205/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään tullilaitoksesta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (228/1991) 1 §:n 2 momentin, 3 §:n 1 momentin ja 6 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 902/2002, ja 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 281/2000:

1 §
Tullipiirit ja tullitoimipaikat

Tullipiirit ja niiden alueet lääneittäin tai maakunnittain sekä valtakunnan maarajalla sijaitsevat tullitoimipaikat ovat seuraavat:

1) Eteläinen tullipiiri: Etelä-Suomen läänistä Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat;

2) Läntinen tullipiiri: Länsi-Suomen lääni;

3) Ahvenanmaan tullipiiri: Ahvenanmaan lääni;

4) Itäinen tullipiiri: Itä-Suomen lääni; Etelä-Suomen läänistä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat; maarajalla sijaitsevat Vaalimaan, Vainikkalan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan tullitoimipaikat;

5) Pohjoinen tullipiiri: Oulun ja Lapin läänit; maarajalla sijaitsevat Kuusamon, Tornion, Pellon, Muonion, Karesuvannon, Kilpisjärven, Kivilompolon, Karigasniemen, Utsjoen, Rajajoosepin, Sallan ja Vartiuksen tullitoimipaikat.

Rannikolla sijaitsevaan tullipiiriin kuuluu myös sen kohdalla oleva merialue saaristoineen tullirajaan saakka.

2 §
Tullipiirin ja Tullilaboratorion päällikkyys

Tullipiirin päällikkönä on johtaja.

Tullilaboratorion päällikkönä on laboratorionjohtaja.

3 §
Virkojen perustaminen ja sijoittaminen

Tullihallitus päättää tullilaitoksen virkojen perustamisesta, siirtämisestä ja lakkauttamisesta pääjohtajan virkaa lukuun ottamatta.

4 §
Virkojen täyttäminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Valtiovarainministeriö määrää pääjohtajan sijaisen tämän esityksestä.

Laboratorionjohtajan ja johtajat sekä tullipiirien hallinto-, verotus-, tarkastus- ja rikostorjuntapäälliköt tai vastaavat päälliköt nimittää pääjohtaja.

Muut Tullihallituksen virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei tätä toimivaltaa ole tullilaitoksen työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle. Tullilaboratorion ja tullipiirien muut virkamiehet nimittää tai työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa mainittujen toimintayksikköjen päällikkö, jollei toimivaltaa ole niiden työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle.

5 §
Yleiset kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Laboratorionjohtajan ja johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Virkamiehen, jonka tehtäviin kuuluu lain, asetuksen tai työjärjestyksen mukaan ratkaista tai esitellä yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia päätöksiä tai jolla on oikeus käyttää voimakeinoja, kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virkaalueen väestön enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yksikielisessä viranomaisessa kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on viranomaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Tullihallituksen tai tullilaitoksen yksikön on yksilöitävä ne virat, joissa vaaditaan 1 momentissa edellytettyä kielitaitoa.

7 §
Arvonimet

Pääjohtajan sijaisella on ylijohtajan arvonimi.

Laboratorionjohtajalla on professorin arvonimi, jos hänellä on tohtorin tutkinto.

8 §
Pääjohtajan tehtävät ja ratkaisuvallan käyttäminen

Pääjohtaja vastaa tullilaitoksen toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä erityisesti tulostavoitteiden saavuttamisesta samoin kuin laitoksen toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista. Hänen tulee seurata tullilaitoksen toimialan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, pääjohtaja päättää:

1) tullilaitoksen yleisistä toimintalinjoista sekä toimintaa ja taloutta koskevista yksityiskohtaisista tulostavoitteista valtiovarainministeriön vahvistamien tulostavoitteiden puitteissa;

2) tullilaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta;

3) Tullihallituksen määräysvaltaan kuuluvista tullitoimipaikoista;

4) muista tullilaitoksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Pääjohtaja allekirjoittaa tullilaitoksen tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen.

9 §
Tullihallituksen tulosyksikön, Tullilaboratorion ja tullipiirin päällikön tehtävät

Tullihallituksen tulosyksikön, Tullilaboratorion ja tullipiirin päälliköt vastaavat pääjohtajalle tulosyksikölle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että heidän johtamaansa toimintaa hoidetaan asianmukaisesti ja tuloksellisesti. Heidän tulee seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

10 §
Valtion puhevallan käyttäminen

Tullihallitus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä sekä muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tullilaitosta koskevissa asioissa.

Tullihallitusta edustaa tulliasiamies tai muu pääjohtajan määräämä tullilaitoksen virkamies.

Tullipiirin päällikkö tai tullipiirin tulliasiamies on oikeutettu edustamaan valtiota tullipiiriä koskevissa asioissa, joissa Tullihallituksen edustaja ei esiinny.

11 §
Neuvottelukunta

Tullilaitoksessa on strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee tullilaitoksen kehittämissuuntia, toimintalinjoja ja suunnittelua. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään yhdeksän muuta jäsentä, joista yksi edustaa laitoksen henkilöstöä. Valtiovarainministeriö asettaa Tullihallituksen esityksestä neuvottelukunnan määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä joulukuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta (1171/2002) sekä 25 päivänä marraskuuta 2004 annettu valtioneuvoston asetus tullipiireistä ja eräistä tullitoimipaikoista (998/2004).

13 §
Siirtymäsäännös

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista, tullilaitoksen virkamies säilyttää kelpoisuutensa toimia siinä virassa, johon hän on nimitettynä tämän asetuksen voimaan tullessa, sekä kelpoisuuden muihin tullilaitoksen virkoihin, joiden kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin sen viran, johon virkamies on nimitettynä tämän asetuksen voimaan tullessa. Sama koskee tämän asetuksen voimaan tullessa virkasuhteeseen määräajaksi nimitettyjen kelpoisuutta määräajan loppuun saakka.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Sirkka-Liisa Heino

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.