684/2008

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä 30. päivänä maaliskuuta 2001 annetun asetuksen (322/2001) 4 § 1 momentti ja 6 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1076/2007, seuraavasti:

4 §
Muut välttämättömät elinkustannukset

Muihin välttämättömiin elinkustannuksiin luetaan velallisen ja hänen perheensä ravintomenot, vaatemenot, tavanomaisen suuruiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, kodin ylläpidosta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä muut vastaavat menot. Näistä kustannuksista velallisen ei tarvitse esittää erillistä selvitystä, vaan ne otetaan huomioon kuukautta kohden seuraavan suuruisina:

1) yksin asuva velallinen tai velallinen, joka on yksinhuoltaja 492 euroa;

2) avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa asuva velallinen tai velallinen, joka asuu yhteistaloudessa toisen täysi-ikäisen kanssa, 413 euroa;

3) velallisen kanssa samassa taloudessa asuva alle 17-vuotias lapsi siten, että ensimmäinen ja toinen lapsi 313 euroa kumpikin, kolmas ja sitä seuraavat lapset 291 euroa kukin, ja

4) velallisen kanssa samassa taloudessa asuva 17 vuotta täyttänyt lapsi 347 euroa.

6 a §
Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 35 a §:n mukainen indeksitarkistus

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 35 a §:n 3 momentissa tarkoitettu velallisen lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena oleva rahamäärä on kansaneläkeindeksistä annetun lain (456/2001) mukaan tarkistettuna 892 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Asetusta sovelletaan myös sen voimaan tullessa käräjäoikeudessa vireillä olevassa velkajärjestelyasiassa, jossa maksuohjelmaa ei ole vahvistettu tai jossa velallisen maksuvara lasketaan uudelleen maksuohjelmaa muutettaessa. Jos käräjäoikeus on vahvistanut maksuohjelman ja muutoksenhakutuomioistuin palauttaa asian käräjäoikeuteen, asetusta sovelletaan, jos velallisen maksuvara on tuolloin laskettava uudelleen.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Oikeusministeri
Tuija Brax

Erityisasiantuntija
Elina Arpiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.