701/2008

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

kumotaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1419/1991) 2 §:n 7 kohta ja 3 §:n 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1701/1995,

muutetaan 1 §:n 2 momentin 3 kohta, 2 §:n 4, 5 ja 8 kohta, 3 §:n 2 ja 3 kohta, 5, 5 a ja 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1, 9, 10 ja 10 a kohta, 9 ja 10 §, 14 §:n 2 momentti, 17 §:n 1 momentti ja 2 momentin 5 kohdan c ja d alakohta sekä 9 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentin 3 kohta, 5 a § ja 7 §:n 2 momentin 9 ja 10 a kohta asetuksessa 119/1996, 2 §:n 5 ja 8 kohta, 3 §:n 2 ja 3 kohta, 5 §, 7 §:n 2 momentin 10 kohta, 14 §:n 2 momentti ja 17 §:n 2 momentin 9 kohta mainitussa asetuksessa 1701/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 17 a § seuraavasti:

1 §

Tämän asetuksen hyödyllisyysmallihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä vain:


3) eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joka on muunnettu kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 8 tai 8 a §:n mukaisesti.

2 §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja siinä tulee olla:


4) ilmoitus siitä, pyydetäänkö hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 5 §:n mukaista etuoikeutta;

5) jos useat yhdessä hakevat hyödyllisyysmallin rekisteröintiä, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta vastaanottamaan rekisteriviranomaisen ilmoitukset;


8) biologisen materiaalin talletuksesta patenttiasetuksen (669/1980) 17 b §:ssä tarkoitettua ilmoitusta vastaava ilmoitus; ja


3 §

Hakemuskirjaan on liitettävä:


2) jos hakijaa edustaa asiamies, osoitus valtuutuksesta;

3) jos joku muu kuin hakija on tehnyt keksinnön, lausunto, jossa näytetään toteen hakijan oikeus keksintöön; sekä


5 §

Kun hyödyllisyysmallihakemus tehdään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta tai eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta, hakemuksen yhteydessä tulee ilmoittaa, milloin hakemuksen perustana oleva patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus on tehty tai katsotaan tehdyksi ja mikä on sen hakemusnumero. Tällaiseen muuntamalla tehtyyn hyödyllisyysmallihakemukseen liitetään viran puolesta patenttihakemuksesta tarpeellisten asiakirjojen jäljennökset selityksen, suojavaatimusten ja kuvien jäljennöksiä lukuun ottamatta. Kun eurooppapatenttia koskeva hakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, hakijan tulee toimittaa kaikki hakemukseen liittyvät asiakirjat.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 18 §:n mukaista rekisteröinnin lykkäämistä on pyydettävä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisen yhteydessä tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä.

5 a §

Muunnettaessa eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 a §:n mukaisesti kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 52 r ja 52 s §:ssä säädetään. Hakemusmaksun osalta noudatetaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 2 momenttia.

6 §

Rekisteriviranomainen merkitsee hyödyllisyysmallihakemuksen hakemusnumeron ja tekemispäivän.

7 §

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista hyödyllisyysmallihakemuksista. Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;


9) onko hakemus suomalainen vai kansainvälinen hakemus vaiko hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia koskeva hakemus;

10) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

10 a) jos hakemus on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;


9 §

Saadakseen hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 5 §:ssä mainitun etuoikeuden on hakijan pyydettävä sitä Suomessa tehdyssä hakemuksessa ja siinä ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä niin pian kuin mahdollista sen numero. Jos hakemus tehdään muuntamalla hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti, on etuoikeuspyyntö voimassa ilman erillistä pyyntöä myös uuden, muuntamalla tehdyn hakemuksen osalta.

10 §

Rekisteriviranomainen voi välipäätöksellä kehottaa hakijaa näyttämään toteen pyydetyn etuoikeuden toimittamalla määräajassa viranomaiselle etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antaman todistuksen hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä saman viranomaisen oikeaksi todistaman jäljennöksen hakemuksesta. Jäljennös on annettava rekisteriviranomaisen määräämässä muodossa.

14 §

Jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia ja näyte tästä biologisesta materiaalista on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan talletettava, hakijan tulee hakemusasiakirjoissa esittää kaikki ne tiedot materiaalin tunnusmerkeistä, jotka ovat oleellisia ja jotka ovat hakijan tiedossa. Talletuksesta on ilmoitettava rekisteriviranomaiselle. Mitä patenttiasetuksen 17 a §:ssä, 17 b §:n 3 ja 4 momentissa, 17 c §:ssä sekä 25 a, 25 c ja 25 d §:ssä säädetään biologisen materiaalin talletuksesta, koskee soveltuvin osin hyödyllisyysmallihakemukseen liittyvän biologisen materiaalin talletusta.

17 §

Hyödyllisyysmalli merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin, jos se täyttää hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 1 §:n 2―4 momentin sekä 6―12 §:n vaatimukset.

Rekisteriin merkitään:


5) seuraavat päivämäärät:


c) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

d) jos hakemus on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;


9) jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia, onko näyte biologisesta materiaalista talletettu; sekä


17 a §

Rekisteriviranomainen julkaisee hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 17 §:n 2 momentin mukaisen suojavaatimusjulkaisun, kun hyödyllisyysmalli on tullut julkiseksi.

Suojavaatimusjulkaisu sisältää ensimmäisen suojavaatimuksen ja mahdollisen kuvan. Lisäksi siinä on seuraavat tiedot:

1) hakemuksen päiväkirjanumero, rekisterinumero ja luokat;

2) hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi ja osoite;

3) mahdollisen asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi;

5) keksinnön nimitys;

6) hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä;

7) jos hakemus on tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta, tällaisen hakemuksen tekemispäivä;

8) jos hakemus on tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muuntamalla eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

9) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

10) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

11) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;

12) pyydetty etuoikeus, sekä ilmoitus siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero;

13) jos hakemus on tehty jakamalla, alkuperäisen hakemuksen numero;

14) onko hakemukselle tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukainen tutkimus; sekä

15) jos hakemukseen kuuluu biologisen materiaalin talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on talletukselle antanut.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suojavaatimusjulkaisussa on oltava 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tieto siitä, milloin rekisteriviranomainen on tehnyt lainvoimaisen päätöksen osamitätöinnistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2008

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Heli Honkapää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.