434/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraavien asetusten mukaisten naudanlihan merkintäjärjestelmien täytäntöönpanoon:

1) nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000; ja

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkinnän osalta annettu komission asetus (EY) N:o 1825/2000.

2 §
Valvontaviranomaiset

Elintarviketurvallisuusvirasto, jäljempänä Evira, ohjaa valtakunnallisesti naudanlihan merkitsemistä. Evira toimii tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa yhteisön asetuksissa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena.

Lääninhallitus ohjaa ja valvoo naudanlihan merkitsemisen valvontaa alueellaan. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen valvoo merkitsemistä elintarvikelain (23/2006) 32 ja 33 §:n mukaisesti alueellaan. Teurastamoja ja niiden yhteydessä olevia laitoksia valvoo kuitenkin Evira. Ensisaapumispaikan vastaanotetun naudanlihan merkintöjen valvonnasta säädetään elintarvikelain 42 §:ssä.

3 §
Pakollinen naudanlihan merkintäjärjestelmä

Pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän kuvaus on liitettävä toimijan elintarvikelain 20 §:n mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan. Järjestelmä on pidettävä ajan tasalla. Järjestelmää koskeva kirjanpito on säilytettävä vähintään kaksi vuotta lukuun ottamatta vähittäismyymälöitä, joiden osalta kirjanpidon säilytysaika on vähintään yksi vuosi.

Merkintäjärjestelmän tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1. kuvaus naudanlihan kulusta ja siitä, miten eri naudanlihaerät pidetään erillään sekä tähän liittyvistä työvaiheista;

2. kuvaus naudanlihan jäljittämisestä ja merkitsemisestä;

3. selostus erätunnuksen määrittelystä ja naudanlihan merkitsemiseen käytetyistä merkinnöistä;

4. kirjanpito vastaanotetusta sekä lähetetystä ja/tai myydystä naudanlihasta sisältäen sen määrän ja merkinnät;

5. teurastamon ja pienteurastamon osalta kirjanpito teurastettavaksi tuoduista naudoista;

6. suunnitelma virheellisesti merkittyjen tuotteiden vetämisestä pois markkinoilta sekä siihen liittyvä tiedotussuunnitelma;

7. suunnitelma henkilökunnan perehdyttämisestä merkintäjärjestelmään; sekä

8. merkintäjärjestelmästä vastaavan henkilön nimi.

4 §
Vapaaehtoinen naudanlihan merkintäjärjestelmä

Vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän kuvaus on liitettävä elintarvikelain 20 §:n mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan. Teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten sekä yhteistä liiketunnusta käyttävien vähittäismyymälöiden, jäljempänä kaupan ketjujen, vapaaehtoiset merkintäjärjestelmät hyväksyy Evira. Pienteurastamojen, muiden laitosten ja yksittäisten vähittäismyymälöiden vapaaehtoiset merkintäjärjestelmät hyväksyy kunnan elintarvikevalvontaviranomainen.

Evira ilmoittaa kaupan ketjujen vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksynnästä kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen ilmoittaa hyväksymästään vapaaehtoisesta merkintäjärjestelmästä Eviralle.

Vapaaehtoiseen naudanlihan merkintäjärjestelmään kuuluvan lihan vienti toisiin jäsenvaltioihin edellyttää ilmoitusta 1 momentissa tarkoitetulle vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksynnästä vastaavalle viranomaiselle ennen viennin aloittamista. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen ilmoittaa asiasta Eviralle.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan naudanlihan merkitsemisestä 11 päivänä joulukuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1203/2001).

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Heimo Vesala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.