338/2008

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muutetaan tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta 23 päivänä marraskuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (1011/2006) 4 ja 6 § seuraavasti:

4 §
Neuvojien ja neuvontajärjestöjen hyväksymismenettely

Neuvojan ja neuvontajärjestön on hakiessaan hyväksymistään tilatukilain 18 a §:ssä tarkoitetuksi neuvojaksi tai neuvontajärjestöksi annettava selvitys kyseisessä laissa edellytetyn koulutus-, työkokemus- ja neuvontakokemusvaatimuksen täyttymisestä. Lisäksi neuvojan ja neuvontajärjestön tulee ilmoittaa, mistä neuvontaosiosta, millä kielellä ja millä alueella neuvontaa tullaan antamaan. Hakemukseen on liitettävä neuvonnan toimintasuunnitelma. Neuvojan on suoritettava Maaseutuviraston järjestämä koe hyväksytysti ennen neuvontaosion neuvojaksi hyväksymistä. Kokeen suorittaminen hyväksytysti edellyttää oikeaa vastausta vähintään 75 prosenttiin kustakin täydentävien ehtojen aihealueesta esitetyistä kysymyksistä. Saman neuvontaosion sisällä voi olla useita aihealueita.

Maaseutuvirasto antaa kirjallisen päätöksen neuvontajärjestöksi tai neuvojaksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä neuvontaosioittain. Hyväksynnän jälkeen neuvojan ja neuvontajärjestön nimi ja yhteystiedot voidaan merkitä neuvontarekisteriin ja julkaista Maaseutuviraston internet -sivuilla.

Ennen hyväksymisen peruuttamista neuvojalle on annettava kirjallinen huomautus ja mahdollisuus tulla kuulluksi huomautukseen johtaneista seikoista. Maaseutuvirasto antaa kirjallisen päätöksen hyväksymisen peruuttamisesta.

6 §
Muutoksenhaku

Neuvontajärjestön ja neuvojan hyväksymistä tai hyväksymisen peruuttamista koskevaan Maaseutuviraston päätökseen saa hakea muutosta siten kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.