349/2008

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (567/2002) 5 § ja

muutetaan 1, 3, 4, 6 ja 7 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään menettelystä valmisteltaessa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain (362/2002) 1 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä.

Asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä valtion keskushallinnon yksikköjen ja valtakunnallisesti tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoittamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, kun:

1) perustetaan uusi yksikkö tai toiminto;

2) laajennetaan olemassa olevaa toimintaa olennaisesti; tai

3) organisoidaan olemassa olevaa toimintaa merkittävästi uudelleen.

Yksikköjen ja toimintojen sijoittamisessa on otettava huomioon olemassa olevat ja kehittyvät osaamis- ja toimintokeskittymät.

Tässä asetuksessa säädettyä menettelyä sovelletaan myös silloin, kun pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevia alueellisia ja paikallisia valtion yksikköjä ja toimintoja lakkautetaan tai supistetaan.

3 §
Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtävät

Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtävänä on:

1) pitää luetteloa ministeriöiden tekemistä 4 §:n mukaisista ilmoituksista;

2) päättää ministeriön 6 §:n 5 momentin nojalla tekemän esityksen hyväksymisestä;

3) antaa 7 §:n mukaisesti lausuntonsa 6 §:ssä tarkoitetuista sijoittamisselvityksistä ja lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmista; sekä

4) tehdä aloitteita valtion yksikköjen ja toimintojen uudelleensijoittamista koskevan strategian kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä pyytää määräajoin maakunnan liitoilta esitykset valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta maakunnan alueelle.

4 §
Ilmoitus asian vireilletulosta

Ministeriön tulee ilmoittaa 1 §:ssä tarkoitetun asian vireille tulosta ministeriössä tai alaisessaan viranomaisessa alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Ministeriön alaisen keskus- tai aluehallinnon viranomaisen tulee toimittaa asianomaiselle ministeriölle tarpeelliset tiedot ilmoituksen tekemistä varten sekä sen ratkaisemiseksi, päättääkö ministeriö valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisesti pidättää päätösvallan itselleen.

Ilmoitus on tehtävä välittömästi, kun ministeriö tai sen alainen viranomainen on päättänyt ryhtyä valmistelemaan 1 §:ssä tarkoitettua toimenpidettä. Ilmoitus tehdään valtiovarainministeriön vahvistaman kaavan mukaisella sähköisellä lomakkeella.

6 §
Asian valmistelu

Ministeriön tulee laatia alueellistamisen koordinaatioryhmälle 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa asiaa koskeva sijoittamisselvitys ja siihen perustuva ehdotuksensa sijoituspaikaksi. Sijoittamisselvitykseen tulee sisältyä yksikön tai toiminnon sijoituspaikkavaihtoehdoista tehty vertailu siten, että vertailussa on mukana vähintään kaksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevaa paikkakuntaa. Vertailuun otettavia paikkakuntia valittaessa on otettava huomioon 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut maakunnan liittojen tekemät esitykset valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta maakunnan alueelle.

Ministeriön tulee toimittaa alueellistamisen koordinaatioryhmälle 1 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa asiaa koskeva lakkauttamis- tai supistamissuunnitelma.

Sijoittamisselvityksen ja lakkauttamis- tai supistamissuunnitelman tulee sisältää tiedot niihin sisältyvien ehdotusten toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista ja henkilöstöön liittyvistä vaikutuksista.

Ministeriön alaisen viranomaisen tulee toimittaa ministeriölle tarvittavat tiedot 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen sijoittamisselvitysten ja lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmien laatimiseksi.

Sijoittamisselvitys voidaan erityisestä syystä jättää laatimatta ja lakkauttamis- tai supistamissuunnitelma toimittamatta koordinaatioryhmälle, jos ministeriö on tehnyt asiaa koskevan esityksen alueellistamisen koordinaatioryhmälle ja koordinaatioryhmä on hyväksynyt esityksen.

7 §
Lausuntomenettely

Ennen päätöksentekoa ministeriön tulee saada alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta taikka lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmasta. Ennen koordinaatioryhmän lausunnon pyytämistä ministeriön on kuultava niitä kuntia, jotka ovat olleet mukana 6 §:n 1 momentissa tarkoitetussa sijoituspaikkavaihtoehtojen vertailussa.

Jos alueellistamisen koordinaatioryhmä katsoo, että ministeriön sijoittamisselvitykseen perustuva ehdotus sijoituspaikaksi ei vastaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain 2 §:n mukaisia tavoitteita taikka että ehdotettu lakkauttamis- tai supistamissuunnitelma on alueellisten tai paikallisten valtion palvelujen järjestämisen kannalta epätarkoituksenmukainen, alueellistamisen koordinaatioryhmä voi suosittaa asian siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.