418/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008―2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 10 §:n 3 momentin ja 16 §:n 4 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 40 artiklassa tarkoitetun eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta sekä tuen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista Manner-Suomen maaseudunkehittämisohjelman soveltamisalueella.

Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläinten hyvinvointiasetuksella eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annettua valtioneuvoston asetusta (130/2008);

2) osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1975/2006;

3) perusehdolla eläinten hyvinvointiasetuksen 4 §:ssä tarkoitettua eläinten hyvinvoinnin tuen perusehtoa;

4) lisäehdolla eläinten hyvinvointiasetuksen 13 §:ssä tarkoitettua eläinten hyvinvoinnin tuen lisäehtoa.

2 luku

Valvonta

3 §
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisessä noudatetaan, mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksessa säädetään, sekä soveltuvin osin, mitä tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä.

4 §
Valvontaviranomainen

Tarkastukset suorittaa työvoima- ja elinkeinokeskus.

Valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

5 §
Valvontapöytäkirja

Tarkastuksesta on laadittava soveltamisasetuksen 28 artiklassa tarkoitettu tarkastuskertomus (valvontapöytäkirja). Valvontapöytäkirja laaditaan Maaseutuviraston vahvistaman mallin mukaisesti.

Soveltamisasetuksen 28 artiklan 2 kohdan mukaan viljelijälle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa valvontapöytäkirja ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana sekä lisätä huomautuksensa valvontapöytäkirjaan.

Tarkastuksen tehneen työvoima- ja elinkeinokeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös valvontapöytäkirjasta viljelijälle.

6 §
Valvottavat tukiehdot

Tilalla on tarkastettava eläinten hyvinvoinnin tuen perusehtojen ja valittujen lisäehtojen noudattaminen.

7 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Tuen ehtojen noudattamatta jättämisen seuraamuksista säädetään osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 18 artiklassa.

Jos tuen ehtoja ei noudateta, tukea on vähennettävä tai se on evättävä. Tuen vähennyksen suuruutta määrättäessä on otettava huomioon tuen ehtojen noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus ja kesto. Jos laiminlyönti on lievä, tuensaajalle annetaan huomautus.

3 luku

Seuraamukset

8 §
Terveydenhuoltosopimus, -käynnit ja -suunnitelma

Perusehdon tuesta on vähennettävä 30 prosenttia, jos tilalta puuttuu terveydenhuoltosopimus.

Jos tilalla ei ole suoritettu tuen ehtojen mukaisia terveydenhuoltokäyntejä, perusehdon tuesta on vähennettävä 15 prosenttia jokaista puuttuvaa tilakäyntiä kohden.

Perusehdon tuesta on vähennettävä 20 prosenttia, jos tilalta puuttuu terveydenhuoltosuunnitelma.

9 §
Tilatason tautisuojaus

Jos tilatason tautisuojausta sekä eläinaineksen ja rehujen tuontia koskevia tuen ehtoja on noudatettu vain osittain, perusehdon tuesta on vähennettävä vähintään 5 ja enintään 15 prosenttia.

Jos tilatason tautisuojausta koskevia tuen ehtoja ei ole noudatettu, perusehdon tuesta on vähennettävä 25 prosenttia. Jos eläinaineksen ja rehujen tuontia koskevia tuen ehtoja ei ole noudatettu, perusehdon tuesta on vähennettävä 15 prosenttia.

10 §
Eläinten ruokinta ja hoito

Jos eläinten ruokintaa tai hoitoa koskevia tuen ehtoja ei ole noudatettu, perusehdon tuesta on vähennettävä vähintään 5 ja se voidaan evätä kokonaan.

11 §
Varautuminen toimintahäiriöihin tilalla

Jos tilalla on puutteita toimintahäiriöihin varautumisessa, perusehdon tuesta on vähennettävä vähintään 5 ja enintään 15 prosenttia. Jos tilalla ei ole varauduttu toimintahäiriöihin, perusehdon tuesta on vähennettävä 20 prosenttia.

12 §
Nauta- ja sikatilan lisäehdot

Tilan valitseman lisäehdon tukea ei makseta ja perusehdon tukea on vähennettävä 5 prosenttia laiminlyötyä lisäehtoa kohden, jos lisäehtoa ei ole noudatettu.

13 §
Nautojen ja sikojen määrä

Jos viljelijän ilmoittama eläinmäärä poikkeaa valvonnassa todetusta eläinmäärästä, sovelletaan mitä soveltamisasetuksen 59 artiklassa säädetään.

Jos valvonnassa havaitaan eläinmäärän poikkeavan viljelijän ilmoittamasta eläinmäärästä, on vähennettävä sen eläinten hyvinvointiasetuksen 18 §:n mukaisen laskentakauden tukea, jonka kuluessa havainto tehtiin.

14 §
Yli 50 prosentin vähennyksen vaikutus tukeen

Jos muusta kuin eläinmäärästä aiheutuvien perusehtoon kohdistuvien tuen vähennysten määrä ylittää 50 prosenttia, eläinten hyvinvoinnin tukea ei makseta.

4 luku

Erinäiset säännökset

15 §
Valvonnan estäminen

Tukihakemus on hylättävä, jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen.

16 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 24 §:ssä.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Juha Palonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.