683/2008

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalastuksen erityisluvasta vuonna 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §

Suomessa rekisteröityjen kokonaispituudeltaan vähintään 8 metrin pituisten kalastusalusten turskankalastus Itämerellä on sallittu ainoastaan aluksen rekisteröineen työvoima- ja elinkeinokeskuksen myöntämällä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 10 artiklan mukaisella turskankalastuksen erityisluvalla.

2 §

Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää neuvoston asetuksen (EY) 1098/2007 10 artiklan 3 kohdan mukaista luetteloa aluksista, joilla on erityislupa turskan kalastukseen Itämerellä.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on ennen erityisluvan myöntämistä saatava ministeriön vahvistus, että luetteloon voidaan ottaa alus, jolla on hakemuksen mukainen määrä kilowatteina mitattua kalastuskapasiteettia.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua tammikuussa vuonna 2009 voimaantulevaa erityislupaa on haettava viimeistään 28 päivänä marraskuuta 2008.

Erityislupaa voidaan hakea myös vuoden 2009 aikana, mikäli neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 10 artiklan 2 kohdan kilowateissa ilmaistu enimmäiskapasiteetti ei 2 §:ssä mainitussa luettelossa ylity.

4 §

Mikäli 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakumenettelyssä syntyy tilanne, jossa kaikille haetuille aluksille ei voida myöntää erityislupaa, noudatetaan järjestyksessä seuraavia valintaperusteita:

1) turskankalastusvuosien lukumäärä vuosina 2005–2008 suuremmasta pienempään;

2) hakemuksessa tarkoitetun aluksen omistajan aiempi kohdennettu turskankalastus ja turskankalastuksen erityislupa omistamillaan muilla aluksilla vuoden 2004 jälkeen;

3) pisin yhtäjaksoinen turskankalastuksen erityislupa, joka oli voimassa myös vuonna 2008;

4) kilowatteina mitattu kalastuskapasiteetin mukainen järjestys pienimmästä suurimpaan.

Edellä 1 kohdassa turskankalastusvuodeksi lasketaan kalenterivuosi, jona aluksella on ollut turskankalastuksen erityislupa ja jolta on olemassa turskaa koskeva saalisrekisterimerkintä kalastuksesta, jossa pyydyksinä on käytetty kohdennettuun turskankalastukseen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 3 artiklan mukaisesti sallittuja pyydyksiä.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettua valintaperustetta voidaan käyttää sellaisen aluksen erityisluvan myöntämisen perusteena, jonka omistajan muulla aluksella jo on erityislupa, ainoastaan jos kyseinen voimassa oleva erityislupa samalla peruutetaan.

5 §

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa hakumenettelyssä hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne ovat kirjattu saapuneiksi työvoima- ja elinkeinokeskuksiin. Mikäli useampi kuin yksi hakemus on saapunut samana päivänä, sovelletaan 4 §:ssä säädettyjä valintaperusteita.

6 §

Turskankalastuksen erityislupaa ei voida myöntää alukselle, jonka pysyvään poistamiseen kalastuskäytöstä on tehty myönteinen rahoitustukipäätös.

7 §

Tämän asetuksen nojalla myönnetty erityislupa turskan kalastukseen on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

8 §

Edellä 3 § 1 momentissa tarkoitetussa hakumenettelyssä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen myönnettäväksi varataan edellä 2 §:ssä mainitusta luettelosta kapasiteettia saman verran kuin ahvenanmaalaisilla aluksilla oli vuonna 2008.

Mikäli Ahvenanmaan maakunnan hallitus vuoden 2009 aikana aikoo myöntää erityislupia 1 momentissa tarkoitettua suuremmalle kapasiteettimäärälle, sen on ennen erityisluvan myöntämistä saatava ministeriön vahvistus, että luetteloon voidaan ottaa alus, jolla on hakemuksen mukainen määrä kilowatteina mitattua kalastuskapasiteettia.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 1 tammikuuta 2009 alkaen Suomen turskakiintiön käyttämisestä ja turskan kalastuksen erityisluvasta vuonna 2008 23 päivänä tammikuuta 2008 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (42/2008).

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Harri Kukka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.