655/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä 26 päivänä syyskuuta 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) 1 §:n 4 ja 5 momentti ja 2 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myös sellaisiin valmisteisiin, joita ei luokitella, mutta joista pitää laatia kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/ 67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus, 31 artiklan mukaan käyttöturvallisuustiedote tai joiden päällykset pitää varustaa turvasulkimella tai näkövammaisten vaaratunnuksella taikka joiden päällyksiin tulee tehdä liitteen 3 mukaisia merkintöjä.

Luokiteltaessa valmistetta vaaralliseksi otetaan huomioon kaikki vaaralliset aineet, erityisesti seuraavat:

- Vaarallisten aineiden luettelossa (aineluettelossa) luetellut aineet

- Uusien aineiden luettelossa (ELINCS) luetellut vaaralliset aineet

- Sellaiset vaaralliset aineet, jotka valmistaja, maahantuoja tai jakelija luokittelee oma-aloitteisesti kemikaaliasetuksen 6 §:n mukaisesti.

2 §
Testimenetelmät

Määritettäessä kemikaalin ominaisuuksia luokitusta varten kemikaali tulee testata, sellaisena kuin se luovutetaan markkinoille, REACH-asetuksen 13 artiklan ja testimenetelmien vahvistamisesta REACH-asetuksen nojalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 440/2008 mukaisilla testimenetelmillä. Kasvinsuojeluaineista annetussa laissa (1259/2006), jäljempänä kasvinsuojeluainelaki, tarkoitetut kasvinsuojeluaineet voidaan testata luokitusta varten myös muiden kansainvälisesti tunnustettujen menetelmien mukaan sen mukaan, mitä kasvinsuojeluainelaissa säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2008.

Asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä kesäkuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (32006R1907), EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 440/2008 (32008R0440), EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/121/EY (32006L0121), EUVL L 396, 30.12.2006, s. 850

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.