292/2008

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä toukokuuta 2007 annetun liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (627/2007) 13, 20 ja 24―25 § sekä

lisätään uusi 33 a § seuraavasti:

13 §
Yleisen osaston tehtävät

Yleisen osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan pitkän aikavälin suunnittelua, toiminta- ja taloussuunnittelua, tulosohjauksen järjestämistä ja kehittämistä, talousarvion laadintaa ja muita rahoituskysymyksiä sekä toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä ja muuhun talouden hoitoon ja tilastointiin liittyviä kysymyksiä;

2) ministeriön sisäistä budjetointia, tulostavoitteiden asetantaa, maksuliikettä, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä muita tilivirastotehtäviä;

3) ministeriön johdon ja osastojen tukemista niiden kansainvälisessä toiminnassa sekä yhteistyössä osastojen kanssa yleisiä ja poikkihallinnollisia kansainvälisiä asioita;

4) ministeriön hallinnonalan tutkimustoiminnan yhteensovittamista;

5) ilmatiedettä, sääpalvelua ja merentutkimusta;

6) ministeriön hallinnonalan tutkimuslaitosten tulosohjausta;

7) hallinnon kehittämistä ja oikeudellisia ja yleishallinnollisia tehtäviä, mikäli asia ei kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

8) ministeriön hallintoa ja henkilöstöhallintoa, toiminta- ja johtamisjärjestelmiä ja niiden kehittämistä;

9) ministeriön tietohallintoa ja tietopalvelua;

10) hallinnonalan tietohallinnon kehittämistä niiltä osin, kun ne kuuluvat ministeriön tehtäviin;

11) kielenkääntämistä;

12) ministeriön hallinnonalan liiketoiminnallista kehittämistä;

13) ministeriön hallinnonalan liikelaitosten ohjausta;

14) ministeriön virastopalveluja;

15) ministeriön sisäistä valmiutta ja turvallisuutta;

16) ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten valmiuden sekä turvallisuuden kehittämistä ellei tehtävä kuulu muulle osastolle; ja

17) ministeriön ja sen hallinnonalan virastojen ja laitosten osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

20 §
Liikennepolitiikan osaston tehtävät

Liikennepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) liikennejärjestelmän suunnittelua ja kehittämistä;

2) liikenteen yhteiskuntataloudellisia arviointimenetelmiä;

3) liikenneverkkojen hoitoa, ylläpitoa ja kehittämistä;

4) rautatieliikennettä;

5) merenkulkua ja muuta vesiliikennettä sekä satamia;

6) siviili-ilmailua;

7) tieliikennettä ja tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja;

8) liikenteen veroja ja maksuja;

9) henkilöliikennepalvelujen kysyntää, tarjontaa ja kehittämistä;

10) tavaraliikennettä ja logistiikkaa;

11) liikenteen hallintaa ja telematiikkaa koskevia kysymyksiä;

12) liikenteen turvallisuutta ja ympäristökysymyksiä sekä vaarallisten aineiden kuljetuksia;

13) osaston toimialan virastoja ja laitoksia ja niiden tulosohjausta;

14) Liikenneturvaa;

15) lähialueyhteistyöhön liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita; ja

16) liikenteen tietojärjestelmiä.

24 §
Liikenneturvallisuusyksikkö

Liikenneturvallisuusyksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) liikenneturvallisuutta sekä liikenneturvallisuustyön koordinointia ja ohjausta;

2) kuljettajaa;

3) ajoneuvoja;

4) Ajoneuvohallintokeskusta ja Liikenneturvaa; ja

5) vaarallisten aineiden kuljetusta lukuun ottamatta niiden meri- ja muuta vesikuljetusta säiliöaluksessa.

25 §
Logistiikka- ja Venäjä-yksikkö

Logistiikka- ja Venäjä-yksikössä käsitellään asiat, jotka koskevat:

1) logistiikkapolitiikkaa ja logistiikan toimintaympäristön kehittämistä;

2) tavaraliikennettä;

3) liikenne- ja logistiikka-alan yhteistyötä Venäjän ja lähialueiden kanssa;

4) tieliikenteen sääntelyä ja kansainvälisiä sopimusasioita;

5) Saimaan kanavaa; ja

6) liikenteen hallintaa ja telematiikkaa koskevia kysymyksiä.

33 a §
Liikenne- ja viestintähallinnon controller

Kansliapäällikön apuna toimiva liikenne- ja viestintähallinnon controller:

1) valvoo ministeriön sekä sen toimialan virastojen ja laitosten suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmien laatua sekä riskienhallintaa;

2) arvioi hallinnonalan toimintayksiköiden taloutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskevia tietoja;

3) kehittää hallinnonalan raportointia, riskienhallintaa ja ennakointia luotettavaksi, korkealaatuiseksi ja riittäväksi;

4) tuottaa muita kansliapäällikön pyytämiä asiantuntijapalveluita ja selvityksiä hallinnonalan toiminnan taloudellisuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta; sekä

5) huolehtii muista kansliapäällikön määräämistä tehtävistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.