287/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 5 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 140/2008:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 5 b §:ssä tarkoitetuille, kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä toteuttaville kehittämishankkeille.

Kehittämishankkeilla tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän taikka useamman kunnan tai kuntayhtymän yhteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi tarpeellisia toiminnan kehittämistä ja tehostamista sekä toimintatapojen uudistamista tukevia alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita.

Kehittämishankkeena pidetään myös hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008–2011 mukaisten uusien asumispalveluyksiköiden tukipalvelujen tuottamista. Valtionavustusta voidaan tällöin myöntää tukipalvelujen tuottamiseen vaadittavan lisähenkilöstön palkkausmenoihin.

2 §
Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hankkeella on kiinteä yhteys kunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon;

2) hanke on vaikuttava ja laaja-alaisesti hyödynnettävä; ja

3) hanke on käsitelty sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa.

3 §
Valtionavustuksen hakeminen

Valtionavustusta haetaan kirjallisesti sosiaali- ja terveysministeriöltä kunkin vuoden loppuun mennessä.

Hakemuksesta on käytävä ilmi:

1) kehittämishankkeen tavoite ja sisältö;

2) kehittämishankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot;

3) kehittämishankkeen hallinnoinnista vastaava kunta tai kuntayhtymä;

4) hankkeen kokonaisrahoitus ja kokonaiskustannukset;

5) arvio kuntien, kuntayhtymien ja muiden rahoittajatahojen rahoitusosuuksista; sekä

6) hankkeen toteuttamisen arvioitu aikataulu.

4 §
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset

Valtionavustusta maksetaan hankkeen toteuttamiseen liittyvien hyväksyttävien kustannusten perusteella.

Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat:

1) hankkeessa työskentelevien palkkakustannukset;

2) matkakustannukset;

3) toimitilojen vuokrat;

4) asiantuntijapalkkiot; sekä

5) muut hankkeen toteuttamiseksi välttämättömät kustannukset.

5 §
Valtionavustuspäätös

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee kirjalliset avustuspäätökset kunkin vuoden kehittämishankkeista kyseisen vuoden helmikuun loppuun mennessä. Jos hakijaa on pyydetty täydentämään hakemusta, valtionavustuspäätös on tehtävä mahdollisimman pian sen jälkeen kun hakemusta on tarpeellisin osin täydennetty, kuitenkin viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Valtionavustuspäätöksestä on käytävä ilmi, miten hankkeen tulokset arvioidaan. Päätöksen muusta sisällöstä säädetään valtionavustuslain (688/2001) 11 §:ssä.

Valtionavustuspäätöksessä päätetään valtionavustuksen maksatusaikataulu noudattaen, mitä valtionavustuslain 12 §:n 1 momentissa säädetään.

6 §
Valtionavustusselvitys

Valtionavustusta saaneen kehittämishankkeen hallinnoinnista vastaavan kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys kehittämishankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä kustannuksista. Selvitys on annettava kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sen estämättä, mitä 3 ja 5 §:ssä säädetään, valtionavustusta on vuonna 2008 haettava elokuun loppuun mennessä ja sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2008.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Anne Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.