593/2008

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1044/2005) nimike, 4 §, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §, 9 §:n 2 momentti ja 10 § sekä

lisätään asetuksen 5 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta

4 §

Korontasausluoton kohteena olevan vientikaupan kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Milloin suomalaisen intressin voidaan arvioida toteutuvan muutoin riittävällä tavalla, työ- ja elinkeinoministeriö voi tapauskohtaisesti hyväksyä alemman kotimaisuusasteen.

5 §

Jos ostajaluottoon liittyvää rahoitussopimusta ei 1 momentissa säädetyn kuuden kuukauden aikana ole tehty, työ- ja elinkeinoministeriö voi erityisistä syistä pitää voimassa kauppasopimuksen tekemisen yhteydessä lukitun koron enintään kaksitoista kuukautta.

Jos kysymys on yli 200 miljoonan euron arvoisesta alushankintaa koskevasta korontasaustarjouksesta, luotonsaajan on päätettävä korontasauksen käytöstä luottosopimuksen tekemisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 150 päivää ennen sovittua toimituspäivää. Jos luotonsaaja ei vastoin sitoumustaan käytäkään korontasausta, luotonsaajan on korvattava valtiolle luottovarauksen purkamisen markkinahinta.

Luotonottaja ei voi luottosopimuksen voimaantulon jälkeen valita luoton nostoerittäin CIRR -koron ja vaihtuvan koron välillä.

6 §

Suomen Vientiluotto Oy:n on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle ja Valtiokonttorille työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymää vienti- tai alusluottoa koskevan korontasaussopimuksen oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämisestä korontasaussopimuksen osapuolena olevalta luotto- tai rahoituslaitokselta toiselle luotto- tai rahoituslaitokselle.

7 §

Luotto- ja rahoituslaitoksen on välittömästi ilmoitettava 6 §:ssä mainituista muutoksista Suomen Vientiluotto Oy:lle, jonka velvollisuutena on työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymisen hankkiminen.

8 §

Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymän korontasaussopimuksen olennaiset muutokset edellyttävät työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymisen.

9 §

Jos korontasaussopimuksen purkaminen edellyttää, että valtio maksaa luotto- tai rahoituslaitokselle markkinahinnan tai sen osan tai, että valtio luopuu osittainkin markkinahinnan perimisestä, Suomen Vientiluotto Oy:n on saatava purkamiselle etukäteen työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyminen.


10 §

Työ- ja elinkeinoministeriö voi yksittäistapauksissa myöntää Suomen Vientiluotto Oy:lle oikeuden poiketa tässä asetuksessa säädetyistä korontasaussopimusten ehdoista, jos poikkeaminen liittyy OECD:n vientiluottoehtojen mukaisiin tarjouskilpailutilanteisiin.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2008. Asetusta sovelletaan sellaisiin julkisesti tuettuihin vienti- ja alusluottoihin, joita koskeva korontasaustarjous on annettu 15 päivänä syyskuuta 2008 tai sen jälkeen.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Christina Snellman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.