273/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen (508/2007) 14 §,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 3 ja 4 momentti, 7 §:n 1 ja 2 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 12 ja 13 §, 19 §:n 3 ja 4 momentti, 21 §, 34 §:n 15 kohta, 35 §:n 2 momentti, 37 §:n 10 ja 11 kohta, 38 §, 45 §:n edellä oleva väliotsikko, 45 §:n otsikko sekä johdantokappale, 46 § ja 48 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 9 §:ään uusi 4 momentti, 13 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 37 §:ään uusi 12 kohta ja asetukseen uusi 37 a ja 37 b §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, tilivirastotehtävistä ja sisäisestä valvonnasta määrätään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön tiliviraston taloussäännössä ja sen nojalla annetuissa määräyksissä.


3 §
Tulosohjaus ja -johtaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskusten ja lääninhallitusten yhteiset tulostavoitteet valmistellaan yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden kanssa. Työvoima- ja elinkeinokeskusten tulosohjauksen yhteensovittamisesta määrätään erikseen.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tulostavoitteet hyväksyy ministeri kansliapäällikön esittelystä.

7 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt sekä sisäinen tarkastus

Maa- ja metsätalousministeriössä on maatalousosasto, metsäosasto, kala- ja riistaosasto, elintarvike- ja terveysosasto sekä yleinen osasto.

Lisäksi ministeriössä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä yksikköinä toimivat henkilöstö- ja hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö sekä viestintäyksikkö.


9 §
Maatalousosaston tehtävät

Maatalousosasto käsittelee maataloutta, puutarhataloutta ja muita maaseutuelinkeinoja samoin kuin näiden toimintaedellytysten ja rakenteen kehittämistä koskevat asiat, jollei asia kuulu muulle osastolle. Lisäksi osasto käsittelee maaseutupoliittiset toimintalinjat ja Euroopan unionin (EU) alue- ja maaseudun kehittämistä koskevat ohjelmat ja yhteisöaloiteohjelmat ja kansallista maaseutuverkostoa koskevat asiat.


Maatalousosasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat kansallista poroeläintukea, porotaloudelle, luontaiselinkeinoille sekä koltille myönnettävää rahoitustukea, maatalouden interventiorahastoa ja maatilatalouden kehittämisrahastoa.

Maatalousosasto avustaa ministeriön johtoa ja muuta hallintoa kansainvälisissä asioissa ja EU-asioiden koordinoinnissa, sikäli kuin asia ei kuulu muulle osastolle tai erilliselle yksikölle. Lisäksi osasto käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvat kauppapolitiikkaan liittyvät laajakantoiset kysymykset sekä EU:n laajentumiseen liittyvät asiat yhteistyössä muiden osastojen kanssa sekä maaseutuun ja maatalouteen liittyvät rakentamista ja rakennettua ympäristöä koskevat asiat.

12 §
Elintarvike- ja terveysosaston tehtävät

Elintarvike- ja terveysosasto käsittelee eläinlääkintää, eläintautien sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien ennalta ehkäisemistä ja vastustamista, eläinten hyvinvointia, elintarvikkeita, eläinten lääkitsemistä, eläinlääkärinammatin harjoittamista, maa- ja puutarhataloudessa käytettäviä tuotantopanoksia, kasvinterveyttä sekä kasvinjalostajanoikeuksia koskevat asiat sekä sovittaa yhteen ministeriön hallinnonalaa koskevat bio- ja geenitekniikkaa koskevat asiat. Lisäksi osasto käsittelee ne luonnonmukaista tuotantoa koskevat asiat, jotka liittyvät sen toimialaan.

13 §
Yleisen osaston tehtävät

Yleinen osasto käsittelee maanmittausta, yleisiä kartastotöitä, geodeettista tutkimusta, vesivarojen käyttöä ja hoitoa koskevat asiat sekä ministeriön toimialan ympäristöhallintoasiat ja hallinnonalan paikkatietojen yhteiskäyttöä koskevat yleiset ja yhteiset asiat. Osasto käsittelee myös yleisten luonnonvarapoliittisten toimintalinjojen yhteensovittamista sekä sovittaa yhteen ministeriön hallinnonalan alueidenkäyttöä koskevat asiat.

Lisäksi yleinen osasto käsittelee ministeriön tutkimusasioiden yleistä valmistelua ja koordinaatiota koskevat asiat sekä hallinnonalan tutkimuslaitosten tulosohjauksen yhteensovittamiseen liittyvät asiat. Lisäksi osasto huolehtii ministeriön tutkimusasioiden valmistelusta ja yhteensovittamisesta valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle ja sen jaostoille.

Yleinen osasto käsittelee myös valmiusasiat sekä saamelaisasioita, alkuperäiskansoja ja vähemmistöjä koskevien kansainvälisten sopimusten yhteensovittamista ministeriön toimialan osalta.

19 §
Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäinen tarkastus valmistelee ministeriön toimintakertomukseen sisältyvän talousarvioasetuksen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuman.

Sisäinen tarkastus vastaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta ja Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä myönnettävien tukitoimien päättyessä komissiolle annettavasta komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 artiklan 15 mukaisesta lausumasta ja siihen liityvistä ohjelmiin tehtävistä sulkemistarkastuksista.


21 §
Erinäiset säännökset

Kukin osasto ja erillinen yksikkö käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat, julkisia hankintoja koskevat asiat ja lainsäädäntöä, tutkimusta, tarkastusta ja neuvontaa sekä ministeriön ohjauksessa olevia virastoja, laitoksia sekä järjestöjä koskevat asiat, jollei edellä ole osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä muuta säädetty.

34 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön ja sen henkilöstön osalta asiat, jotka koskevat:


15) päällikön määräämistä 15―18 §:ssä tarkoitettuihin erillisiin yksiköihin.

35 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee, nimitysasioita lukuun ottamatta, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat osaston toimialaan kuuluvan, ministeriön alaisen viraston tai laitoksen henkilöstöä ja hallintoa.


37 §
Maatalousosaston päällikön ratkaisuvalta

Maatalousosaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi, jollei asian ratkaisemisesta ole säädetty jäljempänä toisin, asiat, jotka koskevat:


10) maatalousyrittäjien varhaiseläkejärjestelmiä, pellon metsitystä sekä muita maa- ja puutarhatalouden lopettamisjärjestelmiä;

11) kotieläinjalostusjärjestöjen hyväksymistä; sekä

12) maatalouden interventiorahastoa.

37 a §
Maaseudun kehittämisyksikön päällikön ratkaisuvalta

Maaseudun kehittämisyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä valtakunnallisen kylätoiminnan valtionavun myöntämistä; sekä

2) maatalouden rakennetuista annetun lain mukaista ennakkohyväksyntää maatalousrakentamiseen käytettävälle rakennustuotteelle sekä toimielimen valtuuttamista myöntämään ennakkohyväksyntä.

37 b §
Tukipolitiikkayksikön päällikön ratkaisuvalta

Tukipolitiikkayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) kotieläinjalostukseen liittyvien eläinten keinollista lisäämistä koskevia lupia; sekä

2) hevostalouden valtionavun myöntämistä.

38 §
Markkinapolitiikkayksikön päällikön ratkaisuvalta

Markkinapolitiikkayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon edistämiseen tarkoitetun valtionavun myöntämistä;

2) EU:n hallinnoimiin maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon sekä hunaja-alan menekinedistämistoimiin liittyvän kansallisen rahoitusosuuden myöntämistä;

3) bioenergiatuotannon edistämiseen tarkoitetun valtionavun myöntämistä;

4) maaseudun neuvontajärjestöille tarkoitetun valtionavun myöntämistä;

5) maa- ja elintarviketalouden sekä luontaiselinkeino- ja porotaloustutkimuksen rahoittamista maatilatalouden kehittämisrahastosta;

6) kansallisen elintarviketalouden laatustrategian toteuttamiseen tarkoitetun valtionavun myöntämistä; sekä

7) elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden nimisuojajärjestelmään liittyvien hakemusten kansallista hyväksymistä.

Yleisen osaston virkamiesten ratkaisuvalta
45 §
Yleisen osaston päällikön ratkaisuvalta

Yleisen osaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:


46 §
Tutkimusjohtajan ratkaisuvalta

Tutkimusjohtaja ratkaisee yleiselle osastolle osoitettujen yhteistutkimusvarojen jakamista koskevat asiat.

48 §
Ratkaisuvalta talousyksikössä

Talousyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat tilivirastolle kuuluvia tehtäviä, jos ne eivät kuulu ministeriön kansliapäällikölle, osastopäällikölle tai muun erillisen yksikön päällikölle tai tilivirastoon kuuluvalle muulle virastolle.Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kansliapäällikön sijainen, Osastopäällikkö
Aarne Reunala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.