194/2008

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muutetaan tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä 25 päivänä tammikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (46/2007) 6 §:n 2 momentti, 8 ja 9 § sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a, 8 a, 12 a ja 12 b § seuraavasti:

5 a §
Koko tilan hallinnansiirto

Komission asetuksen I 74 artiklassa tarkoitetussa koko tilan hallinnansiirrossa hallinnansiirron on tapahduttava viimeistään tukivuoden elokuun 31 päivänä. Hallinnan siirrosta on ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään kyseisen tukivuoden syyskuun 11 päivä.

6 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maataloustoimintansa aloittaville viljelijöille

Maataloustoimintansa aloittavalle viljelijälle myönnettävien tilatukioikeuksien lukumäärä on komission asetuksen II 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta hänen hallintaansa tuleva tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta. Tukikelpoisen maatalousmaan on tullut olla tukikelpoista 28 päivänä huhtikuuta 2006. Tukikelpoinen maatalousmaa, jolle tilatukioikeuksia haetaan, on tullut ilmoittaa vuoden 2006 tukihakemuksella lukuun ottamatta maatalousmaata, joka on ollut luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen alaisena. Tukikelpoisen maatalousmaan perusteella myönnetään tilatukioikeuksia kansallisesta varannosta, vaikka maatalousmaata ei olisikaan ilmoitettu vuoden 2006 tukihakemuksella, jos ilmoittamatta jättämisen syynä on ollut neuvoston tilatukiasetuksen 40 artiklassa tarkoitettu ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet.


8 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan 5 kohdan nojalla

Neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu rajoite huomioon ottaen myönnetään hakemuksesta neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan 5 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta tilatukioikeuksia viljelijälle, joka on saanut hallintaansa vähintään viisi aaria lisää tukikelpoista maatalousmaata vuoden 2006 tukihaun jälkeen valmistuneiden tilusjärjestelyjen tai vuodelle 2008 valmistuneen peruslohkokarttojen ajantasaistamisen perusteella, jos pinta-alan kasvua ei ole aiemmin otettu huomioon tilatukioikeuksien lukumäärässä. Tilatukioikeudet voidaan myöntää tilusjärjestelyjen perusteella lisääntyneelle tukikelpoiselle pinta-alalle riippumatta siitä, onko alalle aikaisemmin vahvistettu alkuperäisiä tilatukioikeuksia.

Edellä 1 momentissa tilusjärjestelyillä tarkoitetaan:

1) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 8 luvun mukaista tilusvaihtoa ja 9 luvun mukaista uusjakoa;

2) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 23 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

3) maantielain (503/2005) 63 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

4) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 38 a §:n mukaista tilusjärjestelyä;

5) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 2 §:n mukaista tilusjärjestelyä; tai

6) ratalain (110/2007) 53 §:n mukaista tilusjärjestelyä.

Jos on kyse kiinteistönmuodostamislain 9 luvussa tarkoitetusta uusjaosta, tilatukioikeudet voidaan myöntää 1 momentin mukaisesti kyseisen lain 88 §:ssä tarkoitetussa uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusjärjestelyiden perusteella. Mitä edellä on säädetty omistajasta, sovelletaan myös vuokramieheen, jos vuokra-alue on kiinteistönmuodostamislain 86 §:n nojalla uusjakosuunnitelman mukaisesti siirretty toiseen paikkaan.

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan peltoala, jolle ei ole haettu tilatukioikeuksia ja jolla on vuoden 2006 pinta-alatukien haun viimeisen hakupäivän jälkeen päättynyt tai päättyy viimeistään kyseisen vuoden varantohaun viimeisenä hakupäivänä luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumus.

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia tai tilakohtaista lisäosaa sukupolvenvaihdostilanteessa tilaa jatkavalle viljelijälle, jos tuotannosta luopunut viljelijä on joutunut luovuttamaan kansallisesta varannosta myönnetyt tilatukioikeudet tai tilakohtaisen lisäosan kansalliseen varantoon sukupolvenvaihdoksen seurauksena. Kansallisesta varannosta myönnettävä tilakohtainen lisäosa lisätään jatkavan viljelijän omistuksen perusteella hallinnassa oleville tilatukioikeuksille lukuun ottamatta kesannointioikeuksia.

Viljelijälle kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama, hänen hallinnassaan kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta paitsi peruslohkokarttojen ajantasaistamisen osalta.

8 a §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta pysyville hedelmä- ja vihanneskasvialoille sekä taimitarhoille

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan 30 päivänä huhtikuuta 2008 neuvoston tilatukiasetuksen 44 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan d ja e kohtien mukaisia tukikelpoisia aloja, jotka on ilmoitettu vuoden 2006 tukihakemuksella tai jotka on hyväksytty valvonnassa vuonna 2006. Tukikelpoisia aloja ovat pysyvät hedelmä- ja vihanneskasvialat sekä taimitarhat lukuun ottamatta:

1) kasvihuoneessa tai avomaalla kasvatettavat yli viisi vuotta vanhat koristekasvit, joista saadaan toistuvia satoja;

2) kasvihuoneessa tai avomaalla kasvatettava yli viisi vuotta vanha leikkovihreä ja leikkohavu.

Viljelijälle kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama, hänen hallinnassaan kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta oleva 1 momentissa tarkoitettu tukikelpoinen ala. Hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta.

9 §
Kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien arvo

Kansallisesta varannosta 6―8 a §:n nojalla myönnettävien tilatukioikeuksien arvo on kyseisen tukikelpoisen maatalousmaan sijainnin mukaisen tukialueen alueellisen tasatuen suuruinen, sellaisena kuin se on varannosta myöntöhetkellä.

Kansallisesta varannosta 8 §:n 5 momentin nojalla myönnettävän lisäosan kokonaismäärä euroina on enintään sama kuin varantoon sukupolvenvaihdoksen seurauksena siirrettyjen lisäosien kokonaismäärä euroina.

12 a §
Tilatukioikeuden luovuttaminen kansalliseen varantoon

Viljelijä voi luovuttaa vapaaehtoisesti tilatukioikeuksiaan kansalliseen varantoon, lukuun ottamatta kesannointitukioikeuksia. Viljelijä voi myös luovuttaa kansallisesta varannosta myönnetyn lisäosan arvon tai osan siitä takaisin kansalliseen varantoon.

Toimivaltainen viranomainen 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa on TE-keskuksen maaseutuosasto. Ahvenanmaalla toimivaltainen viranomainen on Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus.

12 b §
Tilatukioikeuksien siirtäminen kansalliseen varantoon komission asetuksen I 73 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Komission asetuksen I 73 a artiklassa tarkoitettua menettelyä ei sovelleta tapauksiin, joissa perusteettomasti myönnettyjen tilatukioikeuksien tasatukiosuuksien arvo on yhteensä enintään 50 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2008. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Maatalousneuvos
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.