380/2008

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n 3 momentti, 4 §:n 3 kohta, 6 §:n 1 momentin 12 kohdan a alakohta ja 10 §:n 5 kohta sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 825/2003, uusi 4 kohta, 12 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 363/2003, uusi 5 momentti sekä 24 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Luvanvaraisuus

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristölupaa on haettava kaatopaikalle, kaivannaisjätteen jätealueelle ja muulle jäteasetuksen (1390/1993) liitteissä 5 tai 6 määritellylle jätteen hyödyntämiselle tai käsittelylle, joka on ammattimaista tai laitosmaista.

4 §
Luvanvaraisuuden rajaus

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ympäristöluvanvaraista toimintaa ei ole:


3) vaarattomaksi käsitellyn jätevesi- ja sakokaivolietteen taikka lannan tai vaarattoman tuhkan tai kuonan hyödyntäminen maanparannusaineena taikka lannoitteena;

4) kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (379/2008) soveltamisalaan kuuluvan pysyvän jätteen, pilaantumattoman maa-aineksen ja turvetuotannon yhteydessä syntyvän kaivannaisjätteen sijoittaminen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti muuhun paikkaan kuin suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle.

6 §
Alueellisessa ympäristökeskuksessa käsiteltävät lupa-asiat

Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentissa ja tämän asetuksen 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat, jollei ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentista tai edellä 5 §:stä muuta johdu:


12) jäte- ja vesihuolto:

a) kaatopaikka tai kaivannaisjätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue;


10 §
Hakemukseen liitettävät tiedot

Hakemukseen on liitettävä tarpeen mukaan:


5) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittu selvitys tai ympäristönsuojelulain 103 b §:ssä tarkoitettu sisäinen pelastussuunnitelma;


12 §
Lisätiedot jätteistä ja jätehuollosta

Jos toimintaan sovelletaan kaivannaisjätteistä annettua valtioneuvoston asetusta, toimintaa koskevan lupahakemuksen tulee lisäksi sisältää tiedot kaivannaisjätteen jätealueen ehdotetusta sijainnista ja tarvittaessa vaihtoehtoisista sijoituspaikoista. Lupahakemukseen tulee liittää kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

24 §
Ilmoituksen sisältö

Jos toimintaan sovelletaan kaivannaisjätteistä annettua valtioneuvoston asetusta, toimintaa koskevaan ilmoitukseen on liitettävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (32006L0021); EYVL N:o L 102, 11.4.2006, s. 15

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.