613/2008

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan 6 päivänä marraskuuta 1987 annetun avioliittoasetuksen (820/1987) 18 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 139/2002,

muutetaan 8 §, 16 §:n 1 momentti ja 18 §, sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 1 momentti asetuksessa 169/2005 ja 18 § asetuksessa 422/1993, sekä

lisätään 16 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja asetukseen uusi 16 a § seuraavasti:

8 §

Siviilivihkiminen, jossa vihkijänä on avioliittolain 17 a §:n 1 momentissa tarkoitettu vihkijä, toimitetaan vihkijän toimitiloissa. Se voidaan toimittaa myös kotona tai muussa soveliaassa paikassa, jos vihkijä ja kihlakumppanit ovat siitä keskenään sopineet.

Jos siviilivihkimisen toimittaa henkilö, jolle maistraatti on avioliittolain 17 a §:n 2 momentin nojalla myöntänyt vihkimisoikeuden, vihkiminen toimitetaan kotona tai muussa soveliaassa paikassa ja ajankohtana, josta vihkijä ja kihlakumppanit ovat keskenään sopineet.

16 §

Sellaisesta siviilivihkimisestä, josta avioliittolain 17 c §:n mukaan voidaan periä maksu, peritään valtiolle:

1) 120 euroa, jos vihkiminen toimitetaan valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen (332/1994) 1 §:ssä tarkoitettuna aukioloaikana;

2) 200 euroa, jos vihkiminen toimitetaan muuna ajankohtana.

Maksua ei kuitenkaan peritä, jos vihkiminen toimitetaan 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna aukioloaikana sairaalassa, josta vihittävä ei voi terveyttään vaarantamatta poistua, tai suljetussa laitoksessa.


16 a §

Avioliittolain 17 c §:n nojalla perittävä korvaus siviilivihkimisen toimittamisesta aiheutuneista matkakustannuksista määräytyy valtion matkustussäännön mukaan. Matkakustannusten korvaus peritään myös silloin, kun vihkiminen suoritetaan vihkijän toimitiloissa, mutta muulloin kuin 16 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna aukioloaikana. Jos vihkiminen toimitetaan jommankumman kihlakumppanin kotikunnassa, matkakustannusten korvauksena voidaan kuitenkin periä enintään 100 euroa.

18 §

Ulkoasiainministeriön ja opetusministeriön tulee tehdä avioliittolain 112 tai 113 §:n nojalla antamastaan vihkimisoikeudesta ja sen peruuttamisesta ilmoitus maistraatille, joka pitää vihkimisoikeudesta annetussa laissa (571/2008) tarkoitettua vihkimisoikeusrekisteriä. Ilmoituksen tulee sisältää ne tiedot, jotka mainitun lain 9 §:n mukaan merkitään vihkimisoikeusrekisteriin.

Mitä 1 momentissa säädetään ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen sisällöstä, koskee vastaavasti maistraattia, joka avioliittolain 17 a §:n 2 momentin nojalla on myöntänyt vihkimisoikeuden tai 17 b §:n 2 momentin nojalla peruuttanut sen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2008

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos
Markku Helin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.