771/2008

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä 19 päivänä toukokuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (356/2005) 2 §:n 1 momentin 1 kohta ja liite, sellaisena kuin niistä on liite asetuksessa 1051/2006, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tyyppihyväksyntädirektiivillä maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/37/EY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2004/66/EY, komission direktiiveillä 2005/13/EY ja 2005/67/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/41/EY (32005L0041); EUVL N:o L 255, 30.9.2005, s.149 neuvoston direktiivi 2006/96/EY (32006L0096); EUVL N:o L 363, 20.12.2006, s.81
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY (32008L0002); EUVL N:o L 24, 29.1.2008, s.30

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Hanna-Mari Pekuri

Liite

Traktorin EY-tyyppihyväksyntävaatimukset

Traktorin EY-tyyppihyväksyntä suoritetaan seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisesti:

neuvoston direktiivi 74/151/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/410/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiiveillä 98/38/EY ja 2006/26/EY;

neuvoston direktiivi 74/152/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurinta suunniteltua nopeutta ja kuormalavoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/412/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 98/89/EY;

neuvoston direktiivi 74/346/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 98/40/EY;

neuvoston direktiivi 75/321/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/411/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 98/39/EY;

neuvoston direktiivi 75/322/ETY pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin asennettujen kipinäsytytysmoottoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 95/54/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY, komission direktiiveillä 2000/2/EY ja 2001/3/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY;

neuvoston direktiivi 76/115/ETY moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 81/575/ETY, komission direktiiveillä 82/318/ETY, 90/629/ETY ja 96/38/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/41/EY;

neuvoston direktiivi 76/432/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 96/63/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 76/763/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja neuvoston direktiivillä 1999/86/EY;

neuvoston direktiivi 77/311/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY, komission päätöksellä 2000/63/EY ja komission direktiivillä 2006/26/EY;

neuvoston direktiivi 77/536/ETY pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 87/354/ETY ja 89/680/ETY, komission direktiivillä 1999/55/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY;

neuvoston direktiivi 78/764/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiiveillä 83/190/ETY, 87/354/ETY ja 88/465/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/ETY, komission direktiivillä 1999/57/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY;

neuvoston direktiivi 78/933/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiiveillä 1999/56/EY ja 2006/26/EY;

neuvoston direktiivi 79/532/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja Euroopan parlamentin direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 79/533/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteita ja peruutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 1999/58/EY;

neuvoston direktiivi 79/622/ETY pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (staattiset testit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 82/953/ETY, 87/354/ETY, 88/413/ETY ja 1999/40/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY;

neuvoston direktiivi 80/720/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/414/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 86/297/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden voimanottolaitteita ja niiden suojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 86/298/ETY kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/682/ETY, komission direktiiveillä 2000/19/EY ja 2005/67/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY;

neuvoston direktiivi 86/415/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 87/402/ETY kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/681/ETY, komission direktiiveillä 2000/22/EY ja 2005/67/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY;

neuvoston direktiivi 89/173/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY, komission direktiiveillä 2000/1/EY ja 2006/26/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2005/13/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY; sekä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä.

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan 29 artiklan ja liitteen I mukaan tyyppihyväksyntänumeroissa Suomea tarkoittaa numero 17.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.