394/2008

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan raskauden keskeyttämisestä 29 päivänä toukokuuta 1970 annetun asetuksen (359/1970) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1127/1992,

muutetaan 3 §, 5 §:n 2 momentti ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi mainitussa asetuksessa 1127/1992 ja asetuksessa 1008/1996 sekä 5 §:n 2 momentti ja 9 § mainitussa asetuksessa 1127/1992, sekä

lisätään asetuksen 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1127/1992, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Hakemus ja siihen liittyvä lääkärin lausunto on laadittava vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle.

3 §

Lupaa on haettava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta omakätisesti allekirjoitetulla hakemuksella.

Hakemukseen on liitettävä:

1) tarvittaessa perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin lausunto lapsen sairastumisen todennäköisyydestä, jos raskauden keskeyttämisen perusteena on raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) 1 §:n 5 kohta;

2) lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto tai, jos on kysymys raskauden keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tapauksesta, asiasta aikaisemmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkärien antamat lausunnot ja päätös; ja

3) selvitys muista asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

5 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on ylläpidettävä ja julkaistava säännöllisesti tiedostoa hyväksymistään keskeyttämissairaaloista sekä 1 momentin mukaisesti määräämistään alueista. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on ilmoitettava lääninhallituksille, keskeyttämissairaaloille ja terveyskeskuksille niistä raskauden keskeyttämisestä annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkäreistä, jotka oikeusturvakeskus on erikseen määrännyt toimimaan lausunnonantajalääkäreinä sekä myös niistä lääkäreistä, joilta oikeusturvakeskus on tämän oikeuden poistanut.

9 §

Keskeyttämissairaalan tai muun terveydenhuollon toimintayksikön on kuukauden kuluessa raskauden keskeyttämisestä lähetettävä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle ilmoitus suoritetusta toimenpiteestä. Tiedot voidaan antaa myös sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä.

Raskauden keskeyttämistä koskevien asiakirjojen säilyttämisestä on voimassa, mitä potilasasiakirjojen säilyttämisestä potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) sekä niiden nojalla säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Päivi Kaartamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.