651/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta 21 päivänä helmikuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (176/2001) 8 § sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 9 §:n otsikko, 13, 15 ja 24 § sekä liite 1 seuraavasti:

2 §
Rahoitus

Osarahoitettavaan tukeen sovelletaan lisäksi, mitä EY:n maaseudun kehittämisasetuksessa ja sen nojalla sekä sitä täydentäen EY:n lainsäädännössä säädetään tai sen nojalla määrätään. Tukea myönnettäessä otetaan lisäksi huomioon, mitä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa tuen kohdentamisesta kyseisellä alueella on sovittu.

4 §
Porotalous- ja luontaiselinkeinoyritysten asuntorahoitus

Tuki myönnetään valtionlainana ja luontaiselinkeinoalueella myös avustuksena. Luontaiselinkeinoalueella avustuksen osuus voi olla enintään 10 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

9 §
Paliskuntien investointituet

13 §
Aloitustuen määrä

Nuorten elinkeinonharjoittajien aloitustuen avustusosuutena voidaan myöntää enintään 25 000 euroa. Valtionlainaan liittyvänä korkoetuutena aloitustukea voidaan myöntää enintään 25 000 euroa.

15 §
Yhteisön päätökset ja määräykset tukikelpoisista kustannuksista

Myönnettäessä tukea porotaloutta lukuun ottamatta sellaiseen tuotantoon, joka kuuluu maa- ja metsätalouteen, on noudatettava mitä maa- ja metsätalousalan valtiontuesta annetuissa yhteisön suuntaviivoissa (2006/C319/01) tuen myöntämisen edellytyksistä määrätään.

Jos kysymys on muuhun tuotantoon kuin porotalouteen tai luontaiselinkeinoihin liittyvästä toiminnasta, tuki myönnetään vähämerkityksisen tuen ehdoin. Tuen määrä voi tuen myöntämistä edeltäneenä kolmen vuoden aikana vähämerkityksisen tuen ehdoin myönnetty tuki mukaan lukien olla enintään 200 000 euroa. Tukea myönnettäessä on noudatettava, mitä komission asetuksessa (EY) N:o 1998/2006 vähämerkityksestä tuesta säädetään.

Jos kysymys on osarahoitettavasta tuesta, tukea myönnettäessä on kuitenkin edellä sanottujen komission suuntaviivojen sijasta noudatettava, mitä EY:n maaseudun kehittämisasetuksessa ja komission soveltamisasetuksessa maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin osalta määrätään.

24 §
Rakennusinvestointien kustannukset

Tuettavien rakennusinvestointien hyväksyttävien yksikkökustannusten osalta noudatetaan mitä niistä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain, (1476/2007) 7 §:n 2 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2008.

Tätä asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän asetuksen tultua voimaan. Tämän asetuksen 13 §:ää sovelletaan kuitenkin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 19 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Liite 1 Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.