549/2008

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2008

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (150/2007) 25 §:n otsikko ja 2 momentin 8 kohta sekä

lisätään 25 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 25 a § seuraavasti:

25 §
Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Taseeseen sisältymättömistä vastuusitoumuksista ja vastuista on esitettävä liitetietoina


8) muut kirjanpitovelvollista koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt.

Edellä 2 momentin 8 kohdassa tarkoitetuista taseen ulkopuolisista järjestelyistä on ilmoitettava niiden:

1) luonne;

2) liiketoiminnallinen peruste;

3) taloudellinen vaikutus kirjanpitovelvolliseen, kun niistä aiheutuvat riskit tai hyödyt ovat olennaisia ja tätä tietoa voidaan pitää kirjanpitovelvollisen taloudellisen aseman arvioinnin kannalta välttämättömänä.

25 a §
Lähipiiriliiketoimet

Kirjanpitovelvollisen on esitettävä liitetietona tiedot kirjanpitovelvollisen ja sen lähipiirin välillä tehdyistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yksittäisiä liiketoimia koskevia tietoja voidaan yhdistellä lajeittain, jollei tietojen erillistä esittämistä voida pitää välttämättömänä arvioitaessa liiketoimen vaikutusta kirjanpitovelvollisen taloudelliseen asemaan. Esitettäviin tietoihin tulee sisältyä:

1) kuvaus liiketoimesta;

2) liiketoimen arvo;

3) lähipiirisuhteen luonne;

4) muut kirjanpitovelvollisen taloudellisen aseman arvioimisen kannalta välttämättömät tiedot.

Lähipiirillä tarkoitetaan tätä pykälää sovellettaessa lähipiiriä sellaisena kuin se on määritelty kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, jotka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi.

Kirjanpitovelvollinen saa jättää esittämättä 1 momentissa tarkoitetun liitetiedon, jos liiketoimen osapuolena on kirjanpitovelvollisen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen täysin omistama tytäryritys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tilinpäätökseen siltä tilikaudelta, joka alkaa asetuksen tullessa voimaan tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä asetusta kuitenkin jo sinä tilikautena, jonka kuluessa asetus tulee voimaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY (32006L0046); EYVL N:o L 224, 16.8.2006, s. 1

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finanssisihteeri
Armi Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.