546/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 20 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1464/2007,

muutetaan 7 §, 9 §:n 3 momentti sekä 15 ja 56 §, sellaisina kuin niistä ovat 7, 15 ja 56 § mainitussa asetuksessa 1464/2007 ja 9 §:n 3 momentti asetuksessa 207/2007, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 18 a §, seuraavasti:

7 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat oppilaitokset;

4) ylioppilastutkintolautakunta;

5) opintotuen muutoksenhakulautakunta;

6) Suomen Akatemia;

7) kotimaisten kielten tutkimuskeskus;

8) arkistolaitos;

9) Varastokirjasto;

10) Kansalliskirjasto;

11) koulutuksen arviointineuvosto;

12) korkeakoulujen arviointineuvosto;

13) sektoritutkimuksen neuvottelukunta;

14) opintotukiasiain neuvottelukunta;

15) tiede- ja teknologianeuvosto;

16) tiedonjulkistamisen neuvottelukunta;

17) tutkimuseettinen neuvottelukunta;

18) lääninhallitukset siltä osin kuin ne kuuluvat osaston toimialaan.

9 §
Yksiköiden ja tulosalueiden tehtävät

Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, korkeakouluopintoja ja -tutkintoja, tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta, tutkijakouluja, toimialan tietohuoltoa ja arkistotointa sekä CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy -nimistä yhtiötä, jollei asia kuulu toisen yksikön tai toisen osaston toimialaan. Yksikkö käsittelee lisäksi yliopistojen henkilöstöasiat siltä osin kuin ne kuuluvat ministeriön toimialaan.


15 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Hallinto-osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) Yliopistojen palvelukeskus;

2) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy;

3) Veikkaus Oy.

18 a §
Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on tuottaa ministeriön johdolle hallinnonalan sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä koskevaa tarkastus- ja arviointitietoa. Yksikkö kehittää opetusministeriön riskienhallintaa sekä arvioi ja edistää ministeriön toimintojen tuloksellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta.

Yksikön tehtävistä ja sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään tarkemmin sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies.

56 §
Muut sisäiset määräykset

Yhteistoiminnasta ministeriön ja sen henkilöstön kesken määrätään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) 15 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa yhteistoiminnasta opetusministeriössä.

Tilivirastotehtävistä määrätään tarkemmin taloussäännössä.

Asiakirjojen kirjaamisesta ja arkistoinnista määrätään tarkemmin tiedonhallintasuunnitelmassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

Tämän asetuksen voimaan tullessa siirtyvät vireillä olevat sektoritutkimuksen neuvottelukunnan sihteeristöä koskevat asiat koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle sekä vireillä olevat sisäistä tarkastusta koskevat asiat sisäisen tarkastuksen yksikölle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.