336/2008

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta 16 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007) 2 §:n 12 kohta, 6 ja 11 §, 12 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 22 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


12) velvoitekesannolla tilatukiasetuksen 54 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan mukaista vapaaehtoisesti kesannoitua kesannointioikeusalaa.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen 29 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 972/2007, säädetään.

11 §
Mittapoikkeamat

Mittapoikkeamia on käytettävä, kun lohko tarkastetaan paikalla. Mittapoikkeamat on laskettava mitatusta pinta-alasta.

Karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta tai planimetrillä mitattaessa lohkon mittapoikkeama voi olla enintään 0,75 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla. Takymetrillä mitattaessa lohkon mittapoikkeama voi olla enintään 0,35 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla ja GPS-laitteella mitattaessa mittapoikkeama voi olla 0,35 metriä tai 1,25 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla GPS-laitteen tarkkuudesta riippuen.

Mittapoikkeama voi olla enintään 1 hehtaari.

12 §
Vaatimus tarkemmasta mittauksesta

Jos valvonnassa kasvulohkon pinta-alaa ei ole mitattu takymetrillä tai GPS-laitteella ja hyväksytty kasvilajiryhmän pinta-ala on yli kolme prosenttia tai yli kaksi hehtaaria pienempi kuin viljelijän ilmoittama pinta-ala, voi viljelijä vaatia uutta mittausta. Uusi mittaus koskee niitä lohkoja, joiden valvonnassa hyväksytty pinta-ala on ollut viljelijän ilmoittamaa pinta-alaa pienempi. Uusi mittaus on suoritettava takymetrillä tai GPS-laitteella.


20 §
Kasvilajiryhmät

Kasvilajiryhmät on erotettava toisistaan soveltamisasetuksen 49 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 972/2007, säädetyllä tavalla.


22 §
Pinta-alavirheet

Jos valvonnassa hyväksytty ala on pienempi kuin ilmoitettu ala, tukioikeuksien käytössä noudatetaan soveltamisasetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua järjestystä. Ensimmäisenä tukioikeuksien käytön ja valvonnan etusijajärjestyksessä ovat kesannointioikeudet.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2008. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.