146/2008

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä lokakuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 2 § 1-2 ja 5 momentti, 4-6 §, 9 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §, 22 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentti, 33 §:n 2-4 momentti, 39-41 §, 54 § ja 59 §:n 5 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 §, 33 §:n 3 ja 4 momentti sekä 39 § asetuksessa 611/2006, 2 § asetuksessa 1047/2006 sekä 4 §, 5 § ja 40 § asetuksessa 246/2007, sekä

lisätään 17 §:ään uusi 4 momentti sekä 31 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä ovat seuraavat osastot:

1) hallinto-osasto

2) vakuutusosasto

3) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

4) sosiaali- ja terveyspalveluosasto

5) talous- ja suunnitteluosasto sekä

6) työsuojeluosasto.

Osastojen ulkopuolella ovat erillisinä tulosryhminä kansainvälisten asioiden yksikkö, viestintäyksikkö, esikuntayksikkö ja valmiusyksikkö.


Lapsiasiavaltuutettu ja lapsiasiavaltuutetun toimisto toimivat hallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalveluosaston yhteydessä.


4 §
Vakuutusosasto

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) toimeentuloturvaa siltä osin kuin se ei kuulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston tai sosiaali- ja terveyspalveluosaston käsiteltäviin asioihin

2) Kansaneläkelaitoksen kustantamaa kuntoutusta

3) työterveyshuollon rahoitusta

4) vakuutusmarkkinoiden toimintaa sekä

5) Vakuutusvalvontavirastoa, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa, työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaa, lääkkeiden hintalautakuntaa, Kansaneläkelaitosta ja Eläketurvakeskusta.

5 §
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä

2) osallisuuden edistämistä sekä sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyä

3) kuntoutusta siltä osin kuin se ei kuulu sosiaali- ja terveyspalveluosaston tai vakuutusosaston käsiteltäviin asioihin

4) lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamista, neuvolatyötä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa

5) toimeentulotukea, yleistä asumistukea ja maahanmuuttajien erityistukea

6) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuuskysymyksiä ja niiden yhteensovittamista

7) ympäristöterveydenhuoltoa ja kemikaalivalvontaa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin sekä geenitekniikkaa

8) alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikkaa

9) työterveyshuoltoa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston tai vakuutusosaston käsiteltäviin asioihin sekä

10) Kansanterveyslaitosta, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, Säteilyturvakeskusta, työterveyslaitosta ja Alko Oy:tä.

6 §
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää sekä sosiaalihuoltoa ja sairaanhoitoa

2) perhepoliittisia palveluja

3) lapsilisiä, äitiysavustuksia, lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea, elatusturvaa sekä adoptiokorvauksia

4) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä

5) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asemaa

6) lääkehuoltoa

7) lääkinnällistä kuntoutusta

8) sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa

9) sotilasvammakorvauksia ja sotilasavustusta

10) maatalousyrittäjien lomituspalveluja sekä

11) Lääkelaitosta, Lääkehoidon kehittämiskeskusta, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskusta.

9 §
Kansainvälisten asioiden yksikkö

Kansainvälisten asioiden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat hallinnonalan EU-asioiden ja muun kansainvälisen yhteistyön suunnittelua, kehittämistä ja yhteensovittamista.

13 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vastata ministeriön toiminnasta ja huolehtia, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä

3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä

4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa

5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta

6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä sekä

7) huolehtia ministeriön ja sen hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta.


14 §
Osastopäällikön tehtävät

Osastopäällikön tulee:

1) johtaa, valvoa ja kehittää osaston toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti

2) tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädäntöä koskeviksi ja muiksi uudistuksiksi osaston toimialalla

3) ratkaista esittelystä hänelle kuuluvat asiat

4) huolehtia osaston toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja taloudellisesta suunnittelusta

5) huolehtia osastonsa henkilöstön kehittämisestä

6) huolehtia, että tarpeellista yhteyttä ylläpidetään valtion ja kunnan viranomaisiin sekä yksityisiin järjestöihin ja muihin sidosryhmiin sekä

7) ohjata hallinnonalan, osaston toimialalla toimivien virastojen ja laitosten sekä viranomaisten toimintaa.

17 §
Asioiden käsittely

Kansliapäällikkö, osastopäällikkö tai tulosryhmän päällikkö voi yksittäistapauksessa ottaa valmisteltavakseen ja esiteltäväkseen asian, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.

22 §
Osastojen ja erillisten tulosryhmien välinen tiedottaminen ja yhteistoiminta

Valmisteltavana olevassa asiassa, joka koskee myös toisen osaston tai erillisen tulosryhmän toimialaa, valmistelijan tulee olla yhteydessä myös näihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston on ilmoitettava suunnittelu- ja valtionosuusasioiden vireille tulosta ja käsittelyn aloittamisesta sosiaali- ja terveyspalveluosastolle, jonka osastopäällikön määräämä henkilö osallistuu tarvittaessa asian valmisteluun osaston toimialan osalta.


24 §
Asiakirjojen kulku

Ennen kuin asia esitellään ministerin, kansliapäällikön tai osastopäällikön ratkaistavaksi tai asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijänä toimivan virkamiehen on toimitettava asiakirjat sekä päätösehdotus, kirje tai esittelylista lähimpänä esimiehenään olevan kansliapäällikön, osastopäällikön tai tulosryhmän päällikön nähtäväksi taikka, jos niin on järjestetty, suullisesti selostettava asia asianomaiselle esimiehelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuusasioissa, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa koskevissa asioissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kertomuksia koskevissa asioissa on ennen asian ratkaisemista hankittava ja liitettävä asiakirjoihin myös sosiaali- ja terveyspalveluosaston päällikön kanta päätösehdotukseen siltä osin kuin asia liittyy sosiaali- ja terveyspalveluosaston tehtäviin. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asemaa, asiakasmaksuja ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa koskevissa asioissa on ennen asian ratkaisemista hankittava ja liitettävä asiakirjoihin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston päällikön kanta päätösehdotukseen siltä osin kuin asia liittyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston tehtäviin.


31 §
Osaston ja tulosryhmän sisäiset kokoukset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston suunnittelu- ja seuranta-asioita käsittelevällä tulosryhmällä on tarvittaessa kokous, jonka puheenjohtaja on valtionosuusasioissa sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö ja muissa asioissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö. Varapuheenjohtaja on valtionosuusasioissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö ja muissa asioissa sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö. Sosiaali- ja terveyspalveluosaston sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, asiakkaan asemaa ja tietohallintoa käsittelevällä tulosryhmällä on tarvittaessa kokous, jonka puheenjohtaja on sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö ja varapuheenjohtaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö.

33 §
Hallinnonalan ohjaus

Vakuutusosasto vastaa Vakuutusvalvontaviraston, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tulosohjauksesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto vastaa Kansanterveyslaitoksen, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen, Säteilyturvakeskuksen ja työterveyslaitoksen tulosohjauksesta.

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto vastaa Lääkelaitoksen, Lääkehoidon kehittämiskeskuksen, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tulosohjauksesta.


39 §
Vakuutusosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville muille virastoille ja laitoksille kuin Vakuutusvalvontavirastolle

2) lakisääteisen työeläkevakuutuksen laskuperusteita sekä

3) vakuutus- ja eläkelaitosten sekä vakuutuksenvälittäjien toimintaan liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden antamista.

40 §
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille

2) valtion talousarvioon sisältyvän terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman valmistelua ja vahvistetun käyttösuunnitelman toimeenpanoa, määrärahan hallinnointia koskevien sopimusten tekemistä, vahvistetun käyttösuunnitelman mukaisten sopimusten ja valtionosuuspäätösten tekemistä sekä käyttösuunnitelmaan sisältyvistä hankkeista säästyneiden varojen uudelleen kohdentamista

3) tartuntatautien valvontaan tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelman vahvistamista sekä rahoitettuja hankkeita koskevien päätösten ja sopimusten tekemistä

4) valtionosuuden palauttamisvelvollisuutta, jos asia ei edellytä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 30 §:ssä tarkoitetun päätöksen antamista tai ennakkoluonteista kannanottoa sekä

5) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 38 §:ssä tarkoitettujen kaavojen vahvistamista ja 41 §:ssä tarkoitettujen määräysten antamista.

41 §
Sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille.

54 §
Kansainvälisten asioiden yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavia sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä, tilaa ja käytäntöjä koskevia selvityksiä ja lausuntoja.

59 §
Matkamääräykset

Hallitusten välisestä yhteistyöstä aiheutuvan ulkomaan virkamatkan osalta matkamääräyksen antaa valtiosihteerille ja kansliapäällikölle ministeri, osastopäällikölle ja erillisen tulosryhmän päällikölle kansliapäällikkö ja muulle henkilöstölle kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.