381/2008

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan kaatopaikoista 4 päivänä syyskuuta 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 202/2006, seuraavasti:

2 §
Soveltamisala ja määritelmät

Tätä päätöstä ei sovelleta paikkaan, jonne sijoitetaan vain pilaantumatonta maa-ainesjätettä tai kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (379/2008) soveltamisalaan kuuluvaa jätettä. Päätöstä ei myöskään sovelleta tavanomaiseksi jätteeksi luokitellun ruoppausmassan sijoittamiseen vesistöön tai mereen taikka sen pohjaan tai sen alla olevaan maaperään eikä pilaantumattoman ruoppausjätteen sijoittamiseen maan päälle tai maahan sen vesiväylän läheisyyteen, josta se on poistettu. Liitteessä 1 olevaa 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta jätteiden sijoittamiseen kaivokseen tai muuhun syvällä kallioperässä sijaitsevaan paikkaan (maanalainen sijoituspaikka).Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2008.

Paikkaan, jonne sijoitetaan vain kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa jätettä ja johon on ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettu kaatopaikoista annettua valtioneuvoston päätöstä, sovelletaan tätä asetusta 1 päivästä toukokuuta 2012. Jos paikan toimintaan haetaan ympäristölupaa tämän asetuksen tultua voimaan, lupaharkinnassa sovelletaan kaivannaisjätteistä annettua valtioneuvoston asetusta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (32006L0021); EYVL N:o L 102, 11.4.2006, s. 15

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.