395/2008

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 24 päivänä toukokuuta 1985 annetun steriloimisasetuksen (427/1985) 1 §:n 1 momentin 2 kohta, 2 §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 kohta, 3 §:n 1 momentti, 6 ja 7 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n momentin 2 kohta ja 7 § asetuksessa 1128/1992 sekä 2 §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 kohta asetuksessa 347/2001, sekä

lisätään asetuksen 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laissa 1128/1992, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Steriloimislupaa on asianomaisen henkilön itsensä haettava:


2) steriloimislain 1 §:n 3, 4 ja 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jommaltakummalta lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulta lääkäriltä;


Hakemus ja siihen liittyvä lääkärin lausunto on laadittava vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle.


2 §

Lupaa on haettava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta omakätisesti allekirjoitetulla hakemuksella.

Hakemukseen on liitettävä:


2) lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto steriloimisen tarpeellisuudesta ja muista asiaan vaikuttavista seikoista tai, jos on kysymys steriloimislain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista tapauksista, asiasta aikaisemmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkäreiden antamat lausunnot ja päätökset; sekä


3 §

Edellä 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta lääkärinlausunnosta tulee käydä ilmi, että asianomainen henkilö, jos hän kykenee ymmärtämään toimenpiteen merkityksen, on saanut lääkäriltä selvityksen steriloimisen merkityksestä ja vaikutuksista sekä muista mahdollisuuksista estää raskaus.


6 §

Steriloimislain 4 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut päätökset on laadittava vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille.

7 §

Terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan lääkärin on ilmoitettava suoritetusta steriloimisesta kuukauden kuluessa vahvistetun kaavan mukaisella lomakkeella sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle. Tiedot voidaan antaa myös sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä.

Steriloimista koskevien asiakirjojen säilyttämisestä on voimassa, mitä potilasasiakirjojen säilyttämisestä potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) sekä niiden nojalla säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Päivi Kaartamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.