757/2008

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 16 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 16 § sekä liitteessä 1 olevan I osan 2, 20, 32 ja 41 kohta,

sellaisinakuin niistä ovat, 2 ja 41 kohta asetuksessa 1268/2007 ja 20 kohta asetuksessa 430/2008, sekä

lisätään liitteessä 1 olevaan II osaan, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 356/2006, 833/2007 ja mainitussa asetuksessa 430/2008, uusi 14 kohta seuraavasti:

16 §
Nopeudenrajoitin

1. Ajoneuvolain 25 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun nopeudenrajoittimen tulee estää M2- ja M3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 100 kilometriä tunnissa. Nopeudenrajoittimen tulee estää N2-ja N3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 90 kilometriä tunnissa.

2. M3-luokan ajoneuvoissa, joiden enimmäismassa on yli 10 tonnia ja jotka on rekisteröity ennen 1 päivää tammikuuta 2005, saa käyttää sellaista nopeudenrajoitinta, joka on säädetty rajoittamaan nopeus enintään 100 kilometriin tunnissa.

3. Nopeudenrajoittimen tulee vastata liitteessä 1 olevan I osan 47 kohdassa tarkoitetussa tiettyihin moottoriajoneuvoluokkiin asennettavista nopeudenrajoittimista tai vastaavista nopeudenrajoitusjärjestelmistä annetussa neuvoston direktiivissä 92/24/ETY tai E-säännössä n:o 89 olevia vaatimuksia.

4. Nopeudenrajoitinta ei vaadita:

a) sotilasajoneuvossa;

b) pelastusautossa;

c) poliisiautossa;

d) yksinomaan taajamaliikenteessä käytettävässä M2- ja M3-luokan autossa;

e) autossa, jonka nopeus ei sen rakenteen johdosta voi nousta 1 momentissa tarkoitettuja arvoja korkeammaksi.

5. Nopeudenrajoittimen asentamisesta ja korjaamisesta säädetään ajoneuvolaissa.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2009.

Komission direktiivi 2008/74/EY (32008L0074); EUVL N:o L 192; 19.7.2008, s. 51

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.