393/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (153/2007) 8 ja 10 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a §, seuraavasti:

5 a §
Liikkeeseenlaskijan hallinto- ja ohjausjärjestelmään liittyvistä seikoista esitettävät tiedot

Liikkeeseenlaskijan, jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena, on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (corporate governance). Selvityksen tulee sisältää:

1) viittaus sellaisiin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeviin sääntöihin, joita liikkeeseenlaskijan on noudatettava tai suosituksiin, joita se on sitoutunut noudattamaan (säännöstö);

2) kuvaus liikkeeseenlaskijan taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;

3) kuvaus hallintoneuvoston ja hallituksen sekä niiden valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta ja toimielimestä, joka huolehtii taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arvioinnista.

Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava Internet-verkkosivut, jossa 1 momentissa tarkoitettu hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeva säännöstö on julkisesti nähtävillä.

Jos liikkeeseenlaskija 1 momentissa tarkoitetun säännöstön sallimalla tavalla poikkeaa säännöstön sisältövaatimuksista tai päättää olla noudattamatta niitä, tulee sen perustella, miksi se on päättänyt poiketa säännöstön sisältövaatimuksista tai miksi se on päättänyt olla noudattamatta niitä.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa tai asetetaan samanaikaisesti julkisesti saataville liikkeeseenlaskijan Internet-verkkosivuille. Tiedot voidaan myös antaa toimintakertomuksessa erillisenä kohtana. Jos selvitys on annettu erillisenä kertomuksena, tulee siinä ja toimintakertomuksessa olla viittaus toisiinsa.

Tilintarkastajan on tarkastettava, että selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu. Jos selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, tilintarkastajien tulee lausua asiasta silloin kun erillisen kertomuksen ja tilinpäätöksen 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot eivät ole yhdenmukaisia.

8 §
Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kirjanpitoasetuksessa ja asianomaisessa yhteisöä koskevassa lainsäädännössä säädetään, esitettävä toimintakertomuksessaan edellä 5 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa, 2 momentin 1 ja 3 kohdassa, 3 momentissa sekä 5 momentissa tarkoitetut tiedot.

Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijaan ja sen tilintarkastajaan sovelletaan, mitä 5 a §:n 1 momentin 2 kohdassa sekä 4 ja 5 momentissa säädetään. Jos joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan osakkeilla käydään kauppaa monenkeskisessä kaupankäynnissä tai sitä Euroopan talousalueella vastaavassa kaupankäynnissä, liikkeeseenlaskijan ja sen tilintarkastajan on noudatettava kuitenkin, mitä 5 a §:ssä säädetään.

Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot on esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan viitata toimintakertomuksessa.

10 §
Muiden oman pääoman ehtoisten arvopaperien ja niihin liittyvien oikeuksien sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien yhdistelmien liikkeeseenlaskija

Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun muun arvopaperin kuin osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kirjanpitoasetuksessa ja asianomaisessa yhteisöä koskevassa lainsäädännössä säädetään, esitettävä toimintakertomuksessaan ainakin 5 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa sekä 5 §:n 2―5 momentissa tarkoitetut tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun liikkeeseenlaskijaan ja sen tilintarkastajaan sovelletaan, mitä 5 a §:n 1 momentin 2 kohdassa sekä 4 ja 5 momentissa säädetään. Jos liikkeeseenlaskijan osakkeilla käydään kauppaa monenkeskisessä kaupankäynnissä tai sitä Euroopan talousalueella vastaavassa kaupankäynnissä, liikkeeseenlaskijan ja sen tilintarkastajan on noudatettava kuitenkin, mitä 5 a §:ssä säädetään. Edellä 1 momentissa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen selostusosaan sovelletaan 2 §:ssä ja taulukko-osaan 3 §:ssä säädettyä.

Mitä 2―7 §:ssä säädetään osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksesta, johdon osavuotisesta selvityksestä, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilinpäätöstiedotteesta, koskee soveltuvin osin myös muun arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan osavuosikatsausta, johdon osavuotista selvitystä, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä tilinpäätöstiedotetta.

Jos 1 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot on esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan viitata toimintakertomuksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

Liikkeeseenlaskijan hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys on annettava ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa asetuksen voimaantulon jälkeen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY (32006L0043); EYVL N:o L 157, 9.6.2006, s. 87
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY (32006L0046); EYVL N:o L 224, 16.8.2006, s. 1

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.