132/2008

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2008 haussa ohjelmakaudelta 2000―2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1480/2007) 3 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Uudet alueet ohjelmakauden 2000―2006 sitoumuksiin

Määrärahojen niukkuuden vuoksi vuonna 2008 voimassa oleviin ohjelmakauden 2000―2006 luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin ei hyväksytä tukikelpoiseksi ennestään tukikelvottomia peltoalueita. Sitoumukseen voidaan kuitenkin liittää näitä sitoumuksia koskevien säännösten mukaan sellaisia tukikelvottomia peltoaloja, jotka on saatu yli 65-vuotiaalta viljelijältä, joka ei ole sitoutunut kyseiseen tukeen, ja peltoaloja, jotka on saatu uusjaossa.

2 §
Sitoumuksen siirto

Maatilaa koskeva sitoumus voidaan siirtää, jos sitoumuksen kohteena olevan maatilan hallinta siirretään kokonaisuudessaan ja jos uusi haltija täyttää tuen saajalle säädetyt edellytykset. Jos viljelijä tai kyseessä olevan sitoumuksen ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2007 ja koko maatilan hallinta siirretään vuonna 2008 ennen vuosittaisen tukihakemuksen jättöä maatilan uudelle haltijalle, voidaan maatilalla vuoden 2007 voimassa ollut kyseessä oleva sitoumus siirtää uudelle haltijalle.

3 §
Uudet alueet luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2006 alkaneisiin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 25 ja 25 a §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin voi hakea vuonna 2008 uusia tukikelpoisia peltoalueita. Uusien peltoalueiden siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Uusi korvaava luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) mukainen sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta tai kotieläintuotannosta voidaan tehdä, jos vuosina 2004―2006 tehtyyn sopimukseen haettu peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen alojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on täytettävä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.