virkamiehellä on käytössään autotalli, autotallipaikka tai katettu autopaikka, häneltä peritään 35 euroa kuukaudessa.

11 §
Asuntokorvaus väliaikaisesta asumisesta

Hotellista tai muusta väliaikaisesta asumisesta aiheutuvat välttämättömät kohtuulliset kustannukset korvataan, jos asuntokorvaukseen oikeuttava asunto ei ole virkamiehen käytettävissä.

12 §
Koulutuskorvaus

Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutus- ja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset.

Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan 250 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun.

Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää. Virkamieheltä peritään 250 euroa lukuvuodessa, jos oppikirjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun.

13 §
Asuntolakorvaus

Suomessa koulua käyvän ja Rajavartiolaitoksen esikunnan hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen asuntolakorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään 2 270 euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajan.

Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen asuntolakorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin enintään 480 euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajalta.

Kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen asuntolakorvauksena maksetaan sisäoppilaitosmaksut mukaan lukien enintään 480 euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajalta.

14 §
Muuttomatkakorvaus

Muualta kuin Suomesta tai asemapaikalta sekä muualle kuin Suomeen tai asemapaikalle muutettaessa voidaan muuttomatkakorvausta maksaa enintään määrä, joka asemapaikan ja Suomen välisestä muuttomatkasta olisi maksettu. Korvaukset maksetaan virkamiehen tekemän matkalaskun perusteella ja esitettyjä tositteita vastaan.

15 §
Kotilomamatkakorvaus

Virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta virkamiehen asemapaikalta Suomeen aiheutuneista kustannuksista maksetaan virkamiehelle kotilomamatkakorvaus valtion matkustussäännön mukaisesti kuitenkin niin, että päivärahoja ei makseta eikä Suomessa oleskelusta aiheutuvia muitakaan kustannuksia korvata.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että virkamies korvausvuoden toukokuun alun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana viettää kotilomamatkallaan varsinaisesta vuosilomastaan yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää Suomessa. Mukana seuraavan perheenjäsenen matkasta maksettavan korvauksen edellytyksenä on vastaavasti, että hän korvausvuoden toukokuun alun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana matkallaan oleskelee yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää Suomessa.

16 §
Tapaamismatkakorvaus

Perheenjäsenen edestakaisesta tapaamismatkasta perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta virkamiehen asemapaikalle tai Helsinkiin taikka virkamiehen matkasta asemapaikalta perheenjäsenen pysyvälle asuinpaikalle aiheutuneista matkakuluista maksetaan virkamiehelle korvaus. Korvaus maksetaan enintään kahdesta matkasta vuodessa. Virkamiehellä tai perheenjäsenellä on kuitenkin oikeus enintään yhteen edestakaiseen matkaan sinä vuonna, jolloin virkamies muuttaa Suomesta tai Suomeen taikka perheenjäsen asemapaikalle tai asemapaikalta.

17 §
Matkakorvaus kuolemantapauksen johdosta

Virkamiehelle maksetaan edestakaisesta matkasta asemapaikalta Helsinkiin aiheutuneista kustannuksista:

1) virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut, jos perheenjäsen on kuollut;

2) mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut, jos virkamies on kuollut;

3) virkamiehen ja mukana seuraavan puolison matkakulut, jos virkamiehen tai puolison vanhempi on kuollut;

4) virkamiehen matkakulut, jos virkamiehen huollettavana ollut muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu virkamiehen lapsi on kuollut;

5) puolison matkakulut, jos puolison huollettavana ollut muu kuin edellä 1 kohdassa tarkoitettu puolison lapsi on kuollut.

18 §
Edustuskorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus pienimuotoisista, työtehtävien hoidon kannalta tarpeellisista taikka muuten erikseen sovituista tarjoiluista sen mukaan kuin työnantajan kanssa tarkemmin sovitaan.

19 §
Olosuhdekorvaus

Olosuhdekorvaukseen oikeuttavat asemapaikat ja korvaus ovat tämän asetuksen liitteessä. Korvausta korotetaan 50 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana ja 25 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Olosuhdekorvauksen ja sen korotusten maksamiseen sovelletaan, mitä 5 §:ssä säädetään paikalliskorotuksen ja sen korotusten maksamisesta.

20 §
Sotilaseläke

Tässä asetuksessa tarkoitettuun rajavartiolaitoksen rajavalvonta-asiantuntijan tehtävään tai vastaavaan kansainväliseen asiantuntijatehtävään määrätyn rajavartiolaitoksen sotilasvirassa olevan virkamiehen sotilaseläkkeestä säädetään valtion eläkelaissa (1295/2006).

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2008.

Asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen alkaneisiin ulkomaanpalvelussuhteisiin. Muuttomatkakorvausta, kotilomamatkakorvausta, tapaamismatkakorvausta sekä matkakorvausta kuolemantapauksen johdosta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin jo asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2008

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Hallitusneuvos
Tomi Vuori

Liite

PAIKALLISKOROTUKSEN PERUSARVO

Paikalliskorotuksen perusarvo on 18 000 euroa vuodessa.

ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET

Asemapaikka Kerroin
Moskova 1,350
Peking 1,000
Pietari 1,200
Tallinna 0,950

VARUSTAUTUMISKORVAUKSEN MÄÄRÄ

Varustautumiskorvaus on 6 350 euroa.

MUUTTOKORVAUSMÄÄRÄT

Asemapaikka Muuttokorvaus euroa Korotus euroa mukana seuraavasta puolisosta ja jokaisesta lapsesta
Moskova 7 509 880
Peking 7 509 880
Pietari 5 667 672
Tallinna 4 109 466

OLOSUHDEKORVAUS

Asemapaikka Euroa kuukaudessa
Moskova 240
Peking 360
Pietari 180

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.